Giao lưu tìm hiểu lịch sử 30 - 4 - 1975: Chương trình Rung chuông vàng

Luật chơi như sau:

 Các em sẽ được tham gia trả lời 10 câu hỏi,nếu trả lời sai một câu hỏi sẽ không được tham gia trả lời những câu hỏi tiếp theo. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 15 giây. Hết phần thi, bạn nào trả lời đúng cả 10 câu hỏi sẽ được rung chuông vàng và trở thành người chiến thắng.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 18/10/2016 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giao lưu tìm hiểu lịch sử 30 - 4 - 1975: Chương trình Rung chuông vàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Giao l­u t×m hiÓu lÞch söRUNG CHUÔNG VÀNG30 - 4 - 1975LuËt ch¬i nh­ sau: Các em sẽ được tham gia trả lời 10 câu hỏi,nếu trả lời sai một câu hỏi sẽ không được tham gia trả lời những câu hỏi tiếp theo. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 15 giây. Hết phần thi, bạn nào trả lời đúng cả 10 câu hỏi sẽ được rung chuông vàng và trở thành người chiến thắng.123456789101. ChiÕn dÞch Hå ChÝ Minh lÞch sö nh»m gi¶i phãng Sµi Gßn b¾t ®Çu vµo ngµy nµo? A. 25 - 4 - 1975 B. 26 - 4 - 1975C. 27 - 4 - 1975 15141312111009080706050403020100RUNG CHUÔNG VÀNG151413121110090807060504030201002.Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc bằng sự kiện nào?C. Quân ta đánh chiếm Dinh Độc LậpA. Giải phóng toàn bộ Tây Nguyên B.Giải phóng cả dải đất miền TrungRUNG CHUÔNG VÀNG15141312111009080706050403020100 3. Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu gồm mấy cánh quân của ta đồng loạt nổ súng?A. 4 B. 5 C. 6B. 5 RUNG CHUÔNG VÀNG15141312111009080706050403020100 4. ChiÕc xe t¨ng ®Çu tiªn cña Qu©n gi¶i phãng hóc ®æ cæng s¾t Dinh §éc LËp trong ngµy 30-4-1975 lµ xe nµo?A. 309B. 390 C. 843 D. 483RUNG CHUÔNG VÀNG151413121110090807060504030201005. Chiếc xe tăng 390 do ai chỉ huy?A.Bùi Quang ThậnB. Vũ Văn Toàn C. Vũ Đăng ToànRUNG CHUÔNG VÀNG15141312111009080706050403020100 6. Ng­êi c¾m cê chiÕn th¾ng trªn nãc Dinh §éc LËp lµ ai?Bïi Quang ThËnRUNG CHUÔNG VÀNG151413121110090807060504030201007. Giê phót lÞch sö trong ngµy 30-4-1975 lµ lóc nµo?A.10 giê 30 phótB. 11 giêC.11 giê 30 phótRUNG CHUÔNG VÀNG15141312111009080706050403020100 8. Tæng thèng cuèi cïng ph¶i ®Çu hµng C¸ch m¹ng lµ ai? D­¬ng V¨n MinhRUNG CHUÔNG VÀNG151413121110090807060504030201009. Nêu ý nghĩa lịch sử của ngày 30 - 4 -1975?A.Quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sửB. Đất nước được thống nhất và độc lậpC. Cả hai ý trên đều đúngRUNG CHUÔNG VÀNG1514131211100908070605040302010010. Bµi h¸t “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” lµ cña nh¹c sÜ nµo?B.Phạm TuyênA.NguyÔn V¨n TýC.Lưu Hữu PhướcRUNG CHUÔNG VÀNGCHóC MõNG NG¦êI CHIÕN TH¾NG

File đính kèm:

  • pptrung chuong vang.ppt
Bài giảng liên quan