Nội dung chương trình giảng dạy môn cầu lông

PHẦN MỞ ĐẦU: LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN MÔN CẦU LÔNG

CHƯƠNG I. LÝ THUYẾT: NGUYÊN LÝ KĨ THUẬT CẦU LÔNG.

CHƯƠNG II. HỆ THỐNG KĨ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KỸ THUẬT CẦU LÔNG.

CHƯƠNG III : CHIẾN THUẬT THI ĐẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY.

CHƯƠNG IV. LUẬT CẦU LÔNG .

CHƯƠNG V. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI ĐẤU VÀ TRỌNG TÀI CẦU LÔNG

 

ppt148 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 16/07/2018 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nội dung chương trình giảng dạy môn cầu lông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
aûi : Khi laäp keá hoaïch caàn caên cöù vaøo caùc cô sôû sau:- Chuû tröông cuûa caáp laõnh ñaïo toå chöùc giaûi - Muïc ñích, yù nghóa cuûa giaûi.- Löïc löôïng, ñoái töôïng tham döï giaûi.- Thôøi gian toå chöùc giaûi.- Cô sôû vaät chaát phuïc vuï cho giaûi (Kinh phí, saân baõi duïng cuï, nôi ñoùn tieáp caùc ñoaøn veà tham gia, cô caáu giaûi thöôûng .)+ Döï kieán thaønh laäp ban toå chöùc giaûi bao goàm thaønh phaàn Ban toå chöùc, phaân coâng nhieäm vuï caùc thaønh vieân.Sau khi ñaõ laäp xong keá hoaïch vaø döï kieán thaønh laäp Ban toå chöùc giaûi caàn göûi baùo caùo laõnh ñaïo caùc caáp pheâ duyeät vaø tuyeân boá toå chöùc giaûi.* Giai ñoaïn 2 : - Töø khi thaønh laäp Ban toå chöùc giaûi ñeán khi khai maïc giaûi bao goàm :+ Soaïn thaûo ñieàu leä giaûi vaø göûi ngay cho caùc ñôn vò tham gia thi ñaáu.+ Thaønh laäp caùc tieåu ban cuûa giaûi vaø phaân coâng nhieäm vuï cuï theå : Tieåu ban tuyeân truyeàn + baûo veä, tieåu ban thi ñaáu vaø tieåu ban vaät chaát .+ Toå chöùc thoâng tin tuyeân truyeàn veà giaûi baèng nhieàu hình thöùc khaùc nhau trong ñieàu kieän cho pheùp nhö : Hoïp baùo, tuyeân truyeàn phaùt thanh, truyeàn hình, Baùo chí, Quaûng caùo, Baèng Pano, aùp phích, bieåu ngöõ  + Chuaån bò cô sôû vaät chaát cho giaûi nhö : Saân baõi duïng cuï saân, löôùi, caàu, aùnh saùng .) bieân baûn thi ñaáu, huy chöông, giaûi thöôûng .+ Chuaån bò ñoùn tieáp caùc ñoaøn veà döï giaûi, lo choã aên, nghæ, phöông tieän ñi laïi sao cho thuaän tieän cho caùc thaønh vieân Ban toå chöùc giaûi vaø caùc HLV,VÑV thi ñaáu.+ Taäp huaán troïng taøi : Thoâng qua caùc quy ñònh cuûa ñieàu leä giaûi. Thoáng nhaát veà luaät vaø nhöõng ñieåm luaät chöa neâu roõ raøng, phaân coâng caùc toå troïng taøi (Troïng taøi chính, troïng taøi bieân,  cho caùc toå)+ Hoïp laõnh ñoäi thoâng qua danh saùch ñaêng kyù thi ñaáu laàn cuoái. Ñoàng thôøi phoå bieán thoáng nhaát caùc quy ñònh cuûa giaûi vôùi caùc ñoaøn, keå caû luaät leä aùp duïng 1 soá ñieåm chöa roõ . Sau ñoù tieán haønh boác thaêm vaø xeáp lòch thi ñaáu cuï theå cuûa giaûi.