Hội thi Đố vui để học năm học 2008-2009 - Trường THCS Lại Xuân

Trắc nghiệm ** Đáp án nào???

Câu hỏi 1

“ Người là cha là bác là anh . ”

Câu trên đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

Đáp án

a. Chơi chữ

b. Ẩn dụ

c. Nhân hóa

d. Hoán dụ

ppt50 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 21/12/2020 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hội thi Đố vui để học năm học 2008-2009 - Trường THCS Lại Xuân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 ÑOÁ VUI ÑEÅ HOÏCHOÄI THINăm học: 2008 - 2009TR¦êNG THCS L¹i xu©nPhần I - THử TÀi kiến thứcGAME SHOWS ĐặNgKhởiTrắc nghiệm ** Đáp án nào???Câu hỏi 1Đáp án“ Người là cha là bác là anh.. ”Câu trên đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? a. Chơi chữ b. Ẩn dụ c. Nhân hóa d. Hoán dụ109876543210Trắc nghiệm ** Đáp án nào???Câu hỏi 2Đáp ánTrang lên Hà Nội thi thần đồng đất Việt ra ngõ Trang gặp bác Hà và hai con gái mỗi cô con gái trên tay xách hai túi vải. Mỗi túi vải có hai con mèo, mỗi con mèo đẻ được hai con. Hỏi có bao nhiêu người và con vật cùng lên Hà Nội ? a. Sáub.Hai mươic) Mộtd.Mười109876543210Trắc nghiệm ** Đáp án nào???Câu hỏi 3Đáp ánWhat are the colors of our flag?a.Red and yellowb.Red and greenc.White and black d.Orange109876543210Trắc nghiệm ** Đáp án nào???Câu hỏi 4Đáp ánBài hát “Tiến quân ca” do nhạc sĩ nào sáng tác? a.Hoàng Vânb.Văn caoc.Hoàng Việtd.Hoàng Hiệp109876543210Trắc nghiệm ** Đáp án nào???Câu hỏi 5Đáp ánLàng ở Tây Nguyên còn (thường) được gọi là: a.Thôn b. Xómc.Xãd.Buôn109876543210Trắc nghiệm ** Đáp án nào???Câu hỏi 6Đáp ánĐoàn TNCS Hồ Chí Minh ra đời vào ngày tháng năm nào? Từ ngày thành lập đến nay đã qua mấy lần đổi tên? a.26/3/1930, 7 lầnb.26/3/1931, 7 lầnc.26/3/1930, 6 lầnd.26/3/1931, 6 lần109876543210§¸p ¸n: Giç tæ Hïng V­¬ng 10 - 3C©u 7: (V¨n)§è b¹n ®©y lµ ngµy lÏ g× trong n¨m? “ LÔ g× c¶ n­íc h­íng vÒ§· thµnh quèc lÔ cùc k× thiªng liªng ”201918171615141312111098765432102019C©u 8: (GDCD)Hµnh vi nµo sau ®©y tr¸i víi ®¹o ®øc?a.Vi ph¹m luËt lÖ giao th«ng.b.Ch¬i ®iÖn tö ¨n tiÒn.c.Kh«ng ch¨m sãc, nu«i d­ìng «ng bµ.d.X©m ph¹m ®Õn tµi s¶n nhµ n­íc§¸p ¸n: c.Kh«ng ch¨m sãc, nu«i d­ìng «ng bµ 	1817161514131211109876543210C©u 9: (Nh¹c)M«-Da lµ 1 thÇn ®ång ©m nh¹c cña thÕ giíi.H·y cho biÕt «ng lµ ng­êi n­íc nµo? a. §øc b. Ba Lan c. ¸o d. Nga §¸p ¸n: c) ¸o 20191817161514131211109876543210201918171615141312111098765432101.Tõ nµo ®ång nghÜa víi tõ trÎ? a. C©y t¬ b. Nân nµ c. Xu©n ch¸n d. Ngäc ngµc. Xu©n ch¸nC©u hái 10:§¸p ¸n:201918171615141312111098765432102. MÜ thËt: CÇu vßng gåm cã mÊy mµu? Nªu cô thÓ c¸c mµu? Ng­êi ta chØ nhËn biÕt ®­îc mµu s¾c khi nµo? Cã 7 mµu: §á, da cam, vµng, lôc, lam, chµm, tÝm. Ta nhËn biÕt ®­îc mµu s¾c khi cã ¸nh s¸ngC©u hái 11:§¸p ¸n:201918171615141312111098765432101, §Þa: Hai th¸ng nµo trong n¨m liªn tiÕp cã 31 ngµy ? Th¸ng 7, th¸ng 8C©u hái12:§¸p ¸n:201918171615141312111098765432102. §Þa: TrËn ®Êu bãng ®¸ gi÷a MU víi Liverpool ®­îc truyÒn h×nh trùc tiÕp ë s©n cá n­íc Anh vµo lóc 18 giê ngµy 25/3/2009. VËy ë ViÖt Nam lµ mÊy giê? Ngµy nµo? T¹i sao? ë ViÖt Nam lµ 1 giê ngµy 26/3/2009. V×: ë Anh khu vùc giê 0 cßn ViÖt Nam lµ khu vùc giê thø 7C©u hái 13:§¸p ¸n:4. Em hãy tìm cụm từ đúng để điền vào câu hát còn thiếu sau “Con kênh xanh xanh những chiều êm ả nước trôi Đêm đêm trăng lêngió xuôi”Theo dßng buåm c¨ngC©u hái14:§¸p ¸n:Theo truyền thuyết “ Bánh chưng, bánh dầy” thì ai là người có ý tưởng làm bánh chưng bánh dầy?¤ng tiªnC©u hái vui 15:§¸p ¸n:Phần II - NHÌN HÌNH ĐOÁN NGHĨAGAME SHOWSHOA TAY444ĐẦU TƯCÁ MẬPĐÁ BÓNGBẮT CÁ 2 TAYNGŨ CỐCCHÁY NHÀ RA MẶT CHUỘTCẦU KHỈ§i víi bôt mÆc ¸o cµ sa ®i víi ma mÆc ¸o giÊyH 5 N 1 H H H H H - NÊm a Êm íCon g¸I r­îu13tR¹ng quúnhHOA QUỲNH14óp óp më më15CHÁY NHÀ RA MẶT CHUỘTCẦU KHỈÊm a Êm íTiÒn c«ngTam sao thÊt b¶nL¹c hËuChµo cêkh«n§i mét ngµy ®µng häc mét sµng kh«nXE BÒKiÕn trócH¸t bÌCæ ®¹i25BA HOA26VÒI SENKem đánh răngBãng b¶yKÝnh l·oB¸n lÎCao èc

File đính kèm:

  • pptchuong trinh do vui de hoc 2008-2009.ppt
  • wma38365.wma
Bài giảng liên quan