Đề thi thử đại học, cao đẳng môn thi: Địa lí

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8 điểm).

Câu I. (2 điểm)

Chứng minh thiên nhiên Việt Nam mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, tính chất đó ảnh hưởng gì đến các thành phần của tự nhiên?

Câu II (3 điểm):

1. Phân tích những điều kiện thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển ngành thuỷ sản nước ta?

2. Vì sao công nghiệp điện lực trở thành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay?

 

doc9 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 24/09/2016 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi thử đại học, cao đẳng môn thi: Địa lí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 tr­êng vïng biÓn mét sè n¬i bÞ suy tho¸i, nguån lîi thuû s¶n bÞ ®e do¹.
2. T¹i sao ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn lùc lµ ngµnh c«ng nghiÖp träng ®iÓm cña n­íc ta hiÖn nay. (2 ®iÓm)
* C«ng nghiÖp ®iÖn lùc lµ ngµnh c«ng nghiÖp träng ®iÓm v× ®©y lµ ngµnh cã thÕ m¹nh l©u dµi, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao vµ cã t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c.
a. C«ng nghiÖp ®iÖn lùc lµ ngµnh cã thÕ m¹nh l©u dµi: (1,0®iÓm)
- C¬ së nhiªn liÖu phong phó:
+ Than tr÷ l­îng kho¶ng 7 tØ tÊn chñ yÕu lµ than antraxit ë Qu¶ng Ninh, than mì ë Lµng CÈm (Th¸i Nguyªn), than n©u ë Na D­¬ng (L¹ng S¬n) vµ §ång b»ng S«ng Hång, than bïn ë §ång b»ng S«ng Cöu Long.
+ DÇu khÝ: Tr÷ l­îng khai th¸c 4 ®Õn 5 tØ tÊn. TriÓn väng lín nhÊt lµ c¸c bÓ trÇm tÝch Cöu Long, Nam C«n S¬n. C¸c má dÇu khÝ ®· khai th¸c hiÖn nay lµ TiÒn H¶i (Th¸i B×nh), B¹ch Hæ, Má Rång, §¹i Hïng....
+ Nguån thuû n¨ng dåi dµo:
Nguån thuû n¨ng lín (30 triÖu kw). TËp trung ë hÖ thèng S«ng Hång vµ hÖ thèng s«ng §ång Nai.
+ C¸c nguån n¨ng l­îng kh¸c: søc giã, thuû triÒu, n¨ng l­îng MÆt Trêi....
- ThÞ tr­êng tiªu thô réng lín:
+ Phôc vô cho tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ: Cã thÓ nãi kh«ng mét ngµnh kinh tÕ nµo l¹i kh«ng cÇn ®Õn n¨ng l­îng.
+ Phôc vô nhu cÇu cña ®êi sèng nh©n d©n.
- Sù ph¸t triÓn m¹nh cña c«ng nghiÖp khai th¸c nhiªn liÖu.
+ Than ®­îc khai th¸c tõ l©u s¶n l­îng t¨ng nhanh. DÇu ®­îc khai th¸c tõ n¨m 1986 s¶n l­îng còng t¨ng nhanh vµ ®ang ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp läc ho¸ dÇu.
