Nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (Phần 4)

1.Về kiến thức

 Học viên nắm được 4 loại đội hình hang dọc, hàng ngang, chữ U, vòng tròn.

Nắm được cách thức sử dụng từng loại đội hình phù hợp.

2.Về kỹ năng

 Học viên thực hành thành thạo cách thức tập hợp các loại đội hình và chỉnh đốn các loai đội ngũ.

Vận dụng sử dụng các loại đội hình, đội ngũ vào trong hoạt động thực tiễn,

3.Thái độ

 Học viên nghiêm túc trong quá trình học tập, tự rèn luyện

 Nghiêm chỉnh chấp hành đúng Điều lệ và Nghi thức Đội

 

ppt30 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 13/07/2018 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (Phần 4), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Nghi thøc §éi ThiÕu niªn TiÒn Phong Hå ChÝ MinhC¸c yªu cÇu ®èi víi ®éi viªnC¸c yªu cÇu ®èi víi chØ huy §éiC¸c lo¹i ®éi h×nh, ®éi ngòC¸c nghi lÔ vµ thñ tôc cña §éiC¸c lo¹i ®éi h×nh, ®éi ngòGi¶ng viªn:	Hoµng Thu HµKhoa c«ng t¸c Thanh ThiÕu NhiHäc viÖn Thanh thiÕu niªn ViÖt NamI.Mục tiêu1.Về kiến thức	Học viên nắm được 4 loại đội hình hang dọc, hàng ngang, chữ U, vòng tròn.Nắm được cách thức sử dụng từng loại đội hình phù hợp.2.Về kỹ năng	Học viên thực hành thành thạo cách thức tập hợp các loại đội hình và chỉnh đốn các loai đội ngũ.Vận dụng sử dụng các loại đội hình, đội ngũ vào trong hoạt động thực tiễn,3.Thái độ	Học viên nghiêm túc trong quá trình học tập, tự rèn luyện	Nghiêm chỉnh chấp hành đúng Điều lệ và Nghi thức ĐộiII.C¸c lo¹i ®éi h×nh, ®éi ngòA.C¸c lo¹i ®éi h×nh§éi h×nh hµng däc§éi h×nh hµng ngang§éi h×nh ch÷ U§éi h×nh vßng trßnB. §éi ngò§éi ngò tÜnh t¹i§éi ngò vËn ®éngA.C¸c lo¹i ®éi h×nh1.§éi h×nh hµng däc	§éi h×nh hµng däc dïng ®Ó tËp hîp,®iÓm sè, b¸o c¸o, khi hµnh tiÕn hoÆc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng.1.1.Ph©n ®éi hµng däc	Ph©n ®éi tr­ëng ®øng ®Çu, c¸c ®éi viªn thø tù xÕp hµng tõ thÊp ®Õn cao, ph©n ®éi phã ®øng cuèi hµng	H­íng mÆtP§Tr­ëng12345P§Phã	1.2.Chi ®éi hµng däc 	C¸c ph©n ®éi xÕp hµng däc, ph©n ®éi 1 lµm chuÈn( c¸c ph©n ®éi kh¸c( theo thø tù) ®øng bªn tr¸i ph©n ®éi 1.	H­íng mÆtP§T1123456P§P 1P§T 2123456P§P 2P§T 3123456P§P 31.3.Liªn ®éi hµng däc 	C¸c chi ®éi xÕp hµng däc,theo thø tù tr­íc sau, do Liªn ®éi quy ®Þnh c¸ch nhau kho¶ng 5m ( s¾p xÕp khi diÔu hµnh).H­íng mÆt§.h×nh C.®éi1§.h×nh C. ®éi 2§.h×nh C.®éi 3§.h×nhC.