Giao lưu học sinh giỏi toàn diện Lớp 5 - Lần thứ nhất (trò chơi Rung chuông vàng)

THÀNH PHẦN THAM GIA NGOẠI KHOÁ

Toàn bộ học sinh giỏi khối 5 gồm 50 em

Hình thức:

 Phỏng theo trò chơi “RUNG CHUÔNG VÀNG”

Nội dung:

 Bao gồm những kiến thức đã học trong chương trình của các môn học Toán, Tiếng Việt, Khoa học. Lịch sử, Địa lí .

Biên soạn và tổ chức thực hiện: Giáo viên khối lớp 5.

 

ppt43 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 18/10/2016 | Lượt xem: 172 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giao lưu học sinh giỏi toàn diện Lớp 5 - Lần thứ nhất (trò chơi Rung chuông vàng), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
ChØ ®¹o thùc hiÖn: ¤ng TrÇn H÷u TÊn – HiÖu tr­ëng nhµ tr­êng Bµ: Bïi ThÞ Xu©n – Phã HiÖu tr­ëng nhµ tr­êng Thùc hiÖn: TËp thÓ gi¸o viªn tËn t©m víi nghÒ !Giao l­uhäc sinh giái toµn diÖnLíp 5 - lÇn thø nhÊtTrường Tiểu học Phật TíchThµnh phÇn tham gia ngo¹i kho¸Toµn bé häc sinh giái khèi 5 gåm 50 emH×nh thøc: Pháng theo trß ch¬i “Rung chu«ng vµng”Néi dung: Bao gåm nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong ch­¬ng tr×nh cña c¸c m«n häc To¸n, TiÕng ViÖt, Khoa häc. LÞch sö, §Þa lÝ..Biªn so¹n vµ tæ chøc thùc hiÖn: Gi¸o viªn khèi líp 5. C¸ch thùc hiÖn1 Dïng b¶ng con ®Ó ghi c©u ®¸p ¸n.2. Thêi gian dµnh cho mçi c©u tr¶ lêi lµ 30 gi©y.3. Kh«ng trao ®æi, th¶o luËn, kh«ng nh×n b¹n bªn c¹nh.4. Khi cã hiÖu lÖnh gi¬ ®¸p ¸n ngay.5. Tr¶ lêi ®óng ®­îc tham gia tiÕp, tr¶ lêi sai bÞ lo¹i trùc tiÕp kh«ng cã cøu trî.6. Nh÷ng ng­êi bÞ lo¹i kh«ng ®­îc nh¾c ®¸p ¸n.Chóc c¸c em b×nh tÜnh, tù tin !PhÇn giao l­u mÉu§¸p ¸n: B N¨m nay em 9 tuæi sang n¨m tuæi em lµ bao nhiªu? 8 tuæi C.11 tuæiB.10 tuæi D. 9 tuæiHÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930PhÇn giao l­u mÉuHÕt giê0001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293012§¸p ¸n: 3 h×nh2. H×nh sau cã tÊt c¶ bao nhiªu h×nh ch÷ nhËt?PhÇn Giao l­u chung1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435C©u 1: T×m sè lÎ nhá nhÊt cã 3 ch÷ sè?§¸p ¸n: 101HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930Ba tuæi ch­a nãi ch­a c­êi Cø n»m yªn lÆng nghe lêi mÑ ru Chît nghe n­íc cã giÆc thï V­ît cao m­êi tr­îng, qu©n thï tan x­¬ng. §¸p ¸n: Th¸nh GiãngC©u 2:(Lµ ai?)HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930C©u 3:Mét tam gi¸c cã tÊt c¶ bao nhiªu ®­êng cao?§¸p ¸n: 3 ®­êng caoHÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930C©u 4: H·y cho biÕt tªn gäi cña B¸c Hå lóc nhá ?§¸p ¸n: NguyÔn Sinh CungHÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930C©u5: HuyÖn Tiªn Du cã bao nhiªu x·, thÞ trÊn? §¸p ¸n: 14 x·, thÞ trÊnHÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930C©u 6 : T×m vµ ghi l¹i tõ cßn thiÕu trong c©u sau:Muèn sang th× b¾c ... ...Muèn con hay ch÷ th× yªu lÊy thÇy.