Nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (Phần 1)

Mục tiêu

Học viên phải đạt được những yêu cầu sau:

•Nêu được khái niệm nghi thức và các biểu trưng cuả Đội.

•Trình bày được ý nghĩa tác dụng, vai trò của Nghi thức Đội trong việc giáo dục và phát triển toàn diện nhân cách của đội viên.

•Trình bày đươc các yêu cầu đối với đội viên, yêu câù đối với chỉ huy nghi thức, các loại đội hình đội ngũ, các nghi lễ và thủ tục của Đội.

•Thực hành và hướng dẫn thực hành các nội dung của nghi thức Đội.

•Vận dụng được các phương pháp huấn luyện và tổ chức thực hiện nghi thức Đội cho đội viên và tập thể Đội.

•Vận dụng được nghi thức Đội vào tổ chức các hoạt động giáo dục của Đội tại cơ sở.

 

ppt27 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 13/07/2018 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (Phần 1), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 nghi thøc ®éi thiÕu niªn tiÒn phong hå chÝ minhMục tiêu Học viên phải đạt được những yêu cầu sau:Nêu được khái niệm nghi thức và các biểu trưng cuả Đội.Trình bày được ý nghĩa tác dụng, vai trò của Nghi thức Đội trong việc giáo dục và phát triển toàn diện nhân cách của đội viên.Trình bày đươc các yêu cầu đối với đội viên, yêu câù đối với chỉ huy nghi thức, các loại đội hình đội ngũ, các nghi lễ và thủ tục của Đội.Thực hành và hướng dẫn thực hành các nội dung của nghi thức Đội.Vận dụng được các phương pháp huấn luyện và tổ chức thực hiện nghi thức Đội cho đội viên và tập thể Đội.Vận dụng được nghi thức Đội vào tổ chức các hoạt động giáo dục của Đội tại cơ sở.Néi dung bµi gi¶ngI.Nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ nghi thøc §éi 1.Kh¸i niÖm vÒ nghi thøc §éi.2.ý nghÜa, vai trß của nghi thøc §éi3.Nh÷ng yªu c©ï ®èi víi ng­êi häc vµ ng­êi d¹y nghi thøc §éi 3.1.Yªu c©ï ®èi víi ng­êi d¹y nghi thøc §éi:3.2.Yªu c©ï ®èi víi ng­êi học nghi thøc §éi:II.BiÓu tr­ng vµ mét sè quy ®Þnh chung cña nghi thøc §éi TNTP HCM1.Cê §éi2. Huy hiÖu §éi3. Kh¨n quµng ®á 4.Đội ca5.KhÈu hiÖu §éi6.Cấp hiệu chỉ huy7.Chøng nhËn ®¹t chuyªn hiÖu hoµn thµnh CTRLĐV 8.