Quy trình hạch toán kế toán và phương pháp lập Báo cáo tài chính

NỘI DUNG

I. QUY TRÌNH HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

II. QUY TRÌNH HẠCH TOÁN VẬT TƯ- TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

III.QUY TRÌNH HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN

IV. QUY TRÌNH HẠCH TOÁN CÁC NGUỒN KINH PHÍ

V. KẾ TOÁN THU- CHI VÀCHÊNH LỆCH THU CHI

VI. PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

ppt17 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 17/07/2018 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy trình hạch toán kế toán và phương pháp lập Báo cáo tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
QUY TRÌNH HẠCH TOÁN KẾ TOÁNVÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNHTh.S PHAN THỊ THÚY NGỌCNỘI DUNGVI. PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNHIV. QUY TRÌNH HẠCH TOÁN CÁC NGUỒN KINH PHÍIII.QUY TRÌNH HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁNII. QUY TRÌNH HẠCH TOÁN VẬT TƯ- TÀI SẢN CỐ ĐỊNHI. QUY TRÌNH HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀNV. KẾ TOÁN THU- CHI VÀCHÊNH LỆCH THU CHII. QUY TRÌNH HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN1. Kế toán tiền mặt1.1 Nguyên tắc kế toán1.2 Kế toán chi tiết1.3 Kế toán tổng hợp2. Kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc2.1 Nguyên tắc kế toán tiền gửi2.2 Kế toán chi tiết2.3 Kế toán tổng hợpII. QUY TRÌNH HẠCH TOÁN VẬT TƯ- TÀI SẢN CỐ ĐỊNH1. Quy trình hạch toán vệt tư - công cụ dụng cụ1.1 Nguyên tắc kế toán 1.2 Kế toán chi tiết 1.3 Kế toán tổng hợp2. Quy trình hạch toán TSCĐ2.1 Khái niệm 2.2 Phân loại TSCĐ hữu hình2.3 Đánh giá TSCĐ2.4 Kế toán chi tiết tăng, giảm TSCĐ2.5 Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ2.6 Kế toán hao mòn TSCĐ2.7. Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ2.8. Kế toán xây dựng cơ bản và sửa chữa TSCĐIII.QUY TRÌNH HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN1. Kế toán các khoản phải thu1.1 Kế toán các khoản phải thu1.1.1 Nội dung các khoản phải thu 1.1.2. Nguyên tắc kế toán1.1.3. Kế toán chi tiết 	1.2 Kế toán các khoản tạm ứng1.2.1 Nguyên tắc hạch toán1.2.2 Kế toán chi tiết: 1.2.3 Kế toán tổng hợpIII.QUY TRÌNH HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN2. Kế toán nợ phải trả2.1 Kế toán các khoản phải trả 2.1.1 Nội dung 2.1.2. Nguyên tắc kế toán2.1.3. Kế toán chi tiết2.1.4. Kế toán tổng hợp 2.2 Kế toán phải trả công chức-viên chức (CC-VC) 2.2.1 Kế toán chi tiết2.2.2 Kế toán tổng hợp:III.QUY TRÌNH HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN2.3 Kế toán các khoản phải nộp theo lương2.3.1 Nội dung các khoản nộp theo lương2.3.2 Nguyên tắc kế toán 2.3.3. Kế toán chi tiết:2.3.4. Kế toán tổng hợp2.4 Kế toán các khoản phải nộp ngân sách nhà nước2.4.1 Nội dung các khoản phải nộp ngân sách2.4.2 Nguyên tắc kế toán 2.4.3 Kế toán chi tiết:2.4.4 Kế toán tổng hợpIII.QUY TRÌNH HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN2.5 Kế toán phải trả các đối tượng khác 2.5.1 Kế toán chi tiết2.5.2 Kế toán tổng hợp 2.6 Kế toán tạm ứng của kho bạc 2.6.1 Kế toán chi tiết 2.6.2. Kế toán tổng hợp 2..7. Kế toán kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau 2.7.1. Nguyên tắc kế toán2.7.2. Kế toán chi tiết2.7.3. Kế toán tổng hợpIII.QUY TRÌNH HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN2.5 Kế toán phải trả các đối tượng khác 2.5.1 Kế toán chi tiết2.5.2 Kế toán tổng hợp 2.6 Kế toán tạm ứng của kho bạc 2.6.1 Kế toán chi tiết 2.6.2. Kế toán tổng hợp 2..7. Kế toán kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau 2.7.1. Nguyên tắc kế toán2.7.2. Kế toán chi tiết2.7.3. Kế toán tổng hợpIII.QUY TRÌNH HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN3. Kế toán thanh toán nội bộ3.1 Kế toán kinh phí cấp cho cấp dưới3.1.1 Nguyên tắc kế toán3.1.2. Kế toán chi tiết 3.1.3 Kế toán tổng hợp3.2 Kế toán thanh toán nội bộ:3.2.1 Nguyên tắc kế toán 3.2.3 Kế toán chi tiết 3.2.4. Kế toán tổng hợp IV. QUY TRÌNH HẠCH TOÁN CÁC NGUỒN KINH PHÍ:1.Kế toán nguồn kinh phí hoạt động :1.1. Nguồn hình thành nguồn kinh phí hoạt động:1.2. Nguyên tắc hạch toán nguồn kinh phí hoạt động:1.3. Kế toán chi tiết1.4. Kế toán tổng hợpIV. QUY TRÌNH HẠCH TOÁN CÁC NGUỒN KINH PHÍ:2. Kế toán nguồn kinh phí dự án:2.1 Nguyên tắc hạch toán2.2 Kế toán chi tiết 2.3 Kế toán tổng hợp 3. Kế toán nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản 3.1 Nguyên tắc kế toán3.2. Kế toán chi tiết3.3. Kế toán tổng hợpIV. QUY TRÌNH HẠCH TOÁN CÁC NGUỒN KINH PHÍ:4. Kế toán các quỹ 4.1. Nguồn hình thành và mục đích sử dụng các quỹ4.2. Kế toán chi tiết4.3. Kế toán tổng hợpV. KẾ TOÁN THU- CHI VÀCHÊNH LỆCH THU CHI1. Kế toán các khoản thu1.1 Nội dung các khoản thu 1.2 Nguyên tắc hạch toán 1.3 Kế toán chi tiết 1.4. Kế toán tổng hợp 3. Kế toán các khoản chi3.1. Kế toán chi hoạt động 3.1.1 Nội dung chi hoạt động 3.1.2 Nguyên tắc kế toán3.1.3. Kế toán chi tiết 3.1.5 Kế toán tổng hợp V. KẾ TOÁN THU- CHI VÀCHÊNH LỆCH THU CHI2.2. Kế toán chi dự án 2.2.1. Nội dung chi dự án 2.2.2. Nguyên tắc hạch toán 2.2.3 Kế toán chi tiết 2.2.4. Kế toán tổng hợp 3. K ế toán chênh lệch thu- chi3.1 Nội dung và cách xác định chênh lệch thu chi hoạt động thường xuyên 3.2. Kế toán chi tiết 3.2.3 Kế toán tổng hợp VI. PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1. Quy định chung về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách 2. Trách nhiệm của đơn vị trong việc lập, nộp báo cáo tài chính2.1 Trách nhiệm của đơn vị kế toán 2.2 Trách nhiệm của cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Thuế 3. Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách 4. Kỳ hạn lập báo cáo tài chính 5. Kỳ hạn lập báo cáo quyết toán ngân sách 6. Kỳ hạn nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách www.themegallery.comThank You !

File đính kèm:

  • pptQuy trinh hach toan ke toan truong.ppt
Bài giảng liên quan