§¸p ¸n: cÇu kiÒu HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930C©u 7: B¸c Hå ®· ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc tõ bÕn c¶ng Nhµ Rång vµo n¨m nµo? §¸p ¸n: n¨m 1911HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930C©u 8: Em h·y ®iÒn tiÕng cßn thiÕu trong c©u sau: Mét c©y lµm ch¼ng  nonBa c©y chôm l¹i  hßn nói cao. §¸p ¸n: nªnHÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930C©u : 9 S«ng nµo næi sãng b¹c ®Çu Ba phen cäc gç ®©m tµu giÆc tan.§¸p ¸n: s«ng B¹ch §»ng HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930C©u10:Vua nµo ®¹i th¾ng qu©n Thanh §èng §a l­u dÊu sö xanh mu«n ®êi.§¸p ¸n: Quang Trung HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930§iÒn sè thÝch hîp vµ theo quy luËt vµo « trèng?§¸p ¸n: 42 4159230796531101027?C©u 11:HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930C©u 12: Tõ viÕt sai chÝnh t¶ trong c¸c tõ sau lµ:HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930B.l¹ ho¾cA.l¹ mÆtC.mÆt l¹D.xa l¹C©u 13: §Òn §« thuéc huyÖn nµo trong tØnh ta? HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930B.Tiªn DuA. QuÕ Vâ C.Tõ S¬nD.ThuËn ThµnhC©u 14: H·y ®iÒn tiÕp mét sè thÝch hîp vµo chç chÊm cña d·y sè sau: 1; 3; 9; 27; 81;.... §¸p ¸n: 243 HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930C©u 15: T×m tõ kh«ng cïng nhãm trong c¸c tõ sau:HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930C.B×nh yªnA.Thanh b×nhB.B×nh th¶nD.Th¸i b×nhLª Minh Ch©uHoàng L©nHàn Ngäc BÝchL­u H÷u Ph­ícBài hát “Tre ngà bên lăng Bác” là sáng tác của nhạc sĩ nào?Hàn Ngäc BÝchHÕt giê20191817161514131211109876543210A.B.C.D.C©u:16C©u 17:§iÒn tõ thÝch hîp vµo dÊu hái chÊm? §¸p ¸n: ?ngµ bèpto¸ttrÎoxãatinhHÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 tr¾ng BÐ ngñ ngoan qu¸§Éy c¶ giÊc tr­aC¸i vâng th­¬ng bÐThøc hoµi ®ung ®­a.§¸p ¸n: nh©n hãa C©u 18: T¸c gi¶ dïng biÖn ph¸p tu tõ g× trong c©u sau?HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 C©u19: Nhµ 3 tÇng, mçi tÇng cã 2 nhÞp cÇu thang. Hái muèn lªn tÇng 3 ph¶i ®i sè nhÞp cÇu thang lµ:HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930C.5A.3B.4D.6 C©u20: §Ó nguyªn lÊp l¸nh trªn trêi Bít ®Çu thµnh chç c¸ b¬i h»ng ngµy . Lµ ch÷ g×? §¸p ¸n: saoHÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930C©u 21: T×m sè tù nhiªn nhá nhÊt mµ sè ®ã chia hÕt cho 2 vµ 5?§¸p ¸n: sè 0 HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930C©u 22: Tõ g¹ch ch©n d­íi ®©y lµ thµnh phÇn g× cña c©u?Trªn trêi, m©y tr¾ng nh­ b«ng. A. chñ ng÷B. vÞ ng÷ C. Tr¹ng ng÷D. bæ ng÷HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930C©u 23: Héi Lim ®­îc tæ chøc vµo mïa nµo trong n¨m? §¸p ¸n: Mïa xu©n HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930C©u 24: §iÒn tr hay ch vµo chç chÊm trong c©u sau:§Ìn khoe ®Ìn tá h¬n tr¨ng§Ìn ra tr­íc giã cßn ...