§ång phôc cña ®éi viªn9. Trèng, kÌn10. Sæ s¸ch cña §éi11.Phßng truyÒn thèng, phßng §éi12. Yªu cÇu ®èi víi ®éi viªn13. §éi h×nh, ®éi ngò cña §éi14. Nghi lÔ cña §éi15. Nghi thøc dµnh cho phô tr¸chIII.Néi dung nghi thøc §éi1.C¸c yªu cÇu ®èi víi ®éi viªn2.C¸c yªu cÇu ®èi víi chØ huy3.C¸c lo¹i ®éi h×nh, ®éi ngò.4.C¸c nghi lÔ vµ thñ tôc cña §éiI. Nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ nghi thøc §éi 1.Kh¸i niÖm vÒ nghi thøc §éi :Nghi thøc : Lµ c¸ch thøc lµm c¸c buæi lÔ, thñ tôc lµm trong c¸c buæi lÔ,Nghi thøc §éi TNTP Hå ChÝ Minh : Nghi thøc §éi TNTP Hå ChÝ Minh lµ nh÷ng quy ®Þnh mang tÝnh ®iÒu lÖ cña tæ chøc §éi TNTP Hå ChÝ Minh, lµ c¸c nghi lÔ chÝnh thøc trong c¸c ho¹t ®éng th­êng xuyªn cña §éi TNTP Hå ChÝ Minh.Víi nh÷ng qui ®Þnh biÓu hiÖn b»ng ng«n ng÷, h×nh thøc biÓu tr­ng, thñ tôc, nghi lÔ vµ ®éi ngò, nghi thøc §éi gãp phÇn m¹nh mÏ vµo viÖc x©y dùng ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc toµn diÖn, mang nÐt ®Æc tr­ng cña §éi. 2.ý nghÜaNghi thøc §éi lµ 1 ho¹t ®éng gi¸o dôc ®Æc tr­ng cho §éi TNTP Hå ChÝ Minh. Th«ng qua ho¹t ®éng nµy, tæ chøc §éi ®­îc cñng cè, ph¸t triÓn vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ , vai trß cña m×nh víi x· héi.Nh»m gãp phÇn gi¸o dôc toµn diÖn cho c¸c em, tr­íc hÕt lµ gi¸o dôc ý thøc tæ chøc kû luËt , tinh thÇn tr¸ch nhiÖm tr­íc tËp thÓ, t¹o nªn t×nh c¶m g¾n bã, ®oµn kÕt th­¬ng yªu gióp ®ì lÉn nhau ®Ó cïng tiÕn bé.Gióp cho c¸c em ph¸t triÓn thÓ lùc , nhanh nhÑn th¸o v¸t, gãp phÇn t¹o nªn vÎ ®Ñp ®éi viªn, ®Ñp trong lêi nãi vµ ®Ñp trong hµnh ®éng.T¹o thãi quen nÒ nÕp, ®óng qui ®Þnh trong sinh ho¹t hµng ngµy cho tËp thÓ vµ c¸ nh©n ®éi viªn.RÌn luyÖn t­ thÕ, t¸c phong cña ng­êi ®éi viªn vµ ng­êi chØ huy.3.Nh÷ng yªu c©ï ®èi víi ng­êi häc vµ ng­êi d¹y nghi thøc §éi3.1.Yªu c©ï ®èi víi ng­êi d¹y nghi thøc §éi:Phải thµnh thục vµ giỏi nghi thức Đội.Phải được đµo tạo, cã tr×nh ®é sư phạm, cã kh¶ năng tiếp cận với thiếu nhi, yªu quý vµ thÝch lµm việc với thiếu nhi.Th¸i ®é «n tồn, hoµ nh·, kh«ng nãng vộiTrang phôc ®óng quy ®Þnh.Phải biết kết hợp c¸c phương ph¸p giảng dạy, diễn giảng kết hợp chặt chẽ với trực quan, nắm chắc đối tượng cần hướng dẫn để đưa ra nội dung trang bị cho phï hợp.Cần kết hợp c¸c p2 sau đ©y: P2 thuyết tr×nh kết hợp với trực quan; P2 tập luyện tập thể vµ chia nhãm; luyÖn tập nhãm, c¸ nh©n; P2 kiểm tra đ¸nh gi¸; P2 tổ chức hội thi nghi thức Đội; Sử dụng đội ngũ tiểu gi¸o