b. C«ng nghiÖp ®iÖn lùc mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. (0,5 ®iÓm)
§· vµ ®ang h×nh thµnh m¹ng l­íi nhµ m¸y ®iÖn phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc: 
- C¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn (dÉn chøng).
- C¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn (dÉn chøng).
- S¶n l­îng ®iÖn liªn tôc t¨ng.
- Ngµnh ®iÖn ®em l¹i hiÖu qu¶ cao vÒ c¸c mÆt:
+ Kinh tÕ: Phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc.
+ X· héi: Phôc vô ®êi sèng ®Æc biÖt ®em l¹i hiÖu qu¶ lín cho ®ång bµo vïng s©u vïng xa, t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng.
+ M«i tr­êng.
c. C«ng nghiÖp ®iÖn lùc t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c: (0,5 ®iÓm)
Chñ tr­¬ng cña nhµ n­íc ®iÖn ph¶i ®i tr­íc mét b­íc trong ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. §iÖn lùc t¸c ®éng m¹nh mÏ, toµn diÖn ®Õn c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c vÒ c¸c mÆt quy m«, kÜ thuËt, chÊt l­îng s¶n phÈm...
C©u III (3 ®iÓm)
a. VÏ biÓu ®å (2,5 ®iÓm)
* TÝnh s¶n l­îng lóa b×nh qu©n ®Çu ng­êi. (0,25)
S¶n l­îng lóa b×nh qu©n ®Çu ng­êi = S¶n l­îng lóa /sè d©n (kg/ng­êi).
N¨m
1981
1984
1986
1988
1990
1996
1999
2002
Sè d©n (triÖu ng­êi)
54,9
58,6
61,2
63,6
66,2
75,4
76,3
80,2
S¶n l­îng lóa ( triÖu tÊn)
12,4
15,6
16
17
19,2
26,4
31,4
34,4
S¶n l­îng lóa b×nh qu©n/ng­êi.
225
266
261,4
267,3
290
346
411
428
Xö lÝ sè liÖu ra % lÊy n¨m ®Çu lµm gèc = 100% sau ®ã tÝnh nh÷ng n¨m sau.
 B¶ng sè liÖu vÒ tèc ®é t¨ng tr­ëng cña sè d©n, s¶n l­îng lóa, s¶n l­îng lóa b×nh qu©n/ng­êi giai ®o¹n 1981- 2002. (0,25)
 §¬n vÞ: %
N¨m
1981
1984
1986
1988
1990
1996
1999
2002
Sè d©n (triÖu ng­êi)
100
106,7
111,5
115,9
120,6
137,3
139
146,1
S¶n l­îng lóa ( triÖu tÊn)
100
125,8
129
137,1
154,8
212,9
253,2
277,4
S¶n l­îng lóa b×nh qu©n/ng­êi. (kg/ng­êi)
100
118
116
118,8
128,8
153,7
182,6
190
Sau khi xö lÝ sè liÖu xong vÏ biÓu ®å d¹ng ®å thÞ theo sè liÖu %. Yªu cÇu biÓu ®å ®Ñp, chÝnh x¸c, cã ghi chó, cã tªn biÓu ®å. (2 ®iÓm)
b. NhËn xÐt:(1 ®iÓm)
Nh×n vµo biÓu ®å ta thÊy d©n sè, s¶n l­îng lóa, s¶n l­îng lóa b×nh qu©n/ng­êi ®Òu t¨ng nh­ng møc ®é t¨ng kh¸c nhau. NÕu lÊy n¨m 1981 lµ 100% th× ®Õn n¨m 2002:
- D©n sè t¨ng 46,1%
- S¶n l­îng lóa t¨ng 177,4%.
- S¶n l­îng lóa b×nh qu©n ®Çu ng­êi t¨ng 93,6%.
