Nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (Phần 3)

1.Về kiến thức

 Học viên nắm dược mục đích, ý nghĩa yêu cầu, tầm quan trọng của người chỉ huy trong việc thực hành nghi thức Đội.

2.Về kỹ năng

 Học viên thực hành thành thạo các yêu cầu đối với người chỉ huy nghi thức Đội

Biết cách tập hợp đội hình, chỉnh đốn đội ngũ.

3.Thái độ

 Học viên nghiêm túc trong quá trình học tập, tự rèn luyện

 Nghiêm chỉnh chấp hành đúng Điều lệ và Nghi thức Đội

 

ppt22 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 13/07/2018 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (Phần 3), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
NGhi thøc §éi thiÕu niªn TiÒn phong hå ChÝ MinhC¸c yªu cÇu ®èi víi ®éi viªnC¸c yªu cÇu ®èi víi chØ huy §éiC¸c lo¹i ®éi h×nh, ®éi ngòC¸c nghi lÔ vµ thñ tôc cña §éiC¸c yªu cÇu ®èi víi chØ huy §éiGi¶ng viªn	 Hoµng Thu HµKhoa c«ng t¸c Thanh ThiÕu Nhi	Häc viÖn Thanh thiÕu niªn ViÖt NamI.Mục tiêu1.Về kiến thức	Học viên nắm dược mục đích, ý nghĩa yêu cầu, tầm quan trọng của người chỉ huy trong việc thực hành nghi thức Đội.2.Về kỹ năng	Học viên thực hành thành thạo các yêu cầu đối với người chỉ huy nghi thức ĐộiBiết cách tập hợp đội hình, chỉnh đốn đội ngũ.3.Thái độ	Học viên nghiêm túc trong quá trình học tập, tự rèn luyện	Nghiêm chỉnh chấp hành đúng Điều lệ và Nghi thức ĐộiII.Nội dungC¸c yªu cÇu ®èi víi chØ huy §éiTrang phôcT­ thÕKhÈu lÖnh§éng t¸c, t­ thÕ chØ huy khi tËp hîpC¸c yªu cÇu ®èi víi chØ huy §éi1.Trang phôcMÆc ®ång phôc ®éi viªn.§eo cÊp hiÖu chØ huy2.T­ thÕNhanh nhÑnNghiªm tócChuÈn x¸cDøt kho¸t3.KhÈu lÖnhKhi h« ph¶i râ dù lÖnh vµ ®éng lÖnhH« to, râ rµng, døt kho¸t, chÝnh x¸c ®Ó c¶ ®¬n vÞ ®Òu nghe thÊyChØ huy ph¶i kiÓm tra hiÖu qu¶ cña khÈu lÖnh. Khi ®éi viªn ch­a thùc hiÖn xong, ch­a chuyÓn sang khÈu lÖnh kh¸c4. §éng t¸c, t­ thÕ chØ huy khi tËp hîp4.1.Chän ®Þa h×nh	CÇn chän vÞ trÝ réng ®Ó tËp hîp ®éi h×nh vµ phï hîp víi nh÷ng ho¹t ®éng ®· dù ®Þnh, tr¸nh n¬i cã vËt trë ng¹i hoÆc lÇy léi.4.2.X¸c ®Þnh ph­¬ng h­íngCÇn chó ý nh÷ng yÕu tè sau:Tr¸nh n¾ng chiÕu vµo mÆtTr¸nh h­íng giãTr¸nh « nhiÔm cña m«i tr­êngTr¸nh h­íng cã nhiÒu ho¹t ®éng ån µo4.3.VÞ trÝ vµ t­ thÕ khi tËp hîpKhi tËp hîp chØ huy ®øng ë ®iÓm chuÈnT­ thÕ nghiªm ®Ó c¸c ®¬n vÞ lÊy lµm chuÈnKh«ng quay qua, quay l¹iKh«ng xª dÞch vÞ trÝ...4.4.