Quản trị mạng Window 2000 server - Bài 4: Quản trị khoản mục nhóm cục bộ

I. Giới thiệu về tài khoản và nhóm người dùng

•Giới thiệu

Tài khoản nhóm (group account) là tập hợp các tài khoản người dùng có chung nhu cầu. Bằng cách tổ chức tài khoản thành từng nhóm, người quản trị đơn giản hóa đáng kể các tác vụ quản trị.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 17/07/2018 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản trị mạng Window 2000 server - Bài 4: Quản trị khoản mục nhóm cục bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Qu¶n trÞ m¹ng window 2000 serverBµi 4Qu¶n trÞ kho¶n môc nhãm côc bé I. Giới thiệu về tài khoản và nhóm người dùng Giới thiệuTài khoản nhóm (group account) là tập hợp các tài khoản người dùng có chung nhu cầu. Bằng cách tổ chức tài khoản thành từng nhóm, người quản trị đơn giản hóa đáng kể các tác vụ quản trị. I. Mét sè kh¸i niÖm (tiÕp)2. Tạo tài khoản người dùng Bước 1:Chọn Start -> Settìngs -> Control Panel -> Users and Passwords như hình ben I. Mét sè kh¸i niÖm (tiÕp)Bước 2: Chọn nút Add để tạo thêm tài khoản mới. Sau đó nhập thông tin về tài khoản mới đó rồi chọn NextLưu ý: chỉ thực hiện được bước 2 khi ô Users must Enter.. được chọn. Nếu ô này chưa được chọn thì phải bấm chọn. II. T¹o kho¶n môc ng­êi dïng	UserName: Tên đăng ký cần theo quy tắc: không quá 20 ký tự, không chứa các ký tự / | \ : ; + *, ? ) . Tên không trùng với những tên đã tạo. Password: Một mật khẩu ban đầu cho user. Lưu ý rằng mật khẩu không hiển thị thay vào đó là những dấu sao *. Khi gõ mật khẩu nên tắt chế độ gõ tiếng Việt.Confirm password: Gõ mật khẩu lần thứ hai nhằm đảm bảo rằng lần gõ đầu tiên không sai sót. Thông tin này bắt buộc khi tạo tài khoản.II. T¹o kho¶n môc ng­êi dïng (tiÕp)Bước 3: Chọn nhóm người dùng cho tài khoản mới và nhấn Finish để kết thúc việc tạo tài khoản mới như II. T¹o kho¶n môc ng­êi dïng (tiÕp)Bước 4: Chọn trang Advance và nhấn chọn vào mục Advanced để mở cửa sổ như hình II. T¹o kho¶n môc ng­êi dïng (tiÕp)Bước 5: Chọn Local Users and Groups -> Users -> chọn tài khoản mới tạo trong cửa sổ bên phải để xuất hiện cửa sổ hình User Must Change Password at Next Logon (Mặc định được chọn)Cho phép user thay đổi mật mã của mình vào lần đăng nhập vào mạng đầu tiên. Điều này đảm bảo user là người duy nhất biết mật khẩu của mình.User Cannot Change PasswordUser không thể thay đổi mật mã này. Ví dụ có một user dùng chung cho nhiều người.Password Never ExpiresMật khẩu không bao giờ thay