Đề thi Tiếng Anh khối 4 - Đề 4

 Đề 04

 I. Gạch chân từ phát âm khác với những từ còn lại:

 1. fine nice five big

 2. he she I me

 3. meet miss meat see

 4. book look cook jump

 5. like my who wine

 II. A . Tìm từ trái nghĩa với các từ sau:

 Short open thin

 tall stop new

 hot go on sunny

B. Viết dạng số nhiều của những danh từ sau:

C. ruler , eraser , peach , apple , lemon

 

doc1 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Ngày: 11/09/2019 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi Tiếng Anh khối 4 - Đề 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 Đề 04
 I. Gạch chân từ phát âm khác với những từ còn lại: 
 1. fine nice five big
 2. he she I me
 3. meet miss meat see
 4. book look cook jump
 5. like my who wine
 II. A . Tìm từ trái nghĩa với các từ sau:
 Short open thin
 tall stop new
 hot go on sunny
Viết dạng số nhiều của những danh từ sau:
ruler , eraser , peach , apple , lemon
III.Gạch chân đáp án đúng trong ngoặc 
...........people are there in your family ?
 ( how much , how many , how long )
2. My father ..............an engineer ( am , is , are )
3. She ...................climb a tree ( do , have , can )
4. I ..............chicken and milk ( can , want , are )
5. ..................are you ? I’m eleven ( how old, when , what )
6. ................she draw a map ? ( like , can , want )
V. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trongđoạn văn sau
 Hi , My name is ............. . I am a ..................... 
 I ...............ten years old . I live ...................Nam Dinh city
 . I can sing a song , speak English and fly a kike . I can’t 
 climb a tree , play football and draw . I .................ice cream very
 much

File đính kèm:

  • docDe thi Anh Khoi 4 04.doc
Bài giảng liên quan