viªn3.2.Yªu c©ï ®èi víi ng­êi häc nghi thøc §éi:Ph¶i cã th¸i ®é ®óng ®¾n, nghiªm tóc vµ kiªn tr×.Trang phôc c¸ nh©n ®Çy ®ñ, gän gµng , ®óng quy ®Þnh.TËp trung chó ý ghi chÐp, thùc hiÖn ®óng yªu cÇu cña ng­êi d¹y.Khi thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c c¸ nh©n ph¶i nhanh nhÑn, døt kho¸t, râ rµng, theo khÈu lÖnh vµ sù h­íng dÉn cña chØ huy.Ng­êi häc nghi thøc §éi ngoµi sù h­íng dÉn cña chØ huy ph¶i dµnh nhiÒu thêi gian tù häc , tù nghiªn cøu ®Ó cã ®­îc 1 ®éng t¸c chuÈn ®èi víi c¸ nh©n. V× vËy, ng­ßi häc ph¶i tù ®iÒu chØnh, s¾p xÕp thêi gian, ®iÒu kiÖn vËt chÊt sao cho ®¶m b¶o chÊt l­îng cao nhÊt sau mçi ®ît huÊn luyÖn.II. BiÓu tr­ng vµ 1 sè quy ®Þnh chung vÒ nghi thøc§éi 1.Cê §éi:NÒn ®á.H×nh ch÷ nhËt, chiÒu réng = hai phÇn ba (2/3 )chiÒu dµi.ë chÝnh gi÷a cã h×nh huy hiÖu §éi.§­êng kÝnh huy hiÖu= hai phÇn n¨m chiÒu réng cê.Cê §éi t­îng tr­ng cho tr­yÒn thèng CM,lßng yªu TQ, tryÒn thèng §éi.Huy hiÖu m¨ng non lµ biÓu tr­ng cña §éi.Mçi chi ®éi, liªn ®éi ®Òu cã cê §éi.2. Huy hiÖu §éi:Huy hiÖu §éi TNTP Hå ChÝ Minh h×nh trßn;ë trong cã h×nh m¨ng non trªn nÒn cê ®á sao vµng,ë d­íi cã b¨ng ch÷ “ S½n sµng” (§eo trªn ngùc ¸o tr¸i, cã thÓ dïng thay kh¨n ®á)	NÒn ®á sao vµng lµ cê TQ, m¨ng non t­îng tr­ng cho løa tuæi thiÕu niªn lµ thÕ hÖ t­¬ng lai cñaDTVN anh hïng.Ch÷ s½n sµng lµ khÈu hiÖu hµnh ®éng cña §éi.§eo h2 §éi nh¨c nhë ®éi viªn häc tËp rÌn luyÖn ®Ó s½n sµng kÕ tôc s­ nghiÖpCM vinh quang cña §¶ng, cña B¸c Hå kÝnh yªu vµ cña d©n téc VN. 3.§éi ca Cïng nhau ta ®I lªnNh¹c vµ lêi: phong nh· 4.Kh¨n quµng ®á:Kh¨n quµng ®á b»ng v¶i mµu ®á, h×nh tam gi¸c c©n, cã ®­êng cao b»ng mét phÇn t­ c¹nh ®¸y.§éi viªn quµng kh¨n ®á khi ®Õn tr­êng vµ sinh ho¹t ,tham gia c¸c ho¹t ®éng cña §éi.Kh¨n quµng ®éi viªn cã kÝch th­íc tèi thiÓu: ®­êng cao = 0,25m; c¹nh ®¸y = 1m.Kh¨n quµng phô tr¸ch cã kÝch th­íc tèi thiÓu: ®­êng cao = 0,3m; c¹nh ®¸y = 1,2m.4.Kh¨n quµng ®á:	KQ§ lµ 1 phÇn cê cña Tæ quèc.Mµu ®á t­îng tr­ng cho lý t­ëng c¸ch m¹ng. §eo kh¨n quµng ®á, ®éi viªn §éi TNTP Hå ChÝ Minh tù hµo vÒ Tæ quèc, vÒ §¶ng CS ViÖt Nam vµ B¸c Hå kÝnh yªu, vÒ nh©n d©n ViÖt Nam anh hïng, vÒ truyÒn thèng §éi TNTP Hå ChÝ Minh vµ phÊn ®Êu trë thµnh ®oµn viªn TN céng s¶n Hå ChÝ Minh. §éi viªn ®eo kh¨n quµng ®á