Hoạt động hướng nghiệp: Làm gì sau khi tốt nghiệp THPT

Chào các bạn!các bạn đã học đến lớp 11, chỉ còn 1 năm nữa là các bạn kết thúc chương trình THPT, vậy các bạn đã có dự định gì cho tương lai chưa? chắc chắc có bạn đã có kế hoạch cho riêng mình nhưng cũng có bạn chưa có đự định gì. Vậy nên hôm nay, chúng ta cùng nhau trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau các bạn nhé!

 

ppt46 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 23/07/2018 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoạt động hướng nghiệp: Làm gì sau khi tốt nghiệp THPT, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Ho¹t ®éng h­íng nghiÖpGi¸o viªnThiÕt kÕ:Chµo c¸c b¹n!c¸c b¹n ®· häc ®Õn líp 11, chØ cßn 1 n¨m n÷a lµ c¸c b¹n kÕt thóc ch­¬ng tr×nh THPT, vËy c¸c b¹n ®· cã dù ®Þnh g× cho t­¬ng lai ch­a? ch¾c ch¾c cã b¹n ®· cã kÕ ho¹ch cho riªng m×nh nh­ng còng cã b¹n ch­a cã ®ù ®Þnh g×. VËy nªn h«m nay, chóng ta cïng nhau trao ®æi, gióp ®ì lÉn nhau c¸c b¹n nhÐ!Chñ ®Ò h«m nay lµ: Lµm g× sau khi tèt nghiÖp THPTT¹i sao mçi chóng ta ph¶i chän cho m×nh mét nghÒ?B¹n sÏ lµm g× sau khi tèt nghiÖp?T¹i sao mçi chóng ta ph¶i chän cho m×nh mét nghÒ?V× con ng­êi chØ thµnh c«ng trong cuéc ®êi khi biÕt chän nghÒ phï hîp víi m×nh nhÊt.NghÒ nghiÖp lµ ph­¬ng tiÖn mµ mçi con ng­êi dùa vµo ®ã ®Ó sèng vµ tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cña ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn nh­ sù ®am mª, lßng nhiÖt huyÕt, lý t­ëng 	Tèt nghiÖp THPT, tÊt c¶ chóng ta sÏ ®øng tr­ícmét sù c©n nh¾c: sÏ chän nghÒ g× cho cuéc sèng t­¬ng lai? Cã ba c©u hái dÆt ra cho b¹n :	+ b¹n thÝch nghÒ g×? 	+B¹n lµm ®­îc nghÒ g×?	+B¹n cÇn lµm nghÒ g×?	 	B¹n h·y suy nghÜ ®Ó ®­a ra quan ®iÓm cña m×nh. Tr¶ lêi ®­îc ba c©u hái nµy lµ b¹n ®· phÇn nµo gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn viÖc lËp nghiÖp trong t­¬ng lai cña b¹n!Chän nghÒ nh­ thÕ nµo?Xem tranh vµ ghi nhí§Ó gióp c¸c b¹n tr¶ lêi c¸c c©u hái trªn, c¸c b¹n h·y xem tranh vµ ghi l¹i xem ®ã lµ nh÷ng nghÒ g×? nh­ m×nh c¸c b¹n nhÐ!H·y tr¶ lêi c¸c c©u hái sau6. B¹n ®· lùa chän ngµnh, nghÒ t­¬ng lai cho m×nh ch­a? v× sao b¹n chän ngµnh nghÒ ®ã?7. Theo b¹n, chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó chuÈn bÞ hµnh trang ngÒ nghiÖp vµo ®êi?Em biÕt nh÷ng nghÒ g×?Em thÝch nghÒ g×?Em cã thÓ lµm ®­îc nghÒ g×?Em cÇn lµm nghÒ g×?Danh s¸ch c¸c ngµnh nghÒTãm l¹i cã rÊt nhiÒu ngµnh nghÒ vµ chóng ta cã thÓ xÕp lµm ba lo¹i nh­ sau: Thî m¸y Thî hµn H¶i quan Kinh doanh §an m©y, tre, l¸ Trång c©y c¶nh Bu«n b¸n tù do nhá lÎ C«ng nh©n l¾p r¸p « t« C«ng nghÖ th«ng tin...-Lao ®éng tù do-Lao ®éng phổ th«ng-Lao ®éng cã chuyªn m«n, cã b»ng cÊp N«ng nghiÖp X©y dùng B¸c sÜ Thuû thñ Ca sÜ Thî lµm ®Çu Phi c«ng Gi¸o viªn §Çu bÕp DiÔn viªn KÕ to¸n.MCNg­êi mÉuC¶nh s¸t giao th«ngKiÕn tróc s­ChÝnh trÞKiÓm l©mNg­ nghiÖpThî méc..§Ó tr¶ lêi cho c¸c c©u hái 2,3,4,5,6 c¸c b¹n h·y t×m hiÓu c¸c vÊn ®Ò sau+ Së thÝch c¸ nh©n vÒ khoa häc tù nhiªn, khoa häc x· héi, kinh tÕ, y d­îc, nghÖ thuËt+ Kh¶ n¨ng cña c¸ nh©n, cã khÐo tay hay kh«ng, cã kh¶ n¨ng s­ ph¹m hay kh«ng, cã kh¶ n¨ng lµm kü thuËt hay kh«ng+ ¦íc m¬, dù ®Þnh cña b¹n lµ g×.