®éi n2. §éi h×nh hµng ngang	§éi h×nh hµng ngang ®­îc dïng khi tæ chøc nghe nãi chuyÖn , lÔ duyÖt §éi, lÔ chµo cê, tËp hîp b¸o c¸o toµn liªn ®éi...2.1.Ph©n ®éi hµng ngang	Ph©n ®éi tr­ëng ®øng ®Çu, ®éi viªn lÇn l­ît ®øng vÒ phÝa tr¸i ph©n ®éi tr­ëng tõ thÊp dÕn cao, ph©n ®éi phã ®øng cuèi hµng.H­íng mÆt	P§P * 5 4 3 2 1 * P§T2.2.Chi ®éi hµng ngang	Ph©n ®éi 1 xÕp hµng ngang trªn cïng lµ chuÈn, c¸c ph©n ®éi xÕp hµng ngang theo thø tù ®øng sau ph©n ®éi 1.H­íng mÆt	P§P1 * 5 4 3 2 1 * P§T1P§P2 * 5 4 3 2 1 * P§T2P§P3 * 5 4 3 2 1 * P§T3P§P4 * 5 4 3 2 1 * P§T42.3.Liªn ®éi hµng ngang	Chi ®éi ®øng ®Çu xÕp hµng däc lµ chuÈn, c¸c chi déi kh¸c xÕp hµng däc lÇn l­ît ®øng vÒ phÝa tr¸i chi ®éi ®øng ®Çu.	 H­íng mÆtP§T3* P§T2*P§T1	 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6P§P3* P§P2 *P§P1P§T3* P§T2*P§T1	 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6P§P3* P§P2 *P§P1P§T3* P§T2*P§T1	 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6P§P3* P§P2 *P§P1P§T3* P§T2*P§T1	 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6P§P3* P§P2 *P§P1Chi ®éi 4Chi ®éi 3Chi ®éi 1Chi ®éi 23.§éi h×nh ch÷ U	§éi h×nh ch÷ U ®­îc dïng khi tæ chøc lÔ chµo cê, lÔ kÕt n¹p ®éi viªn vµ 1 sè ho¹t ®éng ngoµi trêi.3.§éi h×nh ch÷ U	Chi ®éi tËp hîp ch÷ U:Ph©n ®éi 1 lµ 1 c¹nh ch÷ U, c¸c ph©n ®éi gi÷a lµm ®¸y( cã thÓ 1 hµng ngang hoÆc 2, 3 ...hµng ngang) ph©n ®éi cuèi lµm c¹nh kia cña ch÷ U.Khi nghe lÖnh tËp hîp, c¸c ®éi viªn ch¹y t¹i chç, sau ®ã lÇn l­ît ch¹y vÒ vÞ trÝ theo ®iÓm rãt cña ph©n ®éi, ®ến n¬i th× ®øng l¹i, ( Ph©n ®éi tr­ëng ph©n ®éi 1 ch¹m tay vµo vai tr¸i cña chi ®éi tr­ëng ), quay tr¸i vµo trong ch÷ U trë vÒ t­ thÕ nghiªm.P§P354321P§T3P§P2 5 4 3 2 1 P§T2P§T112345P§P1C§TH­íng mÆt 4.§éi h×nh vßng trßn	§­îc sö dông khi tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ nh­: Móa, h¸t, tæ chøc trß ch¬i, löa tr¹i, sinh ho¹t néi bé ngoµi trêi.A.C¸c lo¹i ®éi h×nh4.§éi h×nh vßng trßn 	Khi cã lÖnh tËp hîp c¸c ®éi viªn ch¹y ®Òu t¹i chç sau ®ã lÇn l­ît ch¹y vÒ vÞ trÝ tËp hîp, theo h­íng ng­îc chiÒu kim ®ång hå, võa ch¹y võa ®iÒu chØnh, khi chØ huy bá tay xuèng th× dõng l¹i vµ quay vµo trong vßng trßn,trë vÒ t­ thÕ nghiªm.C§TB.§éi ngò1.§éi ngò tÜnh t¹i1.1.ChØnh ®èn ®éi ngò	Sau khi tËp hîp, cÇn ph¶i chØnh ®èn ®éi ngò ®Ó cã 1 ®¬n vÞ s¾p xÕp ngay ng¾n, nghiªm chØnh, cã cù ly thÝch hîp ®Ó b¾t ®Çu ho¹t ®éng. Cù ly hÑp = 1 khuûu tay tr¸i( bµn tay chèng ngang th¾t l­ng, 4 ngãn tay ®Æt phÝa tr­íc)Cù ly réng + 1 c¸nh tay tr¸i( nÕu ®­a sang ngang lßng bµn tay óp, nÕu ®­a lªn phÝa tr­íc, lßng bµn tay v«ng gãc víi mÆt ®Êt).1.2.ChØnh ®èn hµng däc1.2.1. Ph©n ®éi: KL: “Nh×n tr­íc – th¼ng!”