Gi¶i thÝch:
- D©n sè t¨ng lµ do: gia t¨ng d©n sè ViÖt Nam cßn cao vµ do hËu qu¶ cña qu¸ tr×nh gia t¨ng d©n sè cao tr­íc ®©y.
- S¶n l­îng lóa t¨ng lµ do: Khai hoang më réng diÖn tÝch, do ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt tronÕn¶n xuÊt n«ng nghiÖp nªn n¨ng suÊt lóa t¨ng.
- S¶n l­îng lóa b×nh qu©n/ng­êi t¨ng : MÆc dï d©n sè t¨ng nh­ng s¶n l­îng lóa t¨ng nhanh h¬n sè d©n nªn s¶n l­îng lóa b×nh qu©n/ng­êi vÉn t¨ng (D©n sè t¨ng 46,1% trong khi s¶n l­îng lóa t¨ng 117,4%).
Tuy nhiªn so víi nhu cÇu ®Ó n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng th× s¶n l­îng lóa t¨ng cßn chËm (nÕu t¨ng 1% d©n sè th× ph¶i t¨ng 4% s¶n l­îng l­¬ng thùc). Do ®ã ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh vÊn ®Ò l­¬ng thùc th× chóng ta ph¶i cã nhiÒu gi¶i ph¸p tæng thÓ ®ã lµ:
+ T¨ng s¶n l­îng lóa b»ng c¸ch th©m canh, t¨ng vô, t¨ng n¨ng suÊt lóa ® s¶n l­îng lóa sÏ t¨ng.
+ Gi¶m tØ lÖ t¨ng d©n sè khi ®ã b×nh qu©n l­¬ng thùc/ng­êi sÏ t¨ng.
II. PhÇn riªng (2 ®iÓm)
C©u IV. a. 
Ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña biÓn §«ng ®Õn thiªn nhiªn ViÖt Nam (2®iÓm)
a. KhÝ hËu:(0,5)
- BiÓn §«ng réng, chøa mét l­îng n­íc lín, nhiÖt ®é n­íc biÓn cao, vµ biÕn ®éng theo mïa lµ nguån dù tr÷ Èm lµm cho ®é Èm ko khÝ th­êng >80%. C¸c luång giã h­íng ®«ng Nam tõ BiÓn §«ng thæi vµo th­êng mang l¹i cho n­íc ta mét l­îng Èm lín, m­a lín lµm gi¶m bít tÝnh chÊt kh¾c nghiÖt cña thêi tiÕt l¹nh, kh« trong mïa ®«ng vµ lµm dÞu bít thêi tiÕt nãng bøc trong mïa h¹. 
- Nhê biÓn §«ng mµ khÝ hËu n­íc ta mang nhiÒu ®Æc tÝnh cña khÝ hËu h¶i d­¬ng ®iÒu hoµ.
b. §Þa h×nh vµ c¸c hÖ sinh th¸i vïng ven biÓn. (0,5)
- Do qu¸ tr×nh x©m thùc, båi tô diÔn ra m¹nh gi÷a biÓn vµ lôc ®Þa t¹o ra c¸c d¹ng ®Þa h×nh ®Æc tr­ng cña vïng biÓn nhiÖt ®íi Èm nh­ vÞnh cöa s«ng, c¸c bê biÓn mµi mßn, c¸c tam gi¸c ch©u thæ, víi b·i triÒu réng lín, c¸c b·i c¸t ph¼ng l×, c¸c vòng vÞnh n­íc s©u, c¸c ®¶o ven bê, vµ nh÷ng r¹n san h«, cã nhiÒu gi¸ trÞ vÒ kinh tÕ, du lÞch.
- C¸c hÖ sinh th¸i vïng ven biÓn rÊt ®a d¹ng vµ giµu cã: L­îng m­a, Èm lín do biÓn §«ng mang l¹i t¹o cho ViÖt Nam cã rõng xang bao phñ kh¾p mäi n¬i trªn ®Êt n­íc. Qu¸ tr×nh t¸i sinh, phôc håi rõng còng diÔn ra nhanh chãng, khiÕn c¶nh quan rõng n­íc ta thay thÕ c¶nh quan sa m¹c, b¸n sa m¹c nhiÖt ®íi, cËn nhiÖt mµ ta thÊy ë c¸c n­íc cã cïng vÜ ®é thuéc T©y ¸, B¾c Phi.