đổi. Khi chọn tùy chọn này thì tùy chọn User Must Change Password at Next Logon mờ điAccount DisablesTạm ngưng quyền sử dụng của user.III. Qu¶n lý kho¶n môc ng­êi dïng 	Iv. Thay ®æi ®Æc tÝnh kho¶n môc	§Ó chän ®Æc tÝnh mét kho¶n môc, ta kÝch chuét ph¶i vµo tªn kho¶n môc råi chän Properties	- General: lµ trang ®Æc tÝnh chung, chØ ra nh÷ng th«ng tin chung khi t¹o kho¶n môc, 	- Address: lµ trang ®Æc tÝnh vÒ ®Þa chØ th­ cña ng­êi dïng. 	- Telephones: lµ trang ®Æc tÝnh vÒ ®Þa chØ nhµ, sè m¸y nh¾n tin, ®iÖn tho¹i di ®éng, Fax, ®iÖn tho¹i IP vµ c¸c ghi chó vÒ kho¶n môc. - Organization: lµ trang ®Æc tÝnh vÒ chøc danh c«ng viÖc vµ vÞ trÝ ng­êi dïng trong hÖ thèng c¬ quan lµm viÖc. v. Thay ®æi c¸c thiÕt ®Þnh kho¶n môc	§Ó thay ®æi c¸c thiÕt ®Þnh vÒ kho¶n môc ng­êi dïng ta sö dông trang Account trong danh s¸ch c¸c trang thuéc tÝnh cña kho¶n môc khi chän Properties tõ menu ng÷ c¶nh. v. Thay ®æi c¸c thiÕt ®Þnh kho¶n môc (tiÕp)1. Thêi gian ®¨ng nhËp m¹ng.	- Chän Logon Hours... - xuÊt hiÖn cöa sæ x¸c ®Þnh thêi gian ®­îc phÐp vµ kh«ng ®­îc phÐp ®¨ng nhËp. C¸c hµng biÓu thÞ ngµy, c¸c cét biÓu thÞ giê trong ngµy, c¸c « t« mµu biÓu thÞ giê ®­îc ®¨ng nhËp.- Chän thêi gian ®­îc ®¨ng nhËp - chän Logon Permitted: 	- Chän thêi gian kh«ng ®­îc ®¨ng nhËp - chän Logon Denied. 	- Chän OK.v. Thay ®æi c¸c thiÕt ®Þnh kho¶n môc (tiÕp)2. M¸y ®¨ng nhËp.	- Chän Logon to... 	- Chän All Computers ®Ó cho phÐp kho¶n môc ®¨ng nhËp tõ mäi m¸y trªn m¹ng. 	- Chän The following computers ®Ó chØ ®Þnh tªn m¸y cô thÓ ®­îc phÐp sö dông ®¨ng nhËp vµo m¹ng.	- NhËp tªn m¸y t¹i môc Computer name - chän Add.	- Chän Edit ®Ó söa l¹i tªn m¸y.	- Chän Delete ®Ó xo¸ tªn m¸y. 	- Chän OK.v. Thay ®æi c¸c thiÕt ®Þnh kho¶n môc (tiÕp)3. Thêi h¹n kho¶n môc.	Theo mÆc ®Þnh, mét tµi kho¶n kh«ng bao giê hÕt h¹n, tuy nhiªn ta cã thÓ Ên ®Þnh ngµy hÕt h¹n cña kho¶n môc, khi ®ã môc Account is Lockout trong thuéc tÝnh kho¶n môc sÏ ®­îc chän vµ kho¶n môc sÏ bÞ v« hiÖu ho¸.	 §Ó Ên ®Þnh thêi h¹n kho¶n môc ta chän môc Account expires vµ chän mét trong hai lùa chän sau: 	- Never: kho¶n môc kh«ng bao giê hÕt h¹n. 	- End of: chØ ra ngµy hÕt h¹n cña kho¶n môc.vi. Thay ®æi thµnh viªn nhãmChän trang Member of ®Ó chØ ®Þnh t­ c¸ch thµnh viªn nhãm cho kho¶n môc ng­êi dïng nh­ sau: - Chän Add vµ lùa chän nhãm tõ danh s¸ch c¸c nhãm ®Ó g¸n chóng lµ nhãm mµ ng­êi dïng lµ thµnh viªn. - Chän Remove ®Ó lo¹i bá nhãm mµ ng­êi dïng lµ thµnh viªn.

File đính kèm:

  • pptQuan tri khoan muc nhom cuc bo.ppt
Bài giảng liên quan