Giáo án Giáo dục công dân lớp 10 - Bài 9: Con Người Là Chủ Thể Của Lịch Sử, Là Mục Tiêu Phát Triển Của Xã Hội (2 Tiết)

Cách đây hàng chục triệu năm trên trái đất có loài vượn cổ sinh sống.Trong quá trình tìm kiếm thức ăn,loài vượn này dần dần biết đi bằng hai chi sau, hai chi trước biết cầm nắm và sử dụng những hòn đá , cành cây để làm công cụ. Người tối cổ sống theo bầy khoảng vài chục người. Họ sống trong các hang động, mái đá hoặc những túp lều bằng cành cây, lợp lá hoặc lợp cỏ khô, họ biết ghè, đẽo đá làm công cụ, biết dùng lửa để sưởi ấm,nướng thức ăn và xua đuổi thú dữ.Trãi qua hàng triệu năm người tối cổ dần dần trở thành người tinh khôn.Người tinh khôn sống thành từng nhóm nhỏ gồm vài chục gia đình có quan hệ họ hàng gọi là thị tộc ở giai đoạn đầu.Người tinh khôn chỉ biết dùng đá để chế tạo công cụ và không ngừng cải tiến công cụ bằng đá. Mãi đến khoảng 4000 năm TCN con người mới biết chế tạo ra công cụ bằng kim loại. Nhờ đó con người có thể làm ra một lượng sản phẩm không chỉ nuôi sống mình mà còn dư thừa.Một số người có khả năng lao động hoặc chiếm đạt một phần của cải dư của người khác đã trở thàng người giàu có.Xã hội nguyên thuỷ dần dần tan rã, nhường chỗ cho xã hội có giai cấp

 