Ngoµi ra biÓn §«ng cßn mang l¹i cho ViÖt Nam hÖ sinh th¸i rõng ngËp mÆn ven biÓn kh¸ lín DT tíi 450000ha. C¸c hÖ sinh th¸i trªn ®Êt phÌn, ®Êt mÆnvµ hÖ sinh th¸i rõng trªn c¸c ®¶o còng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó.
c. Tµi nguyªn thiªn nhiªn vïng biÓn (1,0)
* Vïng biÓn n­íc ta réng kho¶ng 1 triÖu km2 gåm vïng néi thñy, l·nh h¶i, vïng tiÕp gi¸p l·nh h¶i, vïng ®Æc quyÒn kinh tÕ, thÒm lôc ®Þa. Tµi nguyªn biÓn n­íc ta phong phó bao gåm:
- Tµi nguyªn kho¸ng s¶n: 
+ Vïng thÒm lôc ®Þa réng lín cã triÓn väng lín vÒ dÇu má vµ khÝ ®èt ph©n bè ë c¸c bÓ trÇm tÝch (S«ng Hång, Trung Bé, Cöu Long, Nam C«n S¬n, Thæ Chu – M· Lai). NhiÒu má ®· ®­îc ph¸t hiÖn trong ®ã c¸c má B¹ch Hæ, §¹i Hïng, Má Rång ®· ®­îc khai th¸c. N¨m 2005 n­íc ta ®· khai th¸c ®­îc 18,5 triÖu tÊn dÇu th«. Ngoµi ra cßn nhiÒu vïng cã thÓ chøa dÇu, khÝ ®ang ®­îc th¨m dß.
+ Vïng biÓn n­íc ta cã nhiÒu sa kho¸ng, nhiÒu b·i c¸t ven biÓn chøa c¸t ti tan cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu (quan träng nhÊt lµ ë Hµ TÜnh), c¸t tr¾ng ®Ó sx thuû tinh, pha lª (Qu¶ng B×nh, Cam Ranh, Kh¸nh Hoµ).
+ Nguån muèi v« tËn víi nhiÒu vïng TL cho viÖc lµm muèi biÓn cung cÊp kho¶ng 800000 tÊn/n¨m.
- Nguån tµi nguyªn sinh vËt
+ BiÓn n­íc ta thuéc lo¹i biÓn n«ng, n­íc biÓn Êm quanh n¨m, nhiÒu ¸nh s¸ng, giµu « xy, ®é mÆn TB kho¶ng 20 -33‰. sinh vËt biÓn giµu cã , nhÊt lµ nhiÒu thµnh phÇn loµi ( kho¶ng 2000 loµi c¸, >100 loµi t«m, kho¶ng vµi chôc loµi mùc, hµng ngh×n loµi sinh vËt phï du vµ sinh vËt ®¸y kh¸c. 
+ Ven c¸c ®¶o , nhÊt lµ t¹i 2 quÇn ®¶o Hoµng Sa vµ Tr­êng Sa cã nguån tµi nguyªn quÝ gi¸ ®ã lµ c¸c r¹n san h« cïng nhiÒu ®Æc s¶n kh¸c nh­ ®åi måi, h¶i s©m, bµo ng­, sß huyÕt. Cã nhiÒu loµi chim biÓn, ®Æc biÖt ë c¸c ®¶o ®¸ ven bê cùc Nam Trung Bé cã nhiÒu tæ yÕn (yÕn sµo) lµ mÆt hµng xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ.
C©u IV. b. Theo ch­¬ng tr×nh n©ng cao (2 ®iÓm).
Ph©n tÝch vÊn ®Ò sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ë §ång b»ng S«ng Hång vµ §ång b»ng s«ng Cöu Long?
* VÊn ®Ò sö dông ®Êt NN ë vïng §ång b»ng S«ng Hång: (1,0 ®iÓm)
- §Æc ®iÓm: §BSH cã diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn kho¶ng 15 000 km2 . D©n sè n¨m 2006 lµ 18,2 triÖu ng­êi. MËt ®é d©n sè trung b×nh cao nhÊt c¶ n­íc 1213 ng­êi/ km2. diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp chØ chiÕm 51,2% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn cña miÒn, d©n sè ®«ng, kh¶ n¨ng më réng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp cßn h¹n chÕ → b×nh qu©n ®Êt n«ng nghiÖp/ ng­êi thÊp chØ cã 0,04 ha/ ng­êi thÊp nhÊt c¶ n­íc. Kh¶ n¨ng më réng diÖn tÝch rÊt h¹n chÕ v× diÖn tÝch ®Êt ch­a sö dông chØ cßn 25 v¹n ha chñ yÕu lµ ®Êt xÊu khã c¶i t¹o hoÆc ko c¶i t¹o ®­îc.
- BiÖn ph¸p: 
+ TiÕp tôc ®Èy m¹nh th©m canh t¨ng vô, n©ng cao hÖ sè sö dông ®Êt (phÊn ®Êu 3 vô/n¨m).
+ ChuyÓn ®æi c¬ cÊu mïa vô, ®­a vô ®«ng lªn thµnh vô chÝnh, s¶n xuÊt c¸c lo¹i c©y thùc phÈm hµng ho¸, më réng diÖn tÝch c©y ¨n qu¶.
+ Sö dông ®Êt cã quy ho¹ch (muèn chuyÓn ®Êt n«ng nghiÖp sang c¸c môc ®Ých kh¸c ph¶i cã quy ho¹ch)
+ TËn dông diÖn tÝch mÆt n­íc ®Ó nu«i thuû s¶n.
+ Cã chÝnh s¸ch di d©n, thùc hiÖn c«ng t¸c d©n sè KHHG§ nh»m gi¶m tØ lÖ sinh, gi¶m sè d©n ® ®Êt n«ng nghiÖp t¨ng lªn.
* VÊn ®Ò sö dông ®Êt NNë §ång b»ng S«ng Cöu Long (1,0 ®iÓm)
- §Æc ®iÓm: §BSCL cã diÖn tÝch kho¶ng 40 000 km2. D©n sè n¨m 2006 lµ 17,4 triÖu ng­êi, mËt ®é d©n sè TB 435 ng­êi/km2. DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp gÊp 3,5 lÇn so víi §BSH. DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp cßn nhiÒu → b×nh qu©n ®Êt n«ng nghiÖp/ ng­êi lµ 0,15 ha/ ng­êi. Tuy nhiªn hÖ sè sö dông ®Êt thÊp. DiÖn tÝch ®Êt phÌn, ®Êt mÆn, ®Êt hoang ho¸ cßn nhiÒu.
- BiÖn ph¸p:
+ PT thuû lîi, thau chua, röa m¨n, c¶i t¹o ®Êt ®Ó t¨ng diÖn tÝch trång trät: Nh÷ng n¨m gÇn ®©y d¶i phï sa ngät ven s«ng TiÒn s«ng. HËu trång ®­îc 2-3 vô lóa trong n¨m hoÆc trång c©y ¨n qu¶ do cã c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, thau chua röa mÆn trong vô chiªm xu©n. NhiÒu diÖn tÝch ®Êt phÌn, ®Êt mÆn ë §ång Th¸p M­êi vµ tø gi¸c Long Xuyªn vµ Cµ Mau ®­îc c¶i t¹o.
 + §Èy m¹nh th©m canh t¨ng vô, c¶i t¹o c¸c vïng ®Êt mÆn ven biÓn ®Ó nu«i trång thuû s¶n (nu«i t«m, trång só, vÑt, ®­íc...).
 + Thay ®æi c¬ cÊu mïa vô: më réng diÖn tÝch lóa ®«ng xu©n vµ hÌ thu, thu hÑp DT lóa mïa, ®a d¹ng ho¸ c©y trång, më réng diÖn tÝch c©y ¨n qu¶. Ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n.
+ T¹o ra c¸c gièng lóa chÞu ®­îc phÌn ®­îc mÆn.

File đính kèm:

  • docthi thu DH.doc
Bài giảng liên quan