Mối quan hệ Người học - Người dạy

 Mục tiêu

Nhận diện 4 vai trò cơ bản của người dạy theo quan điểm SPTT

Mô tả quan hệ tương tác giữa vai trò người dạy và cơ chế vận hành của bộ máy học

Phân tích những nhiệm vụ chính của người dạy trong 4 vai trò

Hình thành kỹ năng tự điều chỉnh sư phạm

 

ppt21 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 24/09/2016 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Mối quan hệ Người học - Người dạy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
mèi quan hÖ ng­êi häc-ng­êi d¹y Khoa s­ ph¹mEd.FacMôc tiªuNhËn diÖn 4 vai trß c¬ b¶n cña ng­êi d¹y theo quan ®iÓm SPTTM« t¶ quan hÖ t­¬ng t¸c gi÷a vai trß ng­êi d¹y vµ c¬ chÕ vËn hµnh cña bé m¸y häcPh©n tÝch nh÷ng nhiÖm vô chÝnh cña ng­êi d¹y trong 4 vai trßH×nh thµnh kü n¨ng tù ®iÒu chØnh s­ ph¹mTriÕt lý ProducerCustomerFollowerCreatorph t th gi·h·y nghÜ 5 h×nh ¶nh Èn dô vÒ giê häcng­êi d¹y cßn cã thÓ lµm g× ngoµi viÖc “d¹y” trong giê d¹y häc ???h·y ®­a ra 5 h×nh ¶nh vÝ von vÒ vai trß ng­êi d¹yón ­I. Vai trß cña ng­êi d¹y4. HuÊn luyÖn viªnCè vÊn, trî gióp3. Ng­êi hç trîTËp hîp, hç trî1. Ng­êi ®Þnh h­íng KÝch thÝch ®éng c¬, lËp kÕ ho¹ch§¸nh gi¸2. Ng­êi chØ dÉnTr×nh bµy, th«ng b¸oNg­êi ®Þnh h­íng§Þnh h­íng (lËp kÕ ho¹ch, môc tiªu), chØ ra c¸ch thøc hiÖu qu¶ ®¹t môc tiªu KÝch thÝch, theo dâi, ®iÒu chØnh ®éng c¬ vµ c¸ch thøc phï hîp cho ho¹t ®éng häc cña ng­êi häc§­a ra chØ dÉn vµ lùa chän cho c¸c c¸ch (kiÓu) häc kh¸c nhau: t¨ng tÝnh chñ ®éng, tù do cho ng­êi häcNg­êi d¹y cÇn ph¶i lµm g× trong vai trß ng­êi ®Þnh h­íng?Ng­êi chØ dÉnLËp ch­¬ng tr×nh häc tËp, cung cÊp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn néi dung vµ nhiÖm vô ng­êi häc cÇn thùc hiÖnThùc hiÖn chÆt chÏ theo 1 qui tr×nh ®Þnh s½nKiÓm so¸t toµn bé tiÕn tr×nh d¹y häcNg­êi d¹y cÇn ph¶i lµm g× trong vai trß ng­êi chØ dÉn?Ng­êi hç trîT¹o c¬ héi cho ng­êi häc chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp vµ lùa chän c¸c c¸ch thøc ®¹t môc tiªuS½n sµng “nh¶y vµo cuéc” khi cÇn thiÕt, khi cã yªu cÇu tõ phÝa ng­êi häcTheo s¸t, kÞp thêi ®iÒu chØnh h­íng ®i nÕu “tµu chÖch h­íng”!Ng­êi d¹y cÇn ph¶i lµm g× trong vai trß ng­êi hç trî?Ng­êi huÊn luyÖn viªnChØ ®¹o qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô häc tËpDÉn d¾t ng­êi häc chñ ®éng thùc hiÖn c¸c thao t¸c häc tËp ®Ó h×nh thµnh kü n¨ng (thùc hµnh/øng dông)§iÒu chØnh c¸c thao t¸c (t­ duy, hµnh ®éng) ch­a chuÈn x¸c cña ng­êi häcNg­êi d¹y cÇn ph¶i lµm g× trong vai trß ng­êi huÊn luyÖn viªn?II. quan hÖ t­¬ng t¸c gi÷a vai trß ng­êi d¹y vµ c¬ chÕ vËn hµnh cña bé m¸y häcNg­êi d¹y thùc hiÖn c¸c vai trß nh­ thÕ nµo ®Ó kÝch thÝch bé m¸y häc ho¹t ®éng tÝch cùc?Tiếp thuNhận, truyềnNhận, xửlý, lưu giữ thông tinChấp nhận, từ chối Hệ thần kinhNgoại biênThần kinh trung ương Nơ ronGiác quanNão bò sátNão thúPhải T Trái(Não người)C¬ chÕ bé m¸y häcL­u ý!!!ViÖc ph©n ®Þnh vai trß ng­êi d¹y chØ mang tÝnh t­¬ng ®èiCÇn