§éng t¸c chØ ®Þnh ®éi h×nhHµng däcHµng ngangCh÷ UVßng trßnChó ý: Khi gi¬ tay chØ ®Þnh ®éi h×nh tËp hîp , h­íng mÆt cña chØ huy lu«n cïng h­íng víi ®éi h×nh.Khi ®éi viªn ®Çu tiªn vµo vÞ trÝ chuÈn cña ®éi h×nh , ch¹m tay tr¸i vµo vai tr¸i cña chØ huy, chØ huy chuyÓn tõ vÞ trÝ tËp hîp sang vÞ trÝ ®iÒu khiÓn ®¬n vÞ.Hµng däc:Tay tr¸i gi¬ th¼ng lªn cao, c¸c ngãn tay khÐp kÝn, lßng bµn tay h­íng vÒ phÝa th©n ng­êi.Hµng ngang:Tay tr¸i gi¬ sang ngang t¹o víi th©n ng­êi 1 gãc 900, c¸c ngãn tay khÐp kÝn, lßng bµn tay óp xuèng.Ch÷ U:Tay tr¸i ®­a sang ngang, c¸nh tay trªn vu«ng gãc víi c¸nh tay d­íi, bµn tay n¾m kÝn, lßng bµn tay h­íng vÒ phÝa th©n ng­êi.Vßng trßn:Hai tay vßng lªn ®Çu, bµn tay më, c¸c ngãn tay khÐp kÝn, lßng bµn tay óp xuèng, ngãn gi÷a 2 bµn tay ch¹m nhau.4.5.LÖnh tËp hîp:4.5.1.LÖnh b»ng cßi4.5.2.C¸c khÈu lÖnh 119Ph©n ®éi( chi ®éi, liªn ®éi) tËp hîp! Cù ly réng( hÑp) nh×n chuÈn - th¼ng !Cù ly réng( hÑp), chØnh ®èn ®éi ngò !Nghiªm! Nh×n tr­íc -th¼ng! Th«i!Ph©n ®éi (chi ®éi ) ®iÓm sè!C¸c ph©n ®éi (chi ®éi) ®iÓm sè b¸o c¸o - nghØ ! §éi cê, ®éi trèng vµo(vÒ) vÞ trÝ !Nghiªm! Chµo cê - chµo!Nghiªm!NghØ!Bªn tr¸i (bªn ph¶i, ®»ng sau) - quay!TiÕn ( lïi, sang ph¶i, sang tr¸i) ...n...b­íc - b­íc!DËm ch©n - dËm!§i ®Òu - b­íc!Ch¹y t¹i chç - ch¹y !Ch¹y ®Òu - ch¹þ.§øng l¹i - ®øng !Vßng bªn tr¸i ( bªn ph¶i) b­íc ! Vßng bªn tr¸i ( bªn ph¶i) ch¹y !Bªn tr¸i( bªn ph¶i) vßng ®»ng sau - b­íc ( ch¹y)!5.VÞ trÝ cña ng­êi chØ huy trong ®éi h×nh, ®éi ngò5.1.VÞ trÝ cña chØ huy khi tËp hîp	Khi tËp hîp, chØ huy lµ chuÈn cña ®¬n vÞë ®éi h×nh hµng däc vµ ch÷ U, ®éi viªn ®øng sau chØ huy cã kho¶ng c¸ch = 1 c¸nh tay( c¸nh tay tr¸i ®­a lªn ch¹m vai tr¸i chØ huy) cïng h­íng víi chØ huy.ë ®éi h×nh hµng ngang, ®éi viªn ®øng tiÕp bªn tr¸i chØ huy cã kho¶ng c¸ch = 1 c¸nh tay( vai ph¶i ch¹m ngãn tay tr¸i cña chØ huy) vµ cïng h­íng víi chØ huy.ë ®éi h×nh vßng trßn: chØ huy lµm t©m5.2.VÞ trÝ cña chØ huy khi ®iÒu khiÓn ®¬n vÞ	Sau khi ®éi viªn ®Çu tiªn vµo vÞ trÝ chuÈn cña ®éi h×nh tËp hîp, chØ huy chuyÓn sang vÞ trÝ trung t©m ®iÒu khiÓn vµ bao qu¸t ®¬n vÞ ®Ó c¸c ®éi viªn ®Òu nghe thÊy khÈu lÖnh chØ huy. Kho¶ng c¸ch gi÷a chØ huy vµ ®¬n vÞ tuú thuéc vµo ®¬n vÞ lín hay nhá.*U***5.2.1.VÞ trÝ chØ huy ®¬n vÞ tÜnh t¹iLiªn ®éi hµng ngang, chi ®éi hµng däc §éi trèng BCHC§1 TPT*§éi cê L§*BCHL§*PTC§1*Cê C§1*C§TC§1*P§T1-P§T2-P§T3*PTC§2... 	 V	H­íng mÆtP§P1-P§P2-P§P35.2.2.VÞ trÝ chØ huy khi hµnh tiÕn cña Liªn ®éi §.Cê L§ -- BCHL§ --§.Trèng -- Cê C§1 -- C§T1 -- §éi h×nh C§1 -- CêC§2.. 2m 3m 5m 1m 1m 5m§éi h×nh cÇm cê:Liªn ®éi cã hé cê; Chi ®«Þ kh«ng cã hé cêNÕu ®éi cê cã 3 ®éi viªn th× 1cÇm cê 2 hé cêNÕu ®éi cê cã 5 ®éi viªn th× 3 cÇm cê 2 hé cêHé cê * Cê §oµn * Cê Tæquèc * Cê §éi * Hé cêBài tậpHọc viên tự rèn luyệnLuyện tập theo tổ, các cá nhân thay nhau làm chỉ huyLớp kiểm tra, đánh giá từng học viên

File đính kèm:

  • pptNGHI THUC DOI TNTP HO CHI MINH PHAN 3.ppt