trong mäi sinh ho¹t vµ ho¹t ®éng cña §éi TNTP Hå ChÝ Minh.5. Khẩu hiệu Đội:	V× tæ quèc x· héi chñ nghÜa	V× lý t­ëng cña B¸c Hå vÜ ®¹i	S½n sµng!6.CÊp hiÖu chØ huy : 	CÊp hiÖu chØ huy §éi h×nh ch÷ nhËt ®øng, khæ 5 cm x 6cm, hai gãc ë d­íi trßn, nÒn mµu tr¾ng, ë trong cã sao ®á vµ ®­êng v¹ch ®á. Mçi sao ®á cã ®­êng kÝnh 0,8 cm, mçi v¹ch ®á cã kÝch th­íc 0,5cm x4cm.Ph©n ®éi tr­ëng: 2 sao 1 v¹chPh©n ®éi phã : 1 sao 1 v¹chChi ®éi tr­ëng: 2 sao 2 v¹chChi ®éi phã : 1 sao 2 v¹chLiªn ®éi tr­ëng: 2 sao 3 v¹chLiªn ®éi phã : 1 sao 3 v¹chUV BCH Liªn ®éi : 3 v¹chUV BCH chi ®éi : 2 v¹chLiªn ®éi tr­ëngChi ®éi tr­ëngPh©n ®éi tr­ëng5.CÊp hiÖu chØ huy :	CÊp hiÖu chØ huy biÓu hiÖn vinh dù vµ tr¸ch nhiÖm cña chØ huy §éi ®­îc tËp thÓ tÝn nhiÖm giao phã. CÊp hiÖu ®­îc trao trong c¸c §H cña §éi. Sau khi bÇu vµ ph©n c«ng ban chØ huy, ®¹i diÖn Héi ®ång §éi hoÆc Tæng phô tr¸ch trao cÊp hiÖu vµ g¾n cÊp hiÖu cho ban chØ huy §éi. ChØ huy §éi ®eo cÊp hiÖu ë tay ¸o tr¸i, d­íi cÇu vai 5cm.7. Chøng nhËn ®¹t chuyªn hiÖu vµ hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh rÌn luyÖn ®éi viªn:Chøng nhËn hoµn thµnh ®¹t chuyªn hiÖu vµ Ch­¬ng tr×nh rÌn luyÖn ®éi viªn cña tõng h¹ng ®­îc cÊp cho ®éi viªn sau khi kiÓm tra vµ ®¹t tiªu chuÈn theo quy ®Þnh trong Ch­¬ng tr×nh rÌn luyÖn ®éi viªn.8.§ång phôc ®éi viªn§éi viªn nam: ¸o s¬ mi mµu tr¾ng; quÇn sÉm mµu; mò cal« mµu tr¾ng viÒn ®á; ®i giµy hoÆc dÐp cã quai hËu.§éi viªn n÷: ¸o s¬ mi mµu tr¾ng; quÇn ©u hoÆc v¸y sÉm mµu ; mò cal« mµu tr¾ng viÒn ®á; ®i giµy hoÆc dÐp cã quai hËu.§ång phôc nghi lÔ cña §éi(§éi cê, kÌn ,Trèng): ¸o mµu tr¾ng, viÒn ®á;quÇn ©u( hoÆc v¸y) mµu tr¾ng, viÒn ®á ; mò cal« mµu tr¾ng viÒn ®á; ®i giµy ba-ta mµu tr¾ng; ®eo b¨ng danh dù dµnh cho hé cê( ®eo v¾t qua vai tr¸i).§ång phôc cña ®éi viªn lµ thÓ hiÖn tÝnh thèng nhÊt vµ lµ ®Æc tr­ng cña tæ chøc §éi. Khi mÆc ®ång phôc, ®éi viªn sÏ thÊy tù hµo vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi tæ chøc §éi ThiÕu niªn TiÒn Phong Hå ChÝ Minh.9. Trèng, kÌn:	Mçi liªn ®éi cã Ýt nhÊt mét bé trèng (gåm 1 trèng c¸i vµ Ýt nhÊt 2 trèng con), mét kÌn( nÕu cã ®iÒu kiÖn).C¸c bµi bµi trèng: chµo cê, hµnh tiÕn, chµo mõng.C¸c bµi kÌn: KÌn hiÖu, chµo mõng vµ tËp hîp. 10. Sæ s¸ch cña §éi: 10.1.Sæ: Sæ nhi ®ångSæ chi ®éi Sæ liªn ®éiSæ truyÒn thèngSæ Tæng phô tr¸ch 	10.2. S¸chĐiều lệ vµ h­íng dÉn thùc hiÖn ®iều lệ §éi TNTP HCM.Nghi thøc vµ h­íng dÉn thùc hiÖn nghi thøc §éi TNTP HCM.CÈm nang thùc hiÖn Ch­¬ng tr×nh RLPT §éi. HD thùc hiÖn Ch­¬ng tr×nh RL§V.Bóp m¨ng xinh.C¸c lo¹i b¸o, t¹p chÝ cña §oµn, §éi11. Phßng truyÒn thèng, phßng §éi:	Mçi Liªn ®éi cã phßng truyÒn thèng, phßng §éi lµ n¬i tr­ng bµy c¸c h×nh ¶nh, hiÖn vËt truyÒn thèng, thµnh tÝch ®¹t ®­îc cña liªn ®éi.	Phßng truyÒn thèng gåm: phÇn giíi thiÖu vÒ lÞch sö ®Êt n­íc, lÞch sö ®Þa ph­¬ng, B¸c Hå, truyÒn thèng cña §éi, phong trµo cña ®¬n vÞ m×nh. Lµ n¬i tæ chøc kÕt n¹p ®éi viªn míi, sinh ho¹t truyÒn thèng, häp BCH hoÆc c¸c ho¹t ®éng cña liªn ®éi Thuéc, h¸t ®óng Quèc ca, §éi ca vµ mét sè bµi h¸t truyÒn thèng, sinh ho¹t tËp thÓ cña §éi.Th¾t kh¨n, th¸o kh¨n quµng ®á.Chµo kiÓu ®éi viªn TNTP.Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c cÇm cê, gi­¬ng cê, v¸c cê, kÐo cê.H«, ®¸p khÈu hiÖu §éi.Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c c¸ nh©n t¹i chç vµ di ®éng , c¸c ®éng t¸c trong ®éi h×nh ®éi ngò vµ nghi lÔ cña §éi.BiÕt 3 bµi trèng cña §éi.12. Yªu cÇu ®èi víi ®éi viªn:13. §éi h×nh, ®éi ngò cña §éi:§éi h×nh hµng däc: ®­îc dïng tËp hîp ®iÓm sè, b¸o c¸o, khi hµnh tiÕn hoÆc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng. §éi h×nh hµng ngang: ®­îc dïng khi tæ chøc nghe nãi chuyÖn,thùc hiÖn c¸c yªu cÇu ®éi viªn ( lÔ duyÖt §éi, lÔ chµo cê, tËp hîp b¸o c¸o toµn liªn ®éi...)§éi h×nh ch÷ U: ®­îc dïng khi tæ chøc lÔ chµo cê, lÔ kÕt n¹p ®éi viªn vµ mét sè ho¹t ®éng ngoµi trêi.§éi h×nh vßng trßn: ®­îc dïng khi tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ nh­: móa, h¸t, tæ chøc trß ch¬i, lña tr¹i, sinh ho¹t néi bé ngoµi trêi.14: Nghi lÔ cña §éi:LÔ chµo cê.LÔ diÔu hµnh.LÔ duyÖt §éi.LÔ kÕt n¹p ®éi viªn.LÔ c«ng nhËn chi ®éi.LÔ tr­ëng thµnh ®éi.§¹i héi §éi.§¹i héi ch¸u ngoan B¸c Hå15. Nghi thøc dµnh cho phô tr¸ch:Phô tr¸ch quµng kh¨n ®á khi sinh ho¹t §éi vµ tham gia c¸c häat ®éng cña §éi.§ång phôc:¸o mµu xanh hoµ b×nh, theo mÉu cña ®ång phôc Thanh niªn ViÖt Nam , trªn n¾p ¸o ngùc tr¸i lµ phï hiÖu cña” Phô tr¸ch thiÕu nhi”QuÇn mµu sÉmGiµy hoÆc dÐp cã quai hËu.

File đính kèm:

  • pptNGHI THUC DOI TNTP HO CHI MINH PHAN 1.ppt