biÕt kÕt hîp thùc hiÖn nhiÖm vô cña c¸c vai trß ng­êi d¹y trong qu¸ tr×nh d¹y häc, bëi tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c vai trß phô thuéc vµo: §Æc thï, b¶n chÊt, ®é khã cña môc tiªu, m«n häc/bµi häc §èi t­îng ng­êi häc: tr×nh ®é, t©m sinh lý, tuæi t¸c, v¨n ho¸N¨ng lùc tr×nh ®é cña chÝnh ng­êi d¹yC¸c yÕu tè bªn ngoµi: thßi gian, ®iÒu kiÖniii. KÕt luËn	§Ó phèi hîp thùc hiÖn hiÖu qu¶ c¸c vai trß, ng­êi d¹y cÇn thiÕt lËp mét m«i tr­êng häc tËp “an toµn”, tÝch cùc gåm c¸c thµnh tè sau:	- §Þnh h­íng	- LËp kÕ ho¹ch	- Tæ chøc ho¹t ®éng häc	- “Ph¶n ¸nh ho¹t ®éng”®Þnh h­íngKhi b¾t ®Çu mét chñ ®Ò míi gi¸o viªn cÇn:T×m hiÓu vÒ néi dung chñ ®ÒX¸c ®Þnh mèi quan hÖ víi c¸c chñ ®Ò ®· häc tr­íc ®ãKiÓm tra kiÕn thøc c¬ b¶n cã liªn quan X¸c ®Þnh môc tiªu cÇn häc cña chñ ®Ò míiChØ dÉn c¸c ho¹t ®éng häc tËp cÇn thiÕt X¸c ®Þnh c¸c môc ®Ých d¹y häc cÇn ®¹tX¸c ®Þnh c¸c nguån hç trî d¹y häcX¸c ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò khã/ dÔ hiÓu nhÇm khi d¹y häc chñ ®Ò nµy.LËp kÕ ho¹chKhi b¾t ®Çu mét chñ ®Ò míi gi¸o viªn cÇn:ChØ dÉn vµ dù tÝnh thêi gian nghiªn cøu tr­íc chñ ®Ò (®Þnh h­íng nguån hç trî, ®äc tµi liÖu, x¸c ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò theo ®Þnh h­íng nhiÖm vô...)Lªn kÕ ho¹ch vµ thêi gian d¹y häc X©y dùng néi quy thùc hiÖn d¹y häcX¸c ®Þnh tiªu chÝ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ häc tËpChØ dÉn c¸c h×nh thøc d¹y häc cô thÓ §Þnh h­­íng bµi tËp hoÆc nhiÖm vô häc tËp tiÕp theoTæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËpKhi d¹y häc mét chñ ®Ò míi gi¸o viªn cÇn:ChØ dÉn c¸c ho¹t ®éng /h×nh thøc ph­¬ng ph¸p häc tËp theo môc tiªu vµ néi dung Gîi ý c¸ch thøc chiÕm lÜnh néi dung (x©y dùng b¶n ®å kh¸i niÖm, b¶ng tæng kÕt, graph...)C¸ch thøc thu thËp th«ng tin bæ trî häc tËpGióp ®Þnh h­íng thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô häc tËp.Tham gia hç trî c¸c ho¹t ®éng cña sinh viªn vµ cã nh÷ng ph¶n håi tÝch cùc ®Ó t¨ng c­êng tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o vµ tinh thÇn hîp t¸c cña ng­­êi häc.Ph¶n ¸nh ho¹t ®éngDµnh thêi gian vµ t¹o c¬ héi tèi ®a ®Ó sinh viªn tr×nh bµy vµ th¶o luËn kÕt qu¶ tõ c¸c ho¹t ®éng häc tËp Gióp sinh viªn tù ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh ph­­¬ng ph¸p häc tËp ®Ó ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬nX©y dùng c¸c h×nh thøc kiÓm tra møc ®é ®¹t hiÖu qu¶ d¹y häcC«ng bè c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ th­êng xuyªn kÕt qu¶ häc tËp Th­êng xuyªn lÊy ý kiÕn ph¶n håi cña sinh viªn vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng d¹y häc vµ nh÷ng mong muèn c¶i thiÖn ®Ó ®iÒu chØnh5 m« h×nh d¹y häcChØ dÉn gi¸n tiÕpChØ dÉn trùc tiÕpHäc ®éc lËpHäc qua tr¶i nghiÖmChØ dÉn t­¬ng t¸cX· héi häc tËpKDLBM¸i nhµ häc tËpHäc th­êng xuyªn, häc suèt ®êiKDLBXin tr©n träng c¸m ¬n!

File đính kèm:

  • pptMoi quan he nguoi day nguoi hoc.ppt
Bài giảng liên quan