. 	Nghe ®éng lÖnh”th¼ng”. ®éi viªn nh×n g¸y ng­êi tr­íc, tay tr¸i d¬ th¼ng, lßng bµn tay vu«ng gãc víi mÆt ®Êt, c¸c ngãn tay khÐp kÝn vµ ch¹m vµo vai tr¸i ng­êi ®øng tr­íc ( k0 ®Æt c¶ bµn tay, k0 kiÔng ch©n). Khi nghe khÈu lÖnh “th«i”, ®éi viªn bá tay xuèng, vÒ t­ thÕ nghiªm. 1.2.2.Chi ®éi:KL: “Cù ly réng (hÑp) nh×n chuÈn - th¼ng!”. 	Sau ®éng lÖnh”th¼ng”, c¸c P§ ( trõ P§ cuèi) dïng tay tr¸i ®Ó x¸c ®Þnh cù ly gi÷a c¸c P§ ( C§HN) §éi viªn P§1 dïng tay tr¸i x¸c ®Þnh cù ly gi÷a c¸c ®éi viªn (C§HD). C¸c ®éi viªn P§kh¸c nh×n P§T ®Ó C§HD, nh×n ®éi viªn P§1 cïng hµng ngang ®Ó C§HN. Khi nghe khÈu lÖnh “th«i”, ®éi viªn bá tay xuèng, vÒ t­ thÕ nghiªm. 1.3.ChØnh ®èn hµng ngang1.3.1.Ph©n ®éi: KL: “Cù ly réng (hÑp) nh×n chuÈn - th¼ng!”.	Sau ®éng lÖnh”th¼ng”, c¸c ®éi viªn nh×n P§T ®Ó C§HN, dïng tay tr¸i ®Ó x¸c ®Þnh cù ly gi÷a c¸c ®éi viªn. Khi nghe khÈu lÖnh “th«i”, ®éi viªn bá tay xuèng, vÒ t­ thÕ nghiªm. 1.3.2.Chi ®éi hµng ngang : KL: “Cù ly réng (hÑp) nh×n chuÈn - th¼ng!”. Sau ®éng lÖnh”th¼ng”, c¸c P§T dïng tay tr¸i ®Ó x¸c ®Þnh cù ly hµng däc, ®éi viªn P§1 dïng tay tr¸i x¸c ®Þnh cù ly hµng ngang . C¸c ®éi viªn P§kh¸c nh×n P§T cña m×nh ®Ó C§HN, nh×n ®éi viªn P§1 ®Ó C§HD. Khi nghe khÈu lÖnh “th«i”, ®éi viªn bá tay xuèng, vÒ t­ thÕ nghiªm. 1.4. Chi ®éi h×nh ch÷ UKL: “Cù ly réng (hÑp) nh×n chuÈn - th¼ng!”. 	Sau®énglÖnh”th¼ng”, c¸c ®éi viªn nh×n P§T ®Ó chØnh ®èn hµng ngang vµ dïng tay tr¸i x¸c ®Þnh cù ly. Khi nghe khÈu lÖnh “th«i”, ®éi viªn bá tay xuèng, vÒ t­ thÕ nghiªm. 1.4. Chi ®éi h×nh ch÷ U	Riªng ë gãc ch÷ U lu«n cã kho¶ng c¸ch lµ 1 cù ly réng ®­îc x¸c ®Þnh bëi tay tr¸i P§P cña P§1 ®­a ngang( lßng bµn tay óp song song víi mÆt ®Êt) ch¹m vai ph¶i P§T cña P§2, vµ tay tr¸i P§P cña P§2 ( hoÆc 2, 3, 4 nÕu c¸c P§ ®¸y lµ 1 hµng) ®­a ra phÝa tr­íc (bµn tay nghiªng vu« ng gãc víi mÆt ®Êt)ch¹m vai ph¶i P§T cña P§ cuèi. 1.5. §éi h×nh vßng trßnKL: “Cù ly réng (hÑp) chØnh ®èn ®éi ngò !”. Cù ly hÑp ®­îc t¹o nªn do 2 ®éi viªn ®øng c¹nh nhau n¾m tay nhau, c¸nh tay t¹o víi th©n ng­êi 1 gãc kho¶ng 450Cù ly réng ®­îc t¹o nªn do 2 ®éi viªn ®øng c¹nh nhau n¾m tay nhau, dang th¼ng c¸nh tay, vu«ng gãc víi th©n ng­êi. Khi nghe khÈu lÖnh “th«i”, ®éi viªn bá tay xuèng, vÒ t­ thÕ nghiªm. B.§éi ngò1.6.§iÓm sè b¸o c¸o:	Tr­íc buæi sinh ho¹t §éi, c¸c ®¬n vÞ ®iÓm sè, b¸o c¸o sÜ sè.1.6.1.