+ Môøi khaùch ñeán döï khai maïc vaø theo doõi thi ñaáu.+ Kieåm tra laàn cuoái toaøn boä coâng taùc chuaån bò tröôùc khi tieán haønh khai maïc.b. Tieán haønh thi ñaáu : - Trong quaù trình thi ñaáu caùc thaønh vieân Ban toå chöùc giaûi, caùc tieåu ban seõ thöïc hieän coâng vieäc ñaõ phaân coâng. Neáu coù vaán ñeà gì ôû töøng boä phaän thì ngöôøi phuï traùch boä phaän ñoù chòu traùch nhieäm giaûi quyeát, caùc tröôøng hôïp khoâng giaûi quyeát ñöôïc phaûi baùo cho caáp treân ñeå giaûi quyeát kòp thôøi.c. Sau khi thi ñaáu : Töøng boä phaän caàn hoïp rieâng ñeå toång keát ruùt kinh nghieäm, sau ñoù laøm baùo caùo göûi leân Ban toå chöùc, Ban toå chöùc seõ caên cöù vaøo caùc baùo caùo ñeå toång hôïp, ñaùnh giaù toång keát toaøn ban vaø laøm baùo caùo göûi leân caáp treân .D. SOẠN THẢO ĐIỀU LỆ GIẢI3.4.1. Soaïn thaûo ñieàu leä :a. Taàm quan troïng cuûa ñieàu leä giaûi : Con ngöôøi laø chuû theå cuûa moïi hoaït ñoäng, maët khaùc moãi hoaït ñoäng baát kyø naøo cuõng caàn phaûi tuaân theo moät nguyeân taéc, traät töï. Neáu khoâng seõ khoâng theå ñaït ñöôïc muïc ñích ñaõ ñeà ra. Ñieàu leä tham gia giaûi raát quan troïng bôûi leõ: Noù laø luaät phaùp cuûa cuoäc ñaáu, laø cô sôû ñeå toå chöùc thi ñaáu. Ban toå chöùc vaø moïi ngöôøi tham gia seõ döïa vaøo ñoù maø tieán haønh. Do ñoù khi khoâng coù ñieàu leä giaûi chuùng ta seõ khoâng theå toå chöùc thi ñaáu moät caùch coù khoa hoïc, khaùch quan ñöôïc, ñieàu leä giaûi laø maãu möïc cuûa cuoäc thi, noù theå hieän tính taäp trung daân chuû cao ñoä. Noù bao goàm nhöõng vaän ñoäng vieân vôùi vaän ñoäng vieân, giöõa vaän ñoäng vieân vôùi ban toå chöùc, giöõa caùc ñoäi vôùi nhau v.v. Ñieàu leä seõ quy ñònh moïi vaán ñeà coù lieân quan ñeán hình thöùc, noäi dung vaø keát quaû cuûa cuoäc thi. Do ñoù, khi soaïn thaûo ñieàu leä phaûi xuaát phaùt töø thöïc tieãn, töø yeâu caàu veà chính trò vaø phuø hôïp vôùi trình ñoä chuyeân moân.b. Noäi dung cuûa ñieàu leä giaûi : Nhö treân ñaõ phaân tích veàø taàm quan troïng cuûa ñieàu leä. Ñeå ñaûm baûo ñaày ñuû caùc yeáu toá cuûa moät giaûi ñaáu. Khi bieân soaïn ñieàu leä giaûi, chuùng ta caàn löu yù phaûi ñaûm baûo neâu ñaày ñuû 7 vaán ñeà coù tính chaát nguyeân taéc sau ñaây:Muïc ñích, yù nghóa, tính chaát cuûa cuoäc thi.Cô quan laõnh ñaïo cuoäc ñaáu. Ñieàu kieän ñeå tham gia thi ñaáu, nguyeân taéc thuû tuïc ñaêng kyù thi ñaáu.Thôøi gian, ñòa ñieåm, trình töï töø khi ñaêng kyù thi ñaáu ñeán khi keát thuùc giaûi. Bieän phaùp vaø noäi dung tieán haønh thi ñaáu : + Soá moân thi ñaáu trong giaûi+ Hình thöùc thi ñaáu. + Phöông phaùp xeáp lòch thi ñaáu. + Nguyeân taéc xeáp haïng tính ñieåm.Cheá ñoä aùp duïng trong thi ñaáu :+ Boài döôõng. + Khen thöôûng, kyû luaät.