¨ng hìi ®Ìn. §¸p ¸n: ch HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930C©u 25: Em h·y cho biÕt 3 con thá; 3 con th¹ch sïng; 2 con vịt cã tÊt c¶ bao nhiªu ch©n? §¸p ¸n: 28 ch©n HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930C©u 26: BÒ ngang n¬i hÑp nhÊt cña ®Êt n­íc ta phÇn ®Êt liÒn kho¶ng bao nhiªu ki-l«-mÐt?§¸p ¸n: Kho¶ng 50 km HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 C©u 27: T­îng phËt A Di §µ cã ë chïa nµo cña huyÖn ta? HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930B.Chïa LimA.Chïa B¸chM«nC. Chïa PhËt TÝchD.Chïa TiªuC©u 28: VÞnh Nha Trang thuéc tØnh nµo trong c¸c tØnh sau : §µ N½ng, Kh¸nh Hoµ, HuÕ, Vòng tµu.§¸p ¸n: Kh¸nh HoµHÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 C©u 29: Em cho biÕt ®o¹n th¬ sau nãi vÒ ng­êi anh hïng nµo? Tuæi võa trßn m­êi b¶y Tãc võa chím ngang vaiMét thiÕu n÷ m¶nh maiNh­ng hiªn ngang bÊt khuÊt C¶ n­íc ®Òu quen biÕt Tªn chÞ, n÷ anh hïng.§¸p ¸n: Vâ ThÞ S¸uHÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930C©u 30:§Ó nguyªn cã nghÜa lµ haiThªm huyÒn trïng ®iÖp tr¶i dµi trung duThªm nÆng vinh dù tuæi th¬Cïng dù sinh ho¹t ®ãn giê thi ®ua ( Lµ ch÷ g× ?) §¸p ¸n : §«i HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930C©u 31:§o¹n th¬ sau nãi vÒ hå nµo?N­íc xanh xanh ®Õn l¹ lïngRïa nghiªng Èn hiÖn vÉy vïng ®©u ®©yMçi khi ng¾m mÆt hå nµyNhí ng­êi cøu n­íc víi c©y g­¬m thÇn.§¸p ¸n: Hå G­¬m HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930C©u 32:H×nh sau cã bao nhiªu h×nh tam gi¸c? §¸p ¸n:15 h×nh tam gi¸c12345HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930§¸p ¸n: 4 lÇnC©u 33: NÕu t¨ng chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt lªn 2 lÇn th× diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã t¨ng lªn mÊy lÇn HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930§¸p ¸n: Ph¹m Tu©nC©u34: Ai lµ ng­êi ViÖt Nam ®Çu tiªn bay vµo vò trô?HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930Nh©n ngµy 20-11, tr­êng TiÓu häc PhËt TÝch tæ chøc héi thi khÐo tay. Ba b¹n Cóc, Hång, §µo lµm ba b«ng hoa cóc, hång, ®µo. B¹n lµm hoa hång nãi víi Cóc: “ ThÕ lµ trong chóng ta ch¼ng cã ai lµm lo¹i hoa trïng víi tªn m×nh c¶!”. Hái ai ®· lµm hoa nµo ?§¸p ¸n: Cóc- ®µo, §µo- hång, Hång- cóc C©u 35:HÕt giê00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930Tr­êng TiÓu häc PhËt TÝch xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh. KÝnh chóc c¸c vÞ ®¹i biÓu kh¸ch quý, c¸c thÇy gi¸o c« gi¸o cïng gia ®×nh m¹nh khoÎ, h¹nh phóc. Xin chµo t¹m biÖtVµHÑn gÆp l¹i

File đính kèm:

  • pptrung chuong vang(1).ppt
Bài giảng liên quan