Luyện từ và câu - Bài: Động từ

Các hoạt động ở nhà:

 quét nhà, nấu cơm, bế em, chăn gà, đánh răng, rửa mặt, ngủ, tưới cây, đun nước, đãi gạo, ăn cơm,.

*Các hoạt động ở trường:

 làm bài, học bài, nghe giảng, trực nhật lớp, tập thể dục, sinh hoạt văn nghệ, chăm sóc cây cối, múa, hát, nhảy dây, lau bảng, đá cầu,.

 

 

ppt9 trang | Chia sẻ: dung1611 | Ngày: 01/11/2014 | Lượt xem: 710 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luyện từ và câu - Bài: Động từ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Gi¸o viªn: Hoàng Thị Nhật Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2012 Luyện Từ và câu * Hoạt động 1: Nhóm đôi 1. Vieát teân caùc hoaït ñoäng em thöôøng laøm haèng ngaøy ôû nhaø vaø ôû tröôøng. Maãu: Các hoạt động ở nhà: quét nhà,........... Các hoạt động ở trường: làm bài,...... 2. Gạch chân các từ chỉ hoạt động trong các trong caùc cuïm töø chæ nhöõng hoaït ñoäng aáy. Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2012 Luyện Từ và câu Động từ *Các hoạt động ở nhà: quét nhà, nấu cơm, bế em, chăn gà, đánh răng, rửa mặt, ngủ, tưới cây, đun nước, đãi gạo, ăn cơm,...... *Các hoạt động ở trường: làm bài, học bài, nghe giảng, trực nhật lớp, tập thể dục, sinh hoạt văn nghệ, chăm sóc cây cối, múa, hát, nhảy dây, lau bảng, đá cầu,.... Hoạt động 2: Ghi nhôù: Ñoäng töø laø nhöõng töø chæ hoaït ñoäng, traïng thaùi cuûa söï vaät. Ví duï: Ñoäng töø chæ hoaït ñoäng: aên, uoáng, vieát, hoïc, lau, nhaûy, muùa, haùt, … Ñoäng töø chæ traïng thaùi: nguû, nghĩ,.... Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2012 Luyện Từ và câu Động từ Bài tập1. Gaïch döôùi ñoäng töø trong caùc ñoaïn vaên sau: Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2012 Luyện Từ và câu Động từ - Yeát Kieâu ñeán kinh ñoâ Thaêng Long yeát kieán vua Traàn Nhaân Toâng. Nhaø vua: - Traãm cho nhaø ngöôi nhaän laáy moät loaïi binh khí. Yeát Kieâu: - Thaàn chæ xin moät chieác duøi saét. Nhaø vua: - Ñeå laøm gì? Yeát Kieâu: - Ñeå duøi thuûng chieán thuyeàn cuûa giaëc vì thaàn coù theå laën haøng giôø döôùi nöôùc. * Hoạt động 3: Cá nhân Bài tập1. Gaïch döôùi ñoäng töø trong caùc ñoaïn vaên sau: Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2012 Luyện Từ và câu Động từ Yeát Kieâu ñeán kinh ñoâ Thaêng Long yeát kieán vua Traàn Nhaân Toâng. Nhaø vua: - Traãm cho nhaø ngöôi nhaän laáy moät loaïi binh khí. Yeát Kieâu: - Thaàn chæ xin moät chieác duøi saét. Nhaø vua: - Ñeå laøm gì? Yeát Kieâu: - Ñeå duøi thuûng chieán thuyeàn cuûa giaëc vì thaàn coù theå laën haøng giôø döôùi nöôùc. * Hoạt động 3: Cá nhân Bài tập 2: Đặt câu Hoạt động 3: Troø chôi: Xem ảnh Noùi teân caùc hoaït ñoäng, traïng thaùi ñöôïc baïn theå hieän baèng cöû chæ, ñoäng taùc khoâng lôøi. cuùi nguû Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2012 Luyện Từ và câu Động từ Ñoäng töø laø nhöõng töø chæ hoaït ñoäng chæ traïng thaùi cuûa söï vaät ngöôøi vaät, caây coái, … 

File đính kèm:

  • pptLTVC dong tu L4 tuan 9.ppt
Bài giảng liên quan