+ Phöông phaùp xaùc nhaän thaønh tích. Luaät leä aùp duïng vaø nhöõng ñieàu kieän caàn löu yù khaùc. c. Toå chöùc hoïc taäp ñieàu leä : Ñieàu leä bieân soaïn xong, neân göûi tröôùc cho caùc cô sôû (toái thieåu laø 3 thaùng) ñeå caùc cô sôû tieán haønh chuaån bò vaø ñeå ñaûm baûo toái öu keát quaû cuoäc thi. Huaán luyeän vieân vaø vaän ñoäng vieân caùc cô sôû phaûi tieán haønh nghieân cöùu vaø hoïc taäp ñieàu leä thaám nhuaàn vaø naém vöõng theå leä, nguyeân taéc taïo ñieàu kieän tham gia thi ñaáu toát.d. Ñaêng kyù danh saùch ñaáu thuû : Moãi ñòa phöông vaø cô sôû tham gia giaûi caàn phaûi göûi danh saùch caùc ñaáu thuû veà ban toå chöùc ñuùng kyø haïn ñeå ban toå chöùc deã daøng laøm vieäc vaø thöïc hieän ñöôïc khoa hoïc chöông trình toå chöùc thi ñaáu.e. Xeáp loaïi ñaáu thuû :Caàn phaûi saép xeáp cho phuø hôïp. Coù theå phaân haïng ñeå ñaùnh giaù ñuùng thöïc chaát trình ñoä cuûa phong traøo.f. Xeáp haïng khu vöïc: Trong caùc cuoäc thi ñaáu lôùn ví duï nhö toå chöùc giaûi toaøn quoác. Soá ñaáu thuû tham gia ñoâng. Neáu nhö cöù ñöa taát caû soá ñaáu thuû veà tham döï thì soá vaän ñoäng vieân seõ taêng leân quaù nhieàu, toå chöùc coàng keành vaø khoù khaên hôn. Ñieàu caàn thieát laø phaûi toå chöùc goïn nheï, ñaùnh giaù ñöôïc ñuùng ñaén thöïc chaát trình ñoä cuûa phong traøo. Do ñoù caàn thieát phaûi chia ra caùc khu vöïc ñeå thi ñaáu tuyeån löïa nhöõng vaän ñoäng vieân xuaát saéc cuûa töøng khu vöïc doàng thôøi ñaûm baûo chaát löôïng vaø soá löôïng nhaát ñònh ôû trong voøng chung keát. Maët khaùc toå chöùc thi ñaáu ôû caùc khu vöïc coøn coù taùc duïng thuùc ñaåy phong traøo ñòa phöông phaùt trieån. Khi phaân chia khu vöïc caàn quan taâm tôùi vaán ñeà laõnh thoå vaøø trình ñoä vaän ñoäng vieân. g. Xeáp lòch, ruùt thaêm, chia baûng: Lòch thi ñaáu caên cöù vaøo ñieàu leä giaûi ñeå saép xeáp. Khi saép xeáp lòch caàn quy ñònh tröôùc veà thôøi gian vaø ñòa ñieåm thi ñaáu cuûa töøng traän. Ñeå töø ñoù caùc ñoäi, caùc vaän ñoäng vieân môùi coù keá hoaïch rieâng ñeå chuaån bò cho thi ñaáu ñaït keát quaû toát nhaát.3.5. Thaønh laäp Ban toå chöùc giaûi : Thi ñaáu ôû caáp naøo thì do cô sôû TDTT töông öùng ôû caáp ñoù ñöùng ra toå chöùc. Tuøy theo quy moâ vaø hình thöù thi ñaáu maø thaønh laäp ban toå chöùc cho phuø hôïp ñoái vôùi ñaïi hoäi lôùn thoâng thöôøng Ban toå chöùc ñöôïc caáu truùc nhö sau :3.5.1 Caáu truùc thaønh phaàn ban toå chöùc giaûi caàu loâng : CƠ CẤU BAN TỔ CHỨC GIẢIBan tổ chứcTiểu ban tuyênTruyền bảo vệTiểu banThi đấuTiểu ban Phục vụTổ tuyêntruyền Tổ bảo vệTổ thư kýTổ trọngtàiTổsânbãidụng cụTổY tếTổsinh hoạt3.5.2 Quyeàn haïn - chöùc naêng - nhieäm vuï cuûa caùc boä phaän :1. Tröôûng ban toå chöùc : Chòu traùch nhieäm chæ ñaïo chung 2. Hai phoù tröôûng ban : Giuùp vieäc cho tröôûng ban- Moät phoù phuï traùch toå chöùc vaø vaät chaát : chòu traùch nhieäm toaøn boä cô sôû vaät chaát, coâng taùc tuyeân truyeàn, baûo veä phuïc vuï cho giaûi .