Tập huấn đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông môn Địa lí

1. Kiến thức

- Phân tích thực trạng đổi mới PPDH, KTĐG

- Nhận thức được sự cần thiết đổi mới PPDH, KTĐG

-Trình bày được định hướng, biện pháp đổi mới PPDH, KTĐG môn Địa lí ở THPT

- Nhận biết sự khác biệt của một số PPDH thường dùng trong DH Địa lí ở THPT.

- Phân tích được ý nghĩa của ma trận trong việc ra đề kiểm tra trong môn Địa lí

 

ppt73 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 24/09/2016 | Lượt xem: 246 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tập huấn đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông môn Địa lí, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
quan cña ng­êi ra ®Ò vµ ng­êi chÊm bµi kiểm tra.	+ §¸p ¸n biÓu ®iÓm chÝnh x¸c ®Ó mäi GV vµ HS vËn dông cho kÕt qu¶ gièng nhau Tiªu chÝ biªn so¹n mét ®Ò kiÓm tra viÕt m«n §L.- TÝnh chÝnh x¸c, khoa häc:	+ Kh«ng cã sai sãt.	+ DiÔn ®¹t râ rµng,chÆt chÏ, truyÒn t¶i hÕt y/c tíi HS.- TÝnh kh¶ thi:	+ CH phï hîp víi tr×nh ®é, thêi gian lµm bµi cña HS.	+ Cã tÝnh ®Õn thùc tiÔn cña ®Þa ph­¬ng.6. Quy tr×nh biªn so¹n mét ®Ò kiÓm tra viÕt. 1) X¸c ®Þnh môc ®Ých kiÓm tra (gi÷a, cuèi học kì). 2) X¸c ®Þnh m¹ch ND cÇn k/tra (dùa vµo chuÈn KT, KN thuéc ph¹m vi dù ®Þnh kiÓm tra). 3) X©y dùng ma trËn 2 chiÒu. 4) ThiÕt kÕ c©u hái theo ma trËn. 5) X©y dùng ®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm.7. Tiêu chí hoá chuẩn kiến thức, kĩ năng làm căn cứ ra đề kiểm tra S¸u møc ®é nhËn thøc sau: NhËn biÕtTh«ng hiÓuVËn dôngPh©n tÝchTæng hîpиnh gi¸ (Theo Bloom)Tiêu chí hoá chuẩn kiến thức, kĩ năng làm căn cứ ra đề kiểm tra (có 3 bước)- B­íc 1: Ph©n lo¹i møc ®é các chuÈn KT, KN (trong chương trình Địa lí) - B­íc 2: Chi tiết hoá KT, KN và nêu rõ các hành động, thao tác HS phải tiến hành, hoặc các chØ sè cần đo để những người cùng tham gia ĐG không hiểu khác nhau. - B­íc 3 : Thiết kế câu hỏi, bài tập hoặc tình huống thực hành để HS thể hiện khả năng thực hiện các hành động hoặc năng lực, đáp ứng các chỉ sô cần đo.Ví dụ: Tiêu chí hoá chuẩn KT, KNChủ đề: Cấu trúc của Trái Đất.Thạch quyển (lớp 10 cơ bản )1. KiÕn thøc :Nêu được cấu trúc của Trái Đất và sự khác nhau giữa các lớp (lớp vỏ, lớp Manti, nhân Trái Đất ) về tỉ lệ thể tích, độ dày, thành phần vật chất cấu tạo chủ yếu, trạng thái .Biết được khái niệm thạch quyển, phân biệt được thạch quyển và vỏ Trái Đất. Trình bày được nội dung cơ bản của thuyết Kiến tạo mảng để giải thích sơ lược sự hình thành các vùng núi trẻ; các vành đai động đất, núi lửa.2. KÜ n¨ng :Nhận biết cấu trúc của Trái Đất qua hình vẽSử dụng tranh ảnh,hình vẽ để trình bày về thuyết Kiến tạo mảng.Tiêu chí hoá về kiến thức CÊp ®é(B­íc 1)Hµnh ®éng, thao t¸c, chØ sè (B­íc 2)C©u hái, bµi tËp (B­íc 3)NhËn