+ §iÒu kiÖn kinh tÕ gia ®×nh.+ ý kiÕn, dù ®Þnh, mong muèn cña cha mÑ+ Häc lùc cña b¹n ra sao?+ B¹n cã tù tin kh«ng?+ B¹n cã quyÕt t©m kh«ng?+ Hái ý kiÕn anh, chÞ, thÇy, c« gi¸o, cha mÑ.+ B¹n cã kh¶ n¨ng thuyÕt phôc cha mÑ ®ång ý víi dù ®Þnh cña m×nh hay kh«ng?+ T×m hiÓu th«ng tin vÒ hiÖn tr¹ng, vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn, chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ c¸c nghµnh nghÒ qua s¸ch b¸o, internet+ T×m hiÓu t×nh h×nh cô thÓ cña tõng tr­êng ®µo t¹o qua bé s¸ch giíi thiÖu c¸c tr­êng hµng n¨m cña së GD- §T-TiÕp tôc häc ®¹i häc.-TiÕp tôc häc cao ®¼ng.-TiÕp tôc häc c¸c tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp.-§i häc nghÒ.-§i vµo cuéc sèng lao ®éng.-§i nghÜa vô qu©n sù, sau ®ã cã thÓ ®i theo con ®­êng chuyªn nghiÖp.Tãm l¹i sau khi tèt nghiÖp c¸c b¹n cã thÓ ®i theo c¸c con ®­êng sau:Xö lý t×nh huèngCã b¹n nãi r»ng, chóng ta míi häc líp 10, 11 ®· véi g× bµn ®Õn chuyÖn lËp nghiÖp, viÖc ®ã ®Ó tèt nghiÖp THPTxong h·y bµn. B¹n cã ®ång ý víi ý kiÕn nµy kh«ng? T¹i sao?	NÕu b¹n cã n¨ng khiÕu v¨n häc vµ rÊt thÝch theo nghÒ s­ ph¹m nh­ng bè mÑ b¹n l¹i ®Þnh h­íng cho b¹n häc c¸c m«n tù nhiªn ®Ó sau nµy thi khèi A( häc kinh tÕ ®Ó bè mÑ dÔ xin viÖc lµm cho b¹n), b¹n sÏ quyÕt ®Þnh nh­ thÕ nµo?	Cã ý kiÕn cho r»ng, chóng ta cßn ®ang sèng phô thuéc vµo bè mÑ nªn häc nghÒ g×, thi vµo tr­êng nµo lµ do bè mÑ lùa chän. B¹n cã ®ång ý víi c¸ch suy nghÜ nµy kh«ng? T¹i sao? Cã ng­êi khuyªn b¹n h·y chän ngµnh vµ tr­êng ®¹i häc mµ sau nµy ra tr­êng cã thu nhËp cao h¬n lµ ngµnh vµ tr­êng mµ m×nh yªu thÝch, b¹n cã suy nghÜ g× vÒ lêi khuyªn nµyN÷ sinh 	N÷ sinh cã thÓ trë thµnh thuyÒn tr­ëng tµu viÔn d­¬ng kh«ng?Cã ng­êi khuyªn b¹n h·y chän ngµnh vµ tr­êng ®¹i häc mµ sau nµy ra tr­êng cã thu nhËp cao h¬n lµ ngµnh vµ tr­êng mµ m×nh yªu thÝch, b¹n cã suy nghÜ g× vÒ lêi khuyªn nµyHiÖn nay ë mét sè n¬i vÉn cã t×nh tr¹ng nhµ tr­êng h­íng cho häc sinh nam häc c¸c nghÒ thî x©y, thî tiÖn, ®iÖn, c¬ khÝ v.vcßn n÷ sinh th× häc may, thªu,ren, th­ ký v¨n phßngv.vnh­ vËy cã ®óng kh«ng? T¹i sao l¹i cã sù ph©n biÖt ®ã? Em nghÜ nh­ thÕ nµo vÒ vÊn ®Ò nµy??	B¹n thÊy n¨ng lùc häc tËp cña m×nh cã h¹n nªn sau khi tèt nghiÖp THPT sÏ xin ®i häc nghÒ, nh­ng bè mÑ th× c­¬ng quyÕt Ðp b¹n thi ®¹i häc, theo b¹n ®iÒu ®ã dóng kh«ng? B¹n xö lý t×nh huèng nµy nh­ thÕ nµo?	Anh trai em thi ®¹i häc hai lÇn råi nh­nh kh«ng ®ç. Anh vÉn muèn thi l¹i lÇn n÷a chø kh«ng chÞu ®i häc nghÒ, bè mÑ em còng ñng hé mÆc dï kinh tÕ nhµ em rÊt khã kh¨n. §iÒu ®ã cã nªn kh«ng? Em ph¶i khuyªn anh trai em nh­ thÕ nµo?N÷ sinh cã nªn chän ngµnh kü thuËt, c«ng nghÖ cao hay kh«ng? NÕu chän nh÷ng ngµnh nµy th× gÆp khã kh¨n g×?T«i hi väng sau khi c¸c b¹n t×m hiÓu mét sè ngµnh nghÒ, tù tr¶ lêi c¸c c©u hái, vµ xö lý c¸c t×nh huèng trªn, c¸c b¹n ®· cã thÓ ®Þnh h­íng ®­îc t­¬ng lai cña m×nh! Chóc c¸c b¹n thµnh c«ng!Xin chµo vµ hÑn gÆp l¹i!Chóc c¸c b¹n may m¾n

File đính kèm:

  • pptlam gi sau khi tot nghiep.ppt