§iÓm sè:§iÓm sè ph©n ®éi: P§T tiÕn 1 b­íc, quay ®»ng sau h«: “Nghiªm! P§ ®iÓm sè!” vµ P§T h« sè 1, c¸c ®éi viªn ®¸nh mÆt sang tr¸i h« sè tiÕp theo, lÇn l­ît cho ®Õn ng­êi cuèi cïng. Ng­êi cuèi cïng ®iÓm sè xong h«: ” hÕt!”.§iÓm sè chi ®éi:	Sau khi nghe lệnh “Nghiêm!Các CĐ điểm số b/c,nghỉ!”, các CĐT đứng lênvị trí chỉ huy đội hình hô:” Nghiêm! CĐ điểm số” PĐT’1 hô: “1” Các đv PĐ1 tiếp tục điểm số cho đến người cuối cùng.Người cuối cùng điểm số xong hô “hết”. PĐT’2 hô số tiếp theo của người cuối cùng PĐ1 , các đv PĐ2 điểm số tiếp Các PĐ còn lại lần lượt tiến hành như trên cho đến hết.CĐT’ lấy số cuối của CĐ cộng với BCH( nếu đứng thành hàng riêng) và đv ở đội cờ, đội trống rồi b/c LĐ.1.6.2. B¸o c¸o sÜ sè: 	§iÓm sè xong, c¸c ®vÞ lÇn l­ît b/c chØ huyë C§: P§1 ®iÓm sè xong,P§T’ cho P§1 ®øng nghiªm, quay ®»ng sau, b­íc lªn b/c C§T’. Khi P§T’1 lªn b/c, P§T’2 b¾t ®Çu cho P§ m×nh ®iÓm sè vµ lÇn l­ît nh­ vËy ®Õn P§ cuèi .ë L§: C¸c C§T’ lÇn l­ît tõ C§1 ®Õn C§ cuèi b/c víi CH L§.ë cuéc häp lín: L§T’ lªn b/c tæng chØ huy.1.6.3.Thñ tôc b¸o c¸o	Sau khi ®/s xong, c¸c ®vÞ tr­ëng lÇn l­ît h« ®vÞ m×nh ®øng nghiªm råi ch¹y hoÆc ®I tuú theo cù ly xa gÇn, ®Õn tr­íc CH, c¸ch kho¶ng 3 b­íc nãi to: “ B/c,( ®vÞ tr­ëng gi¬ tay chµo CH, CH chµo ®¸p l¹i, 2 ng­êi bá tay xuèng), B/c C§T’( L§T’, TPT) P§( C§,L§) cã ®v,cã mÆt, v¾ng mÆt, cã lý do, kh«ng lý doB/c hÕt!” CH ®¸p: “ ®­îc”. §vÞ tr­ëng h« :”râ” sau ®ã chµo CH, CH chµo ®¸p l¹i vµ cïng bá tay xuèng. §vÞ tr­ëng quay vÒ tr­íc ®vÞ h«: “nghØ ! ” vµ trë vÒ vÞ trÝ.B.§éi ngò2.§éi ngò hµnh tiÕn:2.1.§éi ngò ®i ®Òu: Toµn ®vÞ ph¶i b­íc cïng1nhÞp cïng ®­a ch©n vµ cïng vung tay ®Òu ®Æn. Hµng ngang, hµng däc ph¶i th¼ng ®Òu.2.2.§éi ngò ch¹y ®Òu: Toµn ®vÞ ch¹y ®Òu vµ nhÞp nhµng theo lÖnh cña CH. 2.3. §éi ngò chuyÓn h­íng vßng: Vßng tr¸i: §¬n vÞ ®ang ®i ®Òu, sau khÈu lÖnh: Vßng bªn tr¸i,b­íc! hoÆc Vßng bªn tr¸i, ch¹y! , nh÷ng ®v hµng bªn tr¸i(ngoµi cïng) b­íc ®Õn ®iÓm quay( ®c x¸c ®Þnh = vÞ trÝ P§T’ khi døt ®éng lÖnh)th× b­íc( ch¹y) ng¾n h¬n ®ång thêi quay sang tr¸i.Nh÷ng ®v ë hµng bªn ph¶i khi ®Õn ®iÓm quay th× b­íc dµih¬n ®ång thêi quay bªn tr¸i.Sau ®ã ®i( ch¹y ) tiÕp vµ gi÷ ®óng cù ly.Vßng ph¶i: TiÕn hµnh ng­îc l¹i.Vßng ®»ng sau: TiÕn hµnh nh­ vßng tr¸i( vßng ph¶i) nh­ng ®i ®éi h×nh quay ng­îc l¹i h­íng ®i ban ®Çu. KhÈu lÖnh: Bªn tr¸i ( bªn ph¶i) vßng ®»ng sau b­íc( ch¹y).Bài tập Học viên tự rèn luyệnLuyện tập theo tổ, các cá nhân thay nhau làm chỉ huyLớp kiểm tra, đánh giá từng học viên

File đính kèm:

  • pptNGHI THUC DOI TNTP HO CHI MINH PHAN 4.ppt