Đề thi Tiếng Anh khối 4 - Đề 5

Đề 05

 I.chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại

 1. when where what who

 2. book cook look room

 3. run fun sun but

 4. bye nice five sun

 5. fine nice kind sit

 II. A. Tìm từ trái nghĩa với các từ sau

 1 . wide fast sleep

 2. noisy hot fat

 B. Chuyển danh từ sang dạng số nhiều:

 Mouse book peach

 Cat pencil-case house

 

doc1 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Ngày: 11/09/2019 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi Tiếng Anh khối 4 - Đề 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 Đề 05
 I.chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại
 1. when where what who
 2. book cook look room
 3. run fun sun but
 4. bye nice five sun
 5. fine nice kind sit
 II. A. Tìm từ trái nghĩa với các từ sau
 1 . wide fast sleep
 2. noisy hot fat
 B. Chuyển danh từ sang dạng số nhiều:
 Mouse book peach
 Cat pencil-case house
 III. Gạch chân đáp án đúng trong ngoặc
 My house is...............( in , on ) the village . It is ..............
 ( young , big ) . It ............( has , have ) a livingroom and 
 Two bedrooms .The livingroom has..............( a, the ) 
 table and four................( chair , chairs ) . We have a .......
 ( T.V , Mr ) on the table .
 I have five books and two pens .............. ( It , they )are
 in my bag . I have a friend .............( his ,her ) name is Thu
 . Her ............( table ,flat ) is in the village , too . But it is
 ....................( long , big ) . It has a livingroom and bedroom
IV. Dựa vào gợi ý viết một đoặn văn khoảng 70 từ về bản thân
 Hello, my name is.............................live.................................
 ...........................student.....................have...............................
 Sister .........................can...................can’t............................
 Like ..........................don’t like.
V. Đọc đoạn văn rồi điền từ trong ngoặc vào chỗ trống cho phù hợp:
 My name is Tu . This is..........family . This is ............ Her
 Name ...............Mai . ...........is my father . His name is Son .
 This is my sister . ...............name is Hoa
 ( My sister, her, are, this, his, is)

File đính kèm:

  • docDe thi Anh Khoi 4 05.doc
Bài giảng liên quan