ppt32 trang | Chia sẻ: hongmo88 | Ngày: 02/12/2015 | Lượt xem: 491 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục công dân lớp 10 - Bài 9: Con Người Là Chủ Thể Của Lịch Sử, Là Mục Tiêu Phát Triển Của Xã Hội (2 Tiết), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN KHOÁI 10TRÖÔØNG THPT VĨNH BÌNHBAØI 9 CON NGÖÔØI LAØ CHUÛ THEÅ CUÛA LÒCH SÖÛ, LAØ MUÏC TIEÂU PHAÙT TRIEÅN CUÛA XAÕ HOÄI (2 Tiết)NOÄI DUNG BAØI HOÏC 1.- Con ngöôøi laø chuû theå cuûa lòch söû 2.- Con ngöôøi laø muïc tieâu của sự phaùt trieån xaõ hoäi 1.- Con ngöôøi laø chuû theå cuûa lòch söû a.- Con ngöôøi töï saùng taïo ra lòch söû cuûa mình VAI TRÒ CỦA CÔNG CỤ LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬCách đây hàng chục triệu năm trên trái đất có loài vượn cổ sinh sống.Trong quá trình tìm kiếm thức ăn,loài vượn này dần dần biết đi bằng hai chi sau, hai chi trước biết cầm nắm và sử dụng những hòn đá , cành cây để làm công cụ. Người tối cổ sống theo bầy khoảng vài chục người. Họ sống trong các hang động, mái đá hoặc những túp lều bằng cành cây, lợp lá hoặc lợp cỏ khô, họ biết ghè, đẽo đá làm công cụ, biết dùng lửa để sưởi ấm,nướng thức ăn và xua đuổi thú dữ.Trãi qua hàng triệu năm người tối cổ dần dần trở thành người tinh khôn.Người tinh khôn sống thành từng nhóm nhỏ gồm vài chục gia đình có quan hệ họ hàng gọi là thị tộc ở giai đoạn đầu.Người tinh khôn chỉ biết dùng đá để chế tạo công cụ và không ngừng cải tiến công cụ bằng đá. Mãi đến khoảng 4000 năm TCN con người mới biết chế tạo ra công cụ bằng kim loại. Nhờ đó con người có thể làm ra một lượng sản phẩm không chỉ nuôi sống mình mà còn dư thừa.Một số người có khả năng lao động hoặc chiếm đạt một phần của cải dư của người khác đã trở thàng người giàu có.Xã hội nguyên thuỷ dần dần tan rã, nhường chỗ cho xã hội có giai cấp-Lịch sử xã hội loài người được hình thành khi con người biết chế tạo ra công cụ lao động.-Nhờ công cụ lao động mà con người đã không còn hoàn toàn lệ thuộc vào tự nhiên, tách mình ra khỏi thế giới loài vật chuyển sang thế giới loài người và lịch sử xã hội cũng bắt đầu.b.- Con ngöôøi laø chuû thể sáng tạo nên caùc giaù trò vaät chaát và tinh thaàn cuûa xã hộiĐể tồn tại và phát triển con người phải lao động sản xuất để tạo ra của cải vật chất nuôi sống xã hội.Trong phương thức sản xuất, co người luôn giữ vị trí trung tâm của lực lượng sản xuấtSản xuất ra của cải vật chất là đặc trưng riêng chỉ có ở con người ,đó là hoạt động có mục đíchvà mang tính sáng tạocủa con người ,nó đảm bảo cho sự tồn tại phát triển của xã hội c.- Con ngöôøi laø ñoäng löïc cuûa caùc cuoäc caùch maïng xaõ hoäi Nhu caàu veà moät cuoäc soáng toát ñeïp hôn laø ñoäng löïc thuùc ñaåy con ngöôøi khoâng ngöøng ñaáu tranh ñeå caûi taïo xaõ hoäi, maø ñænh cao laø caùc cuoäc caùch maïng xaõ hoäi. Cho neân con ngöôøi laø ñoäng löïc cuûa caùc cuoäc caùch maïng xaõ hoäi 2.- Con ngöôøi laø muïc tieâu cuûa söï phaùt trieån Xaõ hoäi a.- Vì sao noùi con ngöôøi laø muïc tieâu cuûa söï phaùt trieån Xaõ hoäi Con ngöôøi laø chuû theå cuûa lòch söû neân con ngöôøi caàn phaûi ñöôïc toân troïng, caàn phaûi ñöôïc Cần phải được ñaûm baûo caùc quyeàn chính ñaùng cuûa mình, phaûi laø muïc tieâu phaùt trieån cuûa moïi tieán boä XH. Em mong muốn được sống trong xã hội như thế nào ?Em hãy kể những nhu cầu quan trọng của bản thân mà em mong ước gia đình và xã hội đem lại cho em ?Những vấn đề chung mà nhân loại cùng quan tâm hiện nay là gì?Những vấn đề gì tác động tiêu cực đến sự phát triển của con người ?Chúng ta cần làm gì đề khắc phục tình trạng đó ?Tại sao nói con người là mục tiêu phát triển của xã hội ?Lịch sử xã hội loài người đã trải qua các chế độ xã hội nào ?So sánh sự tồn tại phát triển của các chế độ xã hội đó ?Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là gì?Đó là mong muốn của ai?b.- Chuû nghóa xaõ hoäi với sự phaùt trieån toaøn dieän cuûa con ngöôøiXaây döïng moät xaõ hoäi coâng baèng, daân chuû, vaên minh, bình ñaúng, moïi ngöôøi coù cuoäc soáng töï do, haïnh phuùc, coù ñieàu kieän phaùt trieån toaøn dieän caù nhaân laø muïc tieâu cao caû cuûa CNXH noùi chung, ôû nöôùc ta hieän nay noùi rieâng.Mục tiêu đó có thực hiện được sớm hay không ?Vì sao?Muïc tieâu phaùt trieån xaõ hoäia.- Ñöa ñaát nöôùc ta thoaùt khoûi tình traïng keùm phaùt trieån, naâng cao ñôøi soáng NDb.- Thöïc hieän coâng baèng trong phaân phoái, bình ñaúng trong quan heä.c.- Taïo ra nhieàu coâng aên vieäc laøm.d.- Phaùt trieån Kinh teá phuø hôïp vôùi caùc mieàn caùc vuøng.e.- Chaêm lo söùc khoeû cuûa toaøn daân.f.- Ñaåy maïnh phong traøo TDTTg.- Naâng cao chaát löôïng GD toaøn dieänTHAM KHAÛOCon ngöôøi laø : A.- Thöïc theå xaõ hoäi B.- Thöïc theå sinh hoïc C.- Thöïc theå bieát tö duy D.- Chuû theå cuûa lòch söû BAØI TAÄP 1DBaûn chaát con ngöôøi laø : A.- Ñoäng vaät chính trò B.- Toång hoaø caùc quan heä xaõ hoäi C.- Ñoäng vaät mang tính xaõ hoäi D.- Ñoäng vaät bieát söû duïng coâng cuï lao ñoängBAØI TAÄP 2BC. Maùc vieát : “  laø moät trong nhöõng ñoøn baåy quan troïng nhaát cuûa söï phaùt trieån cuûa con ngöôøi töø khæ.A.- Baûn naêng yù thöùc B.- Baûn naêng xaõ hoäi C.- Lao ñoäng 	 D.- Quan heä xaõ hoäiBAØI TAÄP 3CMuïc tieâu phaùt trieån cuûa xaõ hoäi laø gì :A.-Söï bình ñaúng 	B.- Con ngöôøi C.- AÁm no haïnh phuùc 	D.- Töï doBAØI TAÄP 4BDAËN DOØ Hoïc thuoäc 4 baøi cuoái ñeå thi hoïc kyø IXem laïi caùc baøi taäp ñaõ laøm TOÅNG KEÁT PHAÀN TRIEÁT HOÏCTrieát Hoïc Theá giôùi quan Vaän ñoäng Nguoàn goácMaâu thuaãn Caùch thöùc Chaát – Löôïng Khuynh höôùng Phuû ñònh Thöïc tieãn Nhaän thöùc TOÅNG KEÁT PHAÀN TRIEÁT HOÏCTrieát Hoïc Vaät chaát YÙ thöùc Toàn taïi XH YÙ thöùc Moâi tröôøng Daân soá PT. Saûn xuaát Taâm lyù Heä tö töôûng CHUÙC CAÙC EM Thi hoïc kyø moät toát 

File đính kèm:

  • pptB9 - K10 HKI.ppt