Những Suy ngẫm về cuộc sống quanh ta

Cuộc sống là không công bằng , hãy biết cách chấp nhận nó !

Cuộc sống này đáng buồn biết bao khi ta gặp những hạng người

“ Khẩu Phật ,Tâm Xà ”

 

ppt54 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 17/07/2018 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Những Suy ngẫm về cuộc sống quanh ta, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Nhöõng Suy ngaãm veà cuoäc soáng quanh ta .Hoaøi Nguyeãn – Söu taàm vaø Bieân taäp thaùng 8 naêm 2008Cuộc sống là không công bằng , hãy biết cách chấp nhận nó !Cuoäc soáng naøy ñaùng buoàn bieát bao khi ta gaëp nhöõng haïng ngöôøi “ Khaåu Phaät ,Taâm Xaø ” Kẻ nào tin rằng tiền bạc làm được mọi sự thì kẻ ấy dám làm mọi sự để có tiền bạc . “ Ñoâi khi phaûi bieát nhìn vôï baèng con maét cuûa  oâng haøng xoùm ñeå thaáy  yeâu hôn ! ”Nhân nghĩa làm cao con người. Tiền tài , tham vọng làm nhục con người. Làm thầy thuốc lầm thì giết một người.  Làm thầy địa lý lầm thì giết một họ.  Làm thầy chính trị lầm thì giết một nước.  Làm văn hóa lầm thì giết cả một đời .Ñaèng sau moät ngöôøi ñaøn oâng thaønh ñaït laø moät phuï nöõ khoân ngoan, coøn ñaèng sau moät ngöôøi phuï nöõ thaønh ñaït laø moät khoaûng troáng .Thôøi ñieåm ñaày kòch tính nhaát trong baát kyø moät vôû dieãn naøo ,ñoù laø luùc phaân vai .Nguyeân nhaân chính cuûa moïi raéc roái trong theá giôùi naøy laø do nhöõng keû khoâng bieát gì luoân ñoan chaéc veà moïi thöù , coøn nhöõng ngöôøi hieåu bieát luùc naøo cuõng hoaøi nghi .Neáu anh thôï caét toùc maéc sai laàm , chuùng ta coù moät kieåu ñaàu môùi . Neáu moät nhaø chính trò maéc sai laàm , chuùng ta coù moät luaät môùi .“ Ñaøn oâng caàn phaûi coù vôï ñeå khoûi thaáy baát cöù caùi gì dôû cuõng ñoå heát cho nhaø caàm quyeàn ”Ñeå nhaän ra moät ngöôøi vôï toát , chuùng ta phaûi caên cöù vaøo nhöõng vieäc coâ aáy ñaõ laøm . Coøn ñeå nhaän ra moät ngöôøi choàng toát thì phaûi xem xeùt nhöõng vieäc hoï ñaõ  khoâng laøm .Ai cuõng muoán ngöôøi mình yeâu hieåu mình , nhöng cuõng ñöøng hieåu taát caû moïi chuyeän .Con ñöôøng daãn tôùi thaønh coâng ñoâng ngheït nhöõng phuï nöõ ñang ra söùc ñaåy choàng mình tieán böôùc .Ngöôøi ta noùi nhieàu vaø seõ coøn noùi maõi maõi veà nhöõng taät xaáu cuûa ñaøn oâng , nhöng coù moät söï thaät laø khoâng ai coù theå soáng thieáu hoï . Keû bi quan cho raèng moïi phuï nöõ ñeàu laúng lô , coøn ngöôøi laïc quan thì laïi hi voïng thöïc teá ñuùng laø nhö vaäy .Khi ñoã toát nghieäp 100% ; thaønh tích giaùo duïc raát toát .Khi ñoã toát nghieäp 30% ; thi cöû ñöôïc thöïc hieän raát toát .Ñaïi hoïc khaùc baäc phoå thoâng ôû choã ngöôøi daïy ñoïc nhanh hôn vaø ngöôøi hoïc cuõng cheùp nhanh hôn .Caûm xuùc cuõng gioáng nhö hoùa chaát . Caøng phaân tích caøng nhaït nheõo .Taàm côû moät con ngöôøi ñöôïc xaùc ñònh baèng taàm côû nhöõng vaán ñeà anh ta döûng döng .Khi coâng nhaän caùi yeáu cuûa mình , con ngöôøi trôû neân maïnh meõ .Yeâu maø khoâng kính troïng , tình yeâu aáy khoâng theå toàn taïi laâu daøi ñöôïc .

File đính kèm:

  • pptsuy_ngam.ppt