Tài liệu tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở (tập 1)

MỤC LỤC

Chuyên đề Tên chuyên đề Trang

1 Một số vấn đề cơ bản về Công đoàn (theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012) 2

2 Mục tiêu và nội dung hoạt động của Công đoàn cơ sở 8

3 Vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc phối hợp tổ chức phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và các cuộc vận động trong ngành Giáo dục 14

4 Chỉ đạo hoạt động Tổ Công đoàn 23

5 Công tác soạn thảo văn bản của Công đoàn cơ sở 30

 

doc36 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 25/07/2018 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở (tập 1), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
m: Tổ trưởng Đảng, đại diện công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, đại diện chuyên môn đến dự hội nghị tổ công đoàn.
b). Nội dung, chương trình hội nghị tổ công đoàn:
- Chào cờ.
- Giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu chủ tọa, thư ký đại hội và lấy biếu quyết nhất trí bằng giơ tay.
- Tổ trưởng công đoàn trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trước và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.
- Thảo luận, xây dựng báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động tổ công đoàn.
- Mời đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến
- Bầu tổ trưởng, tổ phó công đoàn và đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên (nếu có), chú ý chỉ có đoàn viên mới được tham gia bầu cử.
- Giới thiệu danh sách bầu cử BCH công đoàn cơ sở (nếu có).
- Chủ tọa thông qua Nghị quyết hội nghị tổ công đoàn.
- Tổ trưởng công đoàn mới trúng cử phát biểu ý kiến.
- Chủ tọa tổng kết hội nghị, cảm ơn các đại biểu và tuyên bố bế mạc hội nghị tổ công đoàn.
Chuyên đề 5
CÔNG TÁC SOẠN THẢO VĂN BẢN CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
 Phần 1 Các loại biểu mẫu
Mẫu 1: Nghị quyết BCH 
 (Nghị quyết Ban chấp hành là văn bản ghi lại các quyết định được thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành công đoàn các cấp về đường lối, chủ trương, chính sách, kế hoạch hoặc các vấn đề cụ thể) 
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (1)
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /NQ-BCH
 (2) , ngày tháng năm 
NGHỊ QUYẾT 
HỘI NGHỊ LẦN THỨ. 
BAN CHẤP HÀNH .. KHÓA .(3) 
Về (4) 
(5)  
../. 
Nơi nhận:
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn A
- .......... ;
- .......... ;
- .......... ;
- .......... ;
-Lưu: VT.
(1), (3). Tên cấp công đoàn ban hành nghị quyết. Nếu là công đoàn cấp dưới thì ở mục 
(1) có ghi tên cơ quan công đoàn cấp trên. 
(2) . Địa phương nơi công đoàn ra nghị quyết tổ chức hội nghị. 
(4) . Tóm tắt nội dung nghị quyết. 
(5).Nội dung nghị quyết: Thường chia thành các phần I, II, IIIĐối với nội dung ngắn, đơn giản chia thành các điểm 1,2,3phần cuối nêu phạm vi không gian, thời gian, cơ quan chịu trách nhiệm thi hành. 
Mẫu 2: Nghị quyết BTV 
(Nghị quyết Ban Thường vụ là văn bản ghi lại các quyết định được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ công đoàn các cấp về đường lối, chủ trương, chính sách, kế hoạch hoặc các vấn đề cụ thể) 
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (1)
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /NQ-BTV
 (2) , ngày tháng năm 
NGHỊ QUYẾT 
BAN THƯỜNG VỤ ..(3) 
Về (4) 
(5)  
../. 
Nơi nhận:
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn A
- .......... ;
- .......... ;
- .......... ;
- .......... ;
-Lưu: VT.
(1), (3). Tên cấp công đoàn ban hành nghị quyết. Nếu là công đoàn cấp dưới thì ở mục 
(1) có ghi tên cơ quan công đoàn cấp trên. 
(2) . Địa phương nơi công đoàn ra nghị quyết tổ chức hội nghị. 
(4) . Tóm tắt nội dung nghị quyết. 
(5)Nội dung nghị quyết: Thường chia thành các phần I, II, IIIĐối với nội dung ngắn, đơn giản chia thành các điểm 1,2,3phần cuối nêu phạm vi không gian, thời gian, cơ quan chịu trách nhiệm thi hành. 
Mẫu 3: Quyết định 
(Quyết định là văn bản dùng để ban hành hoặc bãi bỏ các quy chế, quy định, quyết định cụ thể về chủ trương, chính sách, bộ máy, nhân sự thuộc phạm vi quyền hạn của đơn vị) 
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (1)
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /QĐ-CĐCS
 (2) , ngày tháng năm 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc(3)
BAN THƯỜNG VỤ /BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ..(4)
- Căn cứ .; 
- Xét đề nghị , 
QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1. (5)... 
Điều 2. (6) ... 
Điều 3. (7)
Nơi nhận:
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH (8)
Nguyễn Văn A
-Như điều 3;
- .......... ;
- .......... ;
- .......... ;
-Lưu: VT.
 (1), (4). Tên cấp công đoàn ban hành nghị quyết. Nếu là công đoàn cấp dưới thì ở mục (1) có ghi tên cơ quan công đoàn cấp trên. 
(2) . Địa phương nơi công đoàn ra quyết định 
(3) . Tóm tắt nội dung quyết định.
(5) . Nội dung chính của quyết định. 
(6) . Các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách cần nêu trong quyết định. 
(7) . Phạm vi, thời gian, trách nhiệm thi hành quyết định. 
(8). Nếu Phó chủ tịch ký ghi Phó chủ tịch, nếu Ủy viên Ban Thườn vụ thì ghi Ủy viên Ban Thường vụ. 
Mẫu 4: Quy định 
(Quy định là văn bản xác định nguyên tắc, trách nhiệm, lề lối làm việc, tiêu chuẩn, thủ tục hoặc chế độ công tác của một cơ quan, tổ chức công đoàn) 
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (1)
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ĐỊNH
Về việc(2)
( Ban hành kèm theo Quyết định số: ..... /QĐ-BCH
ngày.. tháng...nămcủa. )
CHƯƠNG I 
Điều 1.(3) ......... 
Điều 2... 
CHƯƠNG II 
Điều 1.... 
Điều 2.../. 
Nơi nhận:
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH 
Nguyễn Văn A
-............;
- .......... ;
- .......... ;
- .......... ;
-Lưu: VT.
 (1). Tên cấp công đoàn ban hành quy định. Nếu là công đoàn cấp dưới thì ở mục (1) có ghi tên cơ quan công đoàn cấp trên. 
(2) . Tóm tắt nội dung quy định. 
(3). Nội dung chia thành các chương, mục, điều 1, 2,3nếu nội dung ngắn, đơn giản chia thành các điểm 1,2,3. 
Lưu ý: Quy định có quyết định ban hành nên không lấy số văn bản, không ghi ngày tháng. 
 Mẫu 5: Tờ trình 
(Tờ trình là văn bản dùng để thuyết trình tổng quát về một đề án, một vấn đề, một dự thảo văn bản để cấp trên xem xét quyết định) 
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (1)
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /TTr-CĐCS
 (2) , ngày tháng năm 
TỜ TRÌNH 
Về việc(3) 
Kính gửi: (4) 
 . 
../ 
Nơi nhận:
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH 
Nguyễn Văn A
-............;
- .......... ;
- .......... ;
- .......... ;
-Lưu: VT.
(1). Tên cấp công đoàn làm tờ trình (báo cáo hoặc xin ý kiến cấp trên). Nếu là công đoàn cấp dưới thì ở mục (1) có ghi tên cơ quan công đoàn cấp trên. 
(2) . Địa phương nơi có trụ sở công đoàn làm tờ trình. 
(3) Trích yếu nội dung tờ trình. 
(4)Chỉ gửi 01 địa chỉ chính có trách nhiệm giải quyết công việc, các địa chỉ để phối hợp ghi ở mục nơi nhận. 
 Mẫu 6: Công văn 
(Công văn là văn bản dùng để truyền đạt, trao đổi, giải quyết các công việc giữa các cấp công đoàn với các cơ quan trong quá trình thực hiện chủ trương công tác) 
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (1)
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /CĐCS
 (2) , ngày tháng năm 
V/v.......................................(3)
Kính gửi: (4) 
   /. 
Nơi nhận:
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH (5)
Nguyễn Văn A
-Như trên;
- .......... ;
- .......... ;
- .......... ;
-Lưu: VT.
 (1). Tên cấp công đoàn ban hành công văn. Nếu là công đoàn cấp dưới thì ở mục (1) có ghi tên cơ quan công đoàn cấp trên. 
(2) . Địa phương nơi có trụ sở công đoàn cấp ban hành công văn. 
(3) . Trích yếu nội dung công văn. 
(4). Gửi 01 địa chỉ chính có trách nhiệm giải quyết công việc, các địa chỉ để phối hợp ghi ở mục nơi nhận. 
(5) . Nếu Phó chủ tịch ký ghi phó chủ tịch, nếu Ủy viên Thường vụ ký thì ghi Ủy viên. 
Mẫu 7: Báo cáo 
(Báo cáo là văn bản dùng để tường trình về tình hình hoạt động của tổ chức Công đoàn hoặc về một vấn đề, một sự việc nhất định) 
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (1)
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BC-CĐCS
 (2) , ngày tháng năm 
V/v.......................................(3)
BÁO CÁO 
Về việc(3) 
Kính gửi: (4) 
. 
.. 
/. 
Nơi nhận:
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH (5)
Nguyễn Văn A
-Như trên;
- .......... ;
- .......... ;
- .......... ;
-Lưu: VT.
 (1). Tên cấp công đoàn làm báo cáo. Nếu là công đoàn cấp dưới thì ở mục (1) có ghi tên cơ quan công đoàn cấp trên quản lý trực tiếp. 
(2) . Địa phương nơi có trụ sở công đoàn cấp làm báo cáo. 
(3) . Trích yếu nội dung báo cáo. 
(4). Chỉ gửi 01 địa chỉ chính có trách nhiệm giải quyết công việc, các địa chỉ để phối hợp ghi ở mục nơi nhận. 
(5) . Nếu Phó chủ tịch ký ghi phó chủ tịch, nếu Ủy viên Thường vụ ký thì ghi Ủy viên. Lưu ý:Nếu của 01 ban, đơn vị thuộc LĐLĐ tỉnh, thành phố hay công đoàn ngành TW thì phần tên cơ quan, số ký hiệu và thể thức ghi như công văn của ban, đơn vị. 
 	Phần 2 CÁC LOẠI HỒ SƠ SỔ SÁCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
1. Sổ Biên bản họp Ban chấp hành, Ban thường vụ CĐCS.
2. Sổ Biên bản họp Công đoàn cơ sở
3. Sổ kế hoạch và Biên bản họp tổ công đoàn (mỗi tổ Công đoàn 1 Sổ)
4. Sổ theo dõi nhân sự nhiệm kỳ 2012-2015 (trên máy vi tính)
5. Sổ theo dõi hoạt động Công đoàn cơ sở từng năm học (trên máy vi tính)
6. Hồ sơ sổ sách của UBKT, Ban TTND, Nữ công (Sổ ghi biên bản các cuộc họp; lưu trữ công văn; lưu trữ các báo cáo; các biên bản kiểm tra của UBKT; báo cáo giám sát của Ban TTND....)
7. Sổ công tác tuyên giáo (theo dõi công tác tuyên truyền giáo dục)
8. Sổ theo dõi công văn đi, đến; lưu công văn đi đến của Công đoàn cơ sở
9. Hồ sơ theo dõi công tác Thi đua-Khen thưởng (của đơn vị, của Công đoàn)
10. Hồ sơ hội nghị CBCC hàng năm
11.Sổ theo dõi thu chi ngân sách Công đoàn; Sổ quỹ tiền mặt; Các báo cáo dự toán, quyết toán ngân sách Công đoàn...
Nội dung ghi biên bản các cuộc họp
1.Thời gian sinh hoạt (giờ, ngày, tháng, năm) và địa điểm. 
2.Thành phần tham dự (ghi rõ họ tên, và lý do người vắng mặt) 
3. Ghi Họ tên người chủ trì, người ghi biên bản. 
4.Nội dung sinh hoạt (nội dung chính): 
- Thông tin chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và các văn bản nếu có; (người trình bày?)
- Kiểm điểm việc thức hiện công tác tháng qua; (người trình bày?)
- Đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác tháng tới (người trình bày?)
- Ghi tóm tắt ý kiến phát biểu ((người trình bày, nội dung gì?)
5.Kết luận của người chủ trì (gồm những vấn đề gì?
6.Thời gian kết thúc. 
NGƯỜI GHI BIÊN BẢN	 NGƯỜI CHỦ TRÌ
 (ký tên, ghi rõ họ tên) (ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu
 nếu họp BCH, CĐCS)

File đính kèm:

  • doc2501_TaiLieuTapHuan2012_in.doc
Bài giảng liên quan