Giáo dục Hướng nghiệp 11 - Chủ đề 6: Nghề nghiệp với nhu cầu của thị trường lao động (Số trang: 25; Định

Hoạt động 1

Các bạn hãy trình bày ước mơ nghề nghiệp của mình?

Hướng phấn đấu sắp tới của bạn?

Hoạt động 2: Hiện nay nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học , cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp lại không xin được việc làm hoặc phải làm không đúng với chuyên môn của mình. Nguyên nhân vì sao?

 

ppt14 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 21/07/2018 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo dục Hướng nghiệp 11 - Chủ đề 6: Nghề nghiệp với nhu cầu của thị trường lao động (Số trang: 25; Định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG THPT VÕ THỊ SÁUKÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔTHEÅ LEÄ_ Moãi toå cöû ba ngöôøi, một người leân nhìn vaøo maøn hình 30 giaây (maøn hình taét) roài leân baûng ghi laïi nhöõngnghề mình ñaõ ghi nhôù. _ Ñoäi naøo ghi ñuùng nhieàu nghề hôn seõ thaéng.CHỦ ĐỀ 6:NGHỀ NGHIỆP VỚI NHU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG(TIẾT 16 - PPCT)Hoaït ñoäng 1Các bạn hãy trình bày ước mơ nghề nghiệp của mình?Hướng phấn đấu sắp tới của bạn?Hoạt động 2: Hiện nay nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học , cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp lại không xin được việc làm hoặc phải làm không đúng với chuyên môn của mình. Nguyên nhân vì sao? Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu thông tin về thị trường lao động khi chọn nghề đào tạo hoặc nộp đơn xin việc làm vào nơi không có nhu cầu. Nên khi quyết định chọn nghề hoặc tìm việc, học sinh nhất thiết phải tìm hiểu kĩ và thu lượm thông tin đầy đủ về nhu cầu của thị trường lao động, nghĩa là những ngành nghề mà xã hội cần.Hoạt động 3Vậy bạn hãy cho biết thị trường lao động là gì ? Và nó có quan hệ như thế nào với quyết định chọn nghề của chúng ta? Thị trường lao động là nơi người lao động và người sử dụng lao động thực hiện các giao dịch, thỏa thuận về giá cả sức lao động.Việc chọn nghề có quan hệ rất mật thiết với nhu cầu của thị trường lao động. Đó là quan hệ cung - cầu , khi đào tạo một nghề nào đó vượt qua nhu cầu của xã hội thì khả năng kiếm được việc làm là rất ít, ngược lại, ngành nào đó được đào tạo ít mà nhu cầu thị trường lại nhiều thì xảy ra tình trạng khan hiếm nhân lực.THEÅ LEÄ_ Giaûi ñöôïc moãi oâ chöõ haøng ngang ñöôïc thöôûng moät phaàn quaø._ Giaûi ñöôïc oâ chöõ haøng doïc ñöôïc thöôûng phaàn quaø coù giaù trò hôn.GIẢI OÂ CHỮ7543216OÙCSAÙNGTAÏOÖÙCAÀNCUØKYÛLUAÄTCHÍNHXAÙCCHUÑAÙOEÛ	TRƯỜNG THPT VÕ THỊ SÁU TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ

File đính kèm:

  • pptCHU DE 6NGE NGHIEP VOI THI TRUONG LAO DONG(1).ppt