- Moät phoù ban phuï traùch veà chuyeân moân: Chòu traùch nhieäm Quaûn lyù ñieàu haønh moïi coâng taùc chuyeân moân phuïc vuï cho giaûi.3. Caùc tieåu ban chuyeân traùch : Goàm 3 tieåu ban a/. Tieåu ban chuyeân moân : Goàm 3 toå chuyeân traùch : + Toå thö kyù : Phuï traùch toaøn boä vieäc xaép xeáp lòch, bieân baûn ghi nhaän thaønh tích, xeáp haïng  + Toå troïng taøi : Coù nhieäm vuï toå chöùc, ñieàu haønh, ghi keát quaû thi ñaáu vaø giaûi quyeát moïi vaán ñeà chuyeân moân trong caùc traän ñaáu.+ Toå saân baõi, duïng cuï : Chòu traùch nhieäm chuaån bò moïi cô sôû vaät chaát ñeå toå chöùc thi ñaáu (Saân, löôùi, coïc löôùi, thöôùc ño löôùi . Aùnh saùng1) lau chuøi saân ñaáu saïch seõ trong suoát quaù trình dieãn ra giaûi.b/. Tieåu ban tuyeân truyeàn vaø baûo veä : Goàm 2 toå chuyeân traùch :+ Toå tuyeân truyeàn : Coù nhieäm vuï thoâng tin tuyeân truyeàn veà giaûi ngay töø tröôùc, trong vaø sau khi keát thuùc giaûi, bao goàm caùc maët : Quaûng caùo, tuyeân truyeàn+ Toå baûo veä : Coù nhieäm vuï baûo veä coâng taùc traät töï cuûa giaûi. Baûo veä an ninh, an toaøn cho caùc ñaïi bieåu, khaùch môøi tôùi döï giaûi vaø cho moïi thaønh vieân caùc ñoaøn veà tham döï giaûi.c/. Tieåu ban vaät chaát : Goàm 3 toå chuyeân traùch: + Toå haønh chính : - Phuï traùch chuaån bò nghi leã, ñoùn tieáp khaùch môøi, ñaïi bieåu, nöôùc uoáng cho VÑV trong suoát quaù trình dieãn ra giaûi.+ Toå taøi chính : Coù nhieäm vuï lo choã aên, nghæ, phöông tieän ñi laïi, phaàn thöôûng..+ Toå y teá : Coù nhieäm vuï chaêm soùc söùc khoûe cho toaøn theå caùc ñoaøn veà döï giaûi . Ñeà phoøng caáp cöùu chaán thöông taïi caùc khu vöïc thi ñaáu. Kieåm tra thöùc aên xem coù ñaûm baûo veä sinh ñeå ngaên ngöøa beänh taät aûnh höôûng ñeán thaønh tích cuûa VÑV noùi rieâng vaø phong traøo noùi chung.Treân ñaây laø cô caáu vaø sô ñoà Ban toå chöùc moät ñaïi hoäi. Khi tieán haønh thi ñaáu, moãi toå coù traùch nhieäm chæ ñaïo, theo doõi vaø thöïc hieän phaàn vieäc rieâng cuûa mình. Ban toå chöùc seõ chòu traùch nhieäm chæ ñaïo chung. Neáu gaëp caùc tröôøng hôïp khoù giaûi quyeát caàn ñöa ra töøng toå hoaëc töøng tieåu ban ban baïc thoáng nhaát quyeát ñònh. Khi thaáy khoâng thoûa ñaùng . Neáu tieåu ban khoâng giaûi quyeát ñöôïc thì baùo caùo leân ban toå chöùc ñeå xin ya kieán giaûi quyeát.Moãi toå coù 1 ñoàng chí toå tröôûng phuï traùch, chòu traùch nhieäm chính tröôùc ban toå chöùc veà moïi vaán ñeà chuyeân moân cuûa mình.

File đính kèm:

  • pptGATD.ppt
Bài giảng liên quan