biÕt Nêu được cấu trúc của Trái Đất gồm 3 lớp (lớp vỏ,lớp Manti, nhân Trái Đất) về tỉ lệ, độ dày, thành phần cấu tạo vật chất chủ yếu, trạng thái.Biết khái niệm thạch quyển Cấu trúc của Trái Đất gồm mấy lớp? Nêu tên,tỉ lệ, độ dày, thành phần cấu tạo vật chất chủ yếu và trạng thái các lớp? Thế nào là thạch quyển ?Tiªu chÝ ho¸ vÒ kiÕn thøc CÊp ®é(B­íc 1)Hµnh ®éng, thao t¸c, chØ sè (B­íc 2)C©u hái, bµi tËp (B­íc 3)HiÓuPhân biệt sự khác nhau giữa các lớp bên trong của Trái ĐấtPhân biệt được lớp vỏ Trái Đất và thạch quyển Trình bày được nội dung cơ bản của thuyết Kiến tạo mảng Hãy so sánh sự khác nhau giữa các lớp bên trong Trái Đất ?Vỏ Trái Đất và thạch quyển khác nhau như thế nào ?Hãy trình bày những nội dung chính của thuyết kiến tạo mảngTiêu chí hoá về kiến thức CÊp ®é(B­íc 1)Hµnh ®éng, thao t¸c, chØ sè (B­íc 2)C©u hái, bµi tËp (B­íc 3)Ph©n tíchVận dụng thuyết Kiến tạo mảng để giải thích sơ lược sự hình thành các vùng núi trẻ; các vành đai động đất, núi lửa. Dưạ vào thuyết Kiến tạo mảng giải thích sơ lược sự hình thành các vùng núi trẻ các vành đai động đất, núi lửa trên Trái Đất?Tiªu chÝ ho¸ vÒ kÜ n¨ngCÊp ®é (B­íc 1)Hµnh ®éng, thao t¸c, chØ sè (B­íc 2)C©u hái, bµi tËp (B­íc 3)NhËn biÕt Nhận biết cấu trúc của Trái Đất qua hình vẽ. Quan sát hình 7.1 mô tả cấu trúc của Trái Đất?HiÓu - Sö dông tranh ¶nh, h×nh vÏ tr×nh bµy thuyÕt KiÕn t¹o m¶ng.-Dùa vµo h×nh 7.3 tr×nh bµy nội dung chính của thuyÕt KiÕn t¹o m¶ng ?Qui trình xây dựng Ma trận đề I. Lập bảng ma trận 2 chiều II. Xây dựng khung ma trận III. Phân phối số câu hỏi KQ, TL cho các ô của ma trận VI. Chọn và viết chuẩn KT, KN vào ô của ma trận 8. Lập ma trận đề kiểm tra trên cơ sở tiêu chí hoá chuẩn KT,KNVí dụ ma trận đề kiểm tra chương Địa lí nông nghiệp (lớp10 - CBChủ đề Các mức độ nhận thức cần kiểm traTổng điểmBHVDPTTHĐGTNTLTNTLTNTLTLTLTLVai trò của ngành NN1đ (C1ý a) 1đ(C1-ý b)2,0Đặc điểm của ngành NN1đ (C2-ý a)1đ (C2-ý b)2,0Các nhân tố ảnh hưởng tới PB NN2đ (C3)2,0Địa lí ngành trồng trọt1,0 đ (C4-ýa)1đ (C4-ýb)2,5Địa lí ngành CN1,5đ (C3)1,5Tổng điểm2,01,52,03,01,010,0Ví dụ ma trận đề kiểm tra chương Địa lí nông nghiệp (lớp10 - CBChủ đề Các mức độ nhận thức cần kiểm traTổng điểmBHVDPTTHĐGTNTLTNTLTNTLTLTLTLVai trò của ngành NN1đ (C1ý a) 1đ (C1ý b)2,0Đặc điểm của ngành NN1đ (C2 ý a)1đ (C2ý b)2,0Các nhân tố ảnh hưởng tới PB NN2đ (C3)2,0Địa lí ngành trồng trọt1,5 đ (C4, ýa1đ (C4, ýb)2,5Địa lí ngành CN1,5đ (C3)1,5Tổng điểm2,01,52,03,51,010,0Lập ma trận 2 chiều: Chiều dọc là các mạch nội dung Chiều ngang là các cấp độ nhận thức của nội dung cần kiểm tra.Ví dụ ma trận đề kiểm tra chương Địa lí nông nghiệp (lớp10 - CBChủ đề Các mức độ nhận thức cần kiểm traTổng điểmBHVDPTTHĐGTNTLTNTLTNTLTLTLTLVai trò của ngành NN1đ (C1ý a) 1đ (C1ý b)2,0Đặc điểm của ngành NN1đ (C2 ý a)1đ (C2ý b)2,0Các nhân tố ảnh hưởng tới PB NN2đ (C3)2,0Địa lí ngành trồng trọt1,5 đ (C4, ýa1đ (C4, ýb)2,5Địa lí ngành CN1,5đ (C3)1,5Tổng điểm2,01,52,03,51,010,0Xây dựng khung ma trận: (Dọc) Quyết định tổng số điểm toàn bài. Tính trọng số điểm cho từng mạch NDVí dụ ma trận đề kiểm tra chương Địa lí nông nghiệp (lớp10 - CBChủ đề Các mức độ nhận thức cần kiểm traTổng điểmBHVDPTTHĐGTNTLTNTLTNTLTLTLTLVai trò của ngành NN1đ (C1ý a) 1đ (C1ý b)2,0Đặc điểm của ngành NN1đ (C2 ý a)1đ (C2ý b)2,0Các nhân tố ảnh hưởng tới PB NN2đ (C3)2,0Địa lí ngành trồng trọt1,5 đ (C4, ýa1đ (C4, ýb)2,5Địa lí ngành CN1,5đ (C3)1,5Tổng điểm2,01,52,03,51,010,0Xây dựng khung ma trận: (Ngang) Quyết định trọng số điểm và tính số điểm cho từng cấp độ nhận thức. - Trong qu¸ tr×nh d¹y häc, viÖc h×nh thµnh kÜ n¨ng cho HS lµ v« cïng cÇn thiÕt. §èi víi m«n §L cã rÊt nhiÒu kÜ n¨ng, trong ®ã nh÷ng kÜ n¨ng quan träng, th­êng gÆp lµ ®äc l­îc ®å, b¶n ®å, Atl¸t §L; vÏ biÓu ®å; nhËn xÐt, ph©n tÝch,... b¶ng sè liÖu thèng kª... C¸c kÜ n¨ng ®ã sÏ gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng t­ duy §L cho HS, gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc thùc hiÖn môc tiªu GD phæ th«ng. 9. KTĐG kĩ năng Địa lí 9. KTĐG kĩ năng Địa lí - Để nâng cao chất lượng môn Địa lí cần tăng cường KTĐG kĩ năng của HS về đọc, phân tích, giải thích, so sánh các đối tượng ĐL trên bản đồ, Atlat, biểu đồ, phân tích số liệu thống kê10.Thực hành soạn câu hỏi và đề kiểm traYêu cầu và quy trình soạn đề KT (Slide 38-41)Các dạng câu hỏi kỹ năng địa líSoạn câu hỏi và đề kiểm tra (theo phiếu thực hành cá nhân)11. Trình bày đề kiểm tra, phản biện và bảo vệ đề.I. Mục tiêu- Trình bày tường minh đề kiểm tra đã được từng nhóm soạn thảo- Có các ý kiến trao đổi phản biện và bảo vệ sản phẩm- Rút ra được các kết luận đúng/sai để hoàn thiện đề12. Xác lập mối quan hệ giữa KTĐG và phương pháp dạy học- Nhiệm vụ 1. Nghiên cứu để hoàn thiện bảng 1 Bảng 1. Phương pháp KTĐG và các yêu cầu về đổi mới PPDHSTTPhương pháp ĐG-KT Yêu cầu về PPDH đáp ứng PPMô tả chi tiết 1Quan sát việc học của HS Quan sát + HĐ học: Đọc SGK Nghe giảng Trao đổi nhóm.+ Thái độ: Nghiêm túc,- Kiểm tra vở ghi, tài liệu học tập- Nhiệm vụ 1. Hoàn thiện bảng 1 Bảng 1. Phương pháp KTĐG và các yêu cầu về đổi mới PPDHSTTPhương pháp ĐG-KT Yêu cầu về PPDH đáp ứng PPMô tả chi tiết 1Quan sát việc học của HS Quan sát + HĐ học: Đọc SGK Nghe giảng Trao đổi nhóm.+ Thái độ: Nghiêm túc,- Kiểm tra vở ghi, tài liệu học tập Sử dụng SGK Thuyết trình Học tập hợp tác, 12. Xác lập mối quan hệ giữa KTĐG và phương pháp dạy học Nhiệm vụ 2. Nghiên cứu để hoàn thiện bảng sau: Bảng 2. Mối quan hệ giữa yêu cầu, nội dung KTĐG với đổi mới PPDHSTTNội dung, Yêu cầu KT-ĐG Yêu cầu đối với HSYêu cầu về PPDH của GV1Lập ma trận đề 2Câu hỏi mang tính tổng hợp 3 Kỹ năng bản đồ:- Nhận xét các yếu tố, thành phần địa lí trong bản đồ- Nhận xét các yếu tố, thành phần địa lí trong một tuyến của bản đồ- Nhận xét các yếu tố, thành phần địa lí của một khu vực trong bản đồ 4Nhận xét đồ thị, biểu đồ, bảng số liệu thống kê STTNội dung, Yêu cầu KT-ĐG Yêu cầu đối với HSYêu cầu về PPDH của GV1Lập ma trận đề HS Không học tủ Dạy đúng theo chuẩn KT-KN 2Câu hỏi mang tính tổng hợp - HS phải hiểu nội dung- Có khả năng phân tích, so sánh, liên hệ để tổng hợp vấn đề - Giảng giải Hướng dẫn HS tập nhận xét, phân tích, ??? 3 Kỹ năng bản đồ:- Nhận xét các yếu tố, thành phần địa lí trong bản đồ- Nhận xét các yếu tố, thành phần địa lí trong một tuyến của bản đồ- Nhận xét các yếu tố, thành phần địa lí của một khu vực trong bản đồ - Kỹ năng sử dụng bản đồ PP sử dụng bản đồ Hướng dẫn HS sử dụng bản đồ Tạo điều kiện cho HS sử dụng bản đồ ?4Nhận xét đồ thị, biểu đồ, bảng số liệu thống kê - Kỹ năng sử dụng biểu đồ, bảng số liệu -nt- Nhiệm vụ 2. Hoàn thiện  Bảng 2. Mối quan hệ giữa yêu cầu, nội dung KTĐG với đổi mới PPDHSTTNội dung, Yêu cầu KT-ĐG Yêu cầu đối với HSYêu cầu về PPDH của GV5Mô tả hiện tượng, sự vật địa 6Giải thích thuật ngữ, khái niệm địa lí7Đánh giá đúng, sai của một nhận định địa lí8Viết báo cáo địa lí 9Trình bày một báo cáo địa lí10Tính toán Nhiệm vụ 3 Bảng 2. Mối quan hệ giữa yêu cầu, nội dung KTĐG với đổi mới PPDHNghiên cứu và hoàn thiện bảng sau:STTNội dung, Yêu cầu KT-ĐG Yêu cầu đối với HSYêu cầu về PPDH của GV5Mô tả hiện tượng, sự vật địa lí- Mô tả- Hướng dẫn đọc6Giải thích thuật ngữ, khái niệm địa lí- Hiểu và trình bày lại - Giải thích 7Đánh giá đúng, sai của một nhận định địa lí- Hiểu, đưa ra ý kiến cá nhân- Phân tích, diễn giải8Viết báo cáo địa lí - Biết, hiểu , có kỹ năng địa lí và trình bày - Hướng dẫn, vận dụng tổng hợp các PPDH9Trình bày một báo cáo địa lí- Kỹ năng trình bày trước tập thể- Hướng dẫn cách trình bày, tổ chức làm việc nhóm10Tính toán- Vận dụng kiến thức toán- Hướng dẫn ,Bảng 2. Mối quan hệ giữa yêu cầu, nội dung KTĐG với đổi mới PPDHMẪU GIÁO ÁN Ngµy so¹n: ngµy gi¶ng:Bµi:I/ MỤC TIÊU:Kiến thức: Kỹ năng: .II/ PHƯƠNG PHÁP: .....III/ CHUẨN BỊ CỦA THẦY,TRÒ: 1. Thầy: ... 2. Trò : IV/ BÀI MỚI:HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY,TRÒNỘI DUNG CHÍNHHoạt động 1: Mục tiêu:.. Bước 1: Thầy Bước 2: TròHoạt động 2 :.Mở bài: 2. Bài mới:V/ CỦNG CỐ:VI/ HƯỚNG DẪN HS NGHIÊN CỨU BÀI MỚI: 1. Ra đề theo chuẩn kiến thức kỹ năng 2. Xây dựng ma trận từ đề kiểm tra 1 tiết trở lên 3. Lưu ý khi ra đề hạn chế cách đặt câu hỏi bắt học sinh học thuộc bàiĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁTổng kết

File đính kèm:

  • pptBoi duong he THPT 2009.ppt