Tập huấn Môn Thể dục kiểm tra đánh giá theo chuẩn khiến thức, kĩ năng

LỚP 6

1. Lý thuyết chung:

a. Mục tiêu:

1. Về kiến thức:

- Biết được lợi ích, tác dụng của TDTT đến việc nâng cao sức khoẻ, thể lực và tác hại của việc thiếu vận động.

2. Về kĩ năng:

- Vận dụng trong các giờ học Thể dục và tự tập hàng ngày

3. Thái độ hành vi:

- Biết ứng xử đẹp trong các tình huống khi hoạt động TDTT và sinh hoạt hoạt hằng ngày.

b. Nội dung:

 

ppt72 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 14/07/2018 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tập huấn Môn Thể dục kiểm tra đánh giá theo chuẩn khiến thức, kĩ năng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 “ Ngồi”. 3. Về kĩ năng:Thực hiện cơ bản đúng nhảy xa kiểu “ Ngồi” ( đảm bảo thành tích và kĩ thuật). - Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (Bật nhảy).7. Nhảy cao:a. Mục tiêu:1. Về kiến thức:- Biết cách thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “ Bước qua” . Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.2. Về kĩ năng:- Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, trên không.3. Thái độ hành vi: - Nêu cao ý thức tổ chức kỉ luật, tính kiên trì, dũng cảm, vượt khó,...b. Nội dung:- Kỹ thuật kiểu bước qua- Một số trò chơi, động tác bổ trợ và phát triển thể lực.- Ôn tập, học mới; xác định điểm giậm nhảy và hướng chậy đà. Cách đo đà và điều chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy, mô phỏng giai đoạn qua xà, đà một bước – giậm nhảy qua xà.7. Nhảy cao:c. Kiểm tra đánh giá:- Nhảy cao kiểu “ Bước qua”.2. Về kiến thức:- Biết cách thực hiện nhảy cao kiểu “ Bước qua”.3. Về kĩ năng:- Thực hiện cơ bản đúng nhảy cao kiểu “ Bước qua”. 8. Đá cầu :a. Mục tiêu:1. Về kiến thức:- Biết cách thực hiện: Di chuyển bước đơn ra trước chếch phải, chếch trái. Đỡ cầu bằng ngực. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Một số điểm trong Luật đá cầu. Đấu tập theo luật.2. Về kĩ năng:- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.- Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật trong tập luyện và thi đấu3. Thái độ hành vi: - Đoàn kết, kỉ luật , tự giác tích cực luyện tập,...8. Đá cầu :b. Nội dung:- Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của chân.- Di chuyển bước đơn ra trước chếch phải, chếch trái.- Đỡ cầu bằng ngực.- Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.- Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.- Một số chiến thuật thi đấu đơn.- Một số điểm trong Luật đá cầu.- Đấu tập theo luật.8. Đá cầu :c. Kiểm tra đánh giá:1. Nội dung:- Đỡ cầu bằng ngực.- Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.- Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.2. Về kiến thức:- Biết cách thực hiện đỡ cầu bằng ngực. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. 3. Về kĩ năng:- Thực hiện cơ bản đúng đỡ cầu bằng ngực. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. 9. Môn Thể thao tự chọn: Bóng đá Mi nia. Mục tiêu:1. Về kiến thức:- Biết cách thực hiện: Dừng bóng bằng lòng bàn chân. