Đề Thi Thử Đại Học Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Môn Vật Lý

I/ PHẦN CHUNG CHO CẢ HAI BAN: (gồm 40 câu trắc nghiệm)

(Tất cả học sinh phải làm phần này)

01. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng trong mạch dao động LC lí tưởng ?

 A. Năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.

 B. Năng lượng toàn phần của mạch dao động được bảo toàn

 C. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn cùng với một tần số.

 D. Khi năng lượng từ trường cực đại thì năng lượng dao động của mạch cực đại.

02. Tần số lớn nhất trong chùm bức xạ phát ra từ ống Rơnghen là 4.1018 (Hz). Xác định hiệu điện thế giữa hai cực của ống. Cho các hằng số cơ bản: h = 6,625.10-34 (Js), e = -1,6.10-19 (C).

 A. 16,6 kV B. 16,4 kV C. 16,5 kV D. 16,7 V

03. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 6cm và chu kì 1s. Tại t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm của trục toạ độ. Tổng quãng đường đi được của vật trong khoảng thời gian 2,375s kể từ thời điểm được chọn làm gốc là:

 A. 55,76cm B. 52,24cm C. 50,55cm D. 42cm

04. Tính chất nào sau đây không phải của tia X:

 A. Tính đâm xuyên mạnh. B. Gây ra hiện tượng quang điện.

 C. Xuyên qua các tấm chì dày cỡ cm. D. Iôn hóa không khí.

05. Một tụ điện có điện dung 10mF được tích điện đến một hiệu điện thế xác định. Sau đó nối hai bản tụ điện vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1H. Bỏ qua điện trở của các dây nối, lấy p2=10. Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu (kể từ lúc nối) điện tích trên tụ điện có giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu?

 

doc33 trang | Chia sẻ: hongmo88 | Ngày: 10/12/2015 | Lượt xem: 489 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Môn Vật Lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
. 10V	B. 20V	C. 30V	D. 10V	
26. Chất phóng xạ Pôlôni phóng ra tia α và biến thành chì Cho biết chu kỳ bán rã của Pôlôni là T = 138 ngày. Lúc đầu có 18g Pôlôni, thời gian để lượng Pôlôni chỉ còn 2,25g là
	A. 414 ngày	B. 552 ngày 	C. 276 ngày	D. 1104 ngày
27. Đoạn mạch AC có điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. B là một điểm trên AC với uAB = sin100pt (V) và uBC =sin(100pt - ) (V). Tìm biểu thức hiệu điện thế uAC.
	A. 	B. 	
	C. 	D. 	
28. Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể. Hòn bi đang ở vị trí cân bằng thì được kéo xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 3cm rồi thả ra cho nó dao động. Hòn bi thực hiện 50 dao động mất 20s . Cho g = = 10m/s. tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu của lò xo khi dao động là:
	A. 4	B. 3	C. 7	D. 5	
29. Tính chất nào sau đây không phải của tia X:
	A. Iôn hóa không khí.	B. Tính đâm xuyên mạnh.	 
	C. Gây ra hiện tượng quang điện.	D. Xuyên qua các tấm chì dày cỡ cm.
30. Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy Lai-man là 122 nm, bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất và thứ hai trong dãy Banme là 0,656 mm và 0,4860 mm. Bước sóng của vạch quang phổ thứ ba trong dãy Lai-man là
	A. 0,4324 mm	B. 0,0975 mm	C. 0,125 mm	D. 0,0224 mm .	
31. Tính năng lượng tối thiểu cần thiết để tách hạt nhân Oxy (O16) thành 4 hạt nhân Hêli (He4). Cho khối lượng của các hạt: mO = 15,99491u; ma = 4,0015u và 1u = 931 (meV/c2).
	A. 10,32478 MeV	B. 10,32479 MeV	C. 10,32480 MeV	D. 10,32477 MeV	
32. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,75μm và λ2 = 0,5μm vào hai khe Young có D=1m, a=1mm. Hỏi trong vùng giao thoa có độ rộng 10mm có bao nhiêu vân sáng có màu giống màu của vân sáng trung tâm (Kể ca vân trung tâm) .
	A. 5	B. 9	C. 4	D. 7
33. Hai mạch dao động có các cuộn cảm giống hệt nhau còn các tụ điện lần lượt là C1 và C2 thì tần số dao động lần là 3 (MHz) và 4 (MHz). Xác định các tần số dao động riêng của mạch khi người ta mắc nối tiếp 2 tụ và cuộn cảm không thay đổi. 
	A. 5 MHz	B. 2,4 MHz	C. 1,2 MHz	D. 4 MHz	
34. Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01s cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng 0,5vào những thời điểm
	A. và 	B. và 	C. và 	D. và 	
35. Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38µm đến 0,76µm vào hai khe của thí nghiệm Iâng. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 3m. Số bức xạ cho vân sáng tại vị trí cách vân trung tâm 1cm là:
	A. 2 bức xạ.	B. 3 bức xạ.	C. 4 bức xạ.	D. không có bức xạ nào.	
36. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng trong mạch dao động LC lí tưởng ?
	A. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn cùng với một tần số.
	B. Năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.
	C. Khi năng lượng từ trường cực đại thì năng lượng dao động của mạch cực đại.
	D. Năng lượng toàn phần của mạch dao động được bảo toàn
37. Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch phát xạ là:
	A. Các khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát sáng phát ra.
	B. Những vật bị nung nóng ở nhiệt độ trên 30000C.
	C. Chiếu ánh sáng trắng qua một chất hơi bị nung nóng phát ra.
	D. Các vật rắn, lỏng hay khí có khối lượng riêng lớn khi bị nung nóng phát ra.
38. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ tÝnh chÊt cña sãng ®iÖn tõ lµ kh«ng ®óng?
	A. Sãng ®iÖn tõ mang n¨ng lîng.	B. Sãng ®iÖn tõ lµ sãng ngang.
	C. Sãng ®iÖn tõ cã thÓ ph¶n x¹, khóc x¹, giao thoa.	D. Sãng ®iÖn tõ kh«ng truyÒn ®îc trong ch©n kh«ng.
39. Cho hai nguồn kết hợp S1, S2 giống hệt nhau cách nhau 5cm. Sóng do hai nguồn này tạo ra có bước sóng 2cm. Trên S1S2 quan sát được số cực đại giao thoa là
	A. 7	B. 3	C. 5	D. 9	
40. Ánh sáng không có tính chất sau:
	A. Có truyền trong chân không.	B. Có vận tốc lớn vô hạn.
	C. Có mang theo năng lượng.	D. Có thể truyền trong môi trường vật chất.
II. PHẦN RIÊNG CHO THÍ SINH TỪNG BAN. (gồm 10 câu trắc nghiệm)
(Học sinh chỉ chọn một trong hai phần dưới đây)
A/ Phần dành cho học sinh ban CB 
01. Để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần thì tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy tăng thế ở đầu đường dây là :
	A. 0,1	B. 100	C. 10	D. 20
02. Một vật dao động ĐH quanh vị trí cân bằng O biên độ A, chu kỳ T trong khoảng thời gian T/3 quảng đường dài nhất mà vật đi được.
	A. A.	B. A.	C. 2A	D. A.	
03. Cho mạch điện xoay chiều R,L,C nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/p (H) và điện áp ở hai đầu cuộn cảm là là . Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là :
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
04. Cho một sóng ngang có phương trình sóng là , trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng là
	A. v = 5cm/s.	B. v = - 5cm/s.	C. v = - 5m/s.	D. v = 5m/s.	
05. Một vật dao động điều hoà phương trình x = Asin(. Biết rằng trong khoảng thời gian 1/60 s đầu tiên vật đi từ vị trí cân băng và đạt được ly độ x = A.theo chiều dương, tại vị trí li độ x = 2cm thì vận tốc v = 40cm/s. Tần số góc và biên độ dao động của vật là: 
	A. 20; 6cm	B. 30; 4cm	C. 20; 4cm	D. 30; 6cm
06. Con lắc đơn gồm vật nặng có trọng lượng 2N, dao động với biên độ góc a0 = 0,1 rad. Lực căng dây nhỏ nhất là:
	A. 1,5 N	B. 1,99 N	C. 2 N	D. 1,65 N
07. Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận rằng:
	A. ở nhiệt độ xác định, một chất chỉ hấp thụ những bức xạ nào mà nó có khả năng phát xạ và ngược lại, nó chỉ phát những bức xạ mà nó có khả năng hấp thụ.
	B. các vạch tối xuất hiện trên nền quang phổ liên tục là do giao thoa ánh sáng.
	C. trong cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất, mọi chất đều hấp thụ và bức xạ các ánh sáng có cùng bước sóng.
	D. trong cùng một điều kiện, một chất chỉ hấp thụ hoặc chỉ bức xạ ánh sáng.
08. Một đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được . Biết F ; R = 100 W . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp (V). Với giá trị nào sau đây của L thì UL đạt giá trị cực đại 
	A. 	B. 	C. 	D. 	
09. Một con lắc đơn chiều dài l = 1m, vật nặng khối lượng 50g. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng sao cho góc lệch cực đại 30o. Vận tốc và lực căng dây treo khi góc lệch 8o là: (g = 9.81m/s2)
	A. 	B. 	C. 	D. 
10. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động
	A. Mà không chịu ngoại lực tác dụng	B. Với tần số lớn hơn tần số dao động riêng	
	C. Với tần số bằng tần số dao động riêng 	D. Với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng. 	
B/ Phần dành cho học sinh ban TN 
01. Một hệ gồm một người 50kg đứng trên mép một sàn nằm ngang có thể quay quanh một trục thẳng đứng qua tâm của nó bán kính mặt sàn 4m, khối lượng 100kg. Ban đầu hệ đứng yên sau đó người này chạy quanh mép sàn với vận tốc 6m/s thì đĩa sẽ quay với tốc độ góc có độ lớn bao nhiêu?
	A. 3.5rad/s	B. 1.5rad/s	C. 4.5rad/s	D. 2.5rad/s	
02. Một mômen lực có giá trị 100N.m tác dụng vào một bánh xe, làm bánh xe quay nhanh dần từ trạng thái nghỉ với gia tôc góc 16rad/s2. Chọn giá trị đúng của động năng bánh xe sau khi quay được 5s bánh xe. 
	A. 20000J	B. 18000J	C. 14000J	D. 12000J	
03. Chất phóng xạ Radon ( Rn ) có chu kì bán rã 3,8 ngày đêm và ban đầu có 5 gam. Tính độ phóng xạ của nó sau thời gian 9,5 ngày đêm. Cho NA = 6,022.1023mol-1.
	A. 2,854.1016 Bq B. 5,062.1015 Bq 	C. 4,371.1020 Bq	D. 1,356.1022 Bq 
04. Một vật rắn quay đều trên một trục cố định, một điểm của vật cách trục quay một khoảng R phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Gia tốc hướng tâm tỷ lệ nghịch với R	B. Tốc độ góc tỷ lệ nghịch với R	 
	C. Tốc độ dài tỷ lệ thuận với R	D. Gia tốc góc tỷ lệ thuận tốc độ góc tỷ lệ nghịch với R 
05. Một nguồn âm trong không khí phát ra âm thanh về mọi hướng như nhau. Một điểm A cách nguồn SA = 2m, điểm B cách nguồn SB = 20m. Cho rằng ngưỡng nghe I0= 10-12 
Công suất nguồn âm:
	A. 	B. 	C. 	D. 	
06. Hai khẩu súng cùng bắn đồng thời âm phát ra có mức cường độ âm 80dB, hỏi một khẩu súng bắn thì âm phát ra có mức cường độ bao nhiêu?
	A. 77dB	B. 50dB 	C. 70dB	D. 67 dB	
07. Cho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R , tu điện có điện dung C và cuôn dây thuần cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có trị cực đại ổn định và tần số f thay đổi được . Khi f = f0 thì công suất tiêu thụ trog mạch là cực đại. Khi f = f1 = 40Hz và khi f = f2 = 90 Hz thì công suất P của mạch bằng nhau . Gía trị f0 là 
	A. 75 Hz .	B. 140 Hz .	C. 60 Hz .	D. 65 Hz .	
08. Môt chất phóng xạ có khối lượng 2 Kg và có chu kì bán rã 30 ngày đêm lưu trữ trong kho. Sau một thời gian khối lượng chất trên chỉ còn 0,25 Kg. Thời gian đã lưu trữ là:
	A. 240 ngày đêm B. 90 ngày đêm.	C. 60 ngày đêm 	D. 90 ngày 
09. Một vật nặng trọng lượng 50N được buộc vào đầu một sợi dây nhẹ quấn quanh một ròng rọc đặc, khối lượng 3kg, bán kính 0.25m. Ròng rọc có trục nằm ngang đi qua tâm. Người ta thả vật rơi từ độ cao 6m so với mặt đất. Gia tốc và vận tốc của vật khi chạm đất.
	A. 7.55m/s2 ; 9,51m/s	B. 5.7m/s2 ; 11,2m/s	C. 5.77m/s2 ; 9,53m/s 	D. 5.57m/s2 ; 8,53m/s	
10. Một lực tiếp tuyến 10N tác dụng vào vành ngoài của một bánh xe đường kính 80cm. Bánh xe bắt đầu chuyển động sau 1,5s bánh xe quay được 1 vòng đầu tiên, mômen quán tính của bánh xe là:
	A. 0.72kgm2	B. 4.5kgm2	C. 1.43kg.m2	D. 5.2kgm2
Đáp án :
001
	01. - - - ~	11. - - } -	21. - - - ~	31. - - } -
	02. { - - -	12. { - - -	22. { - - -	32. - - } -
	03. { - - -	13. { - - -	23. { - - -	33. - - - ~
	04. - - } -	14. - - - ~	24. - | - -	34. { - - -
	05. - - - ~	15. - - - ~	25. - - - ~	35. { - - -
	06. { - - -	16. - - - ~	26. - | - -	36. - - } -
	07. { - - -	17. - - } -	27. - - - ~	37. - - - ~
	08. - | - -	18. - - - ~	28. - - } -	38. { - - -
	09. { - - -	19. { - - -	29. - - - ~	39. { - - -
	10. - - } -	20. { - - -	30. - - - ~	40. - | - -
001cb
	01. - - } -	04. - | - -	07. - | - -	10. - | - -
	02. 	05. - - - ~	08. - | - -
	03. { - - -	06. - - - ~	09. - | - -
001nc
	01. - - }	04. - | - -	07. - | - -	10. - - } -
	02. { - - -	05. { - - -	08. - - } -
	03. { - - -	06. - | - -	09. - - } -

File đính kèm:

  • docSGD QUẢNG NAMĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC môn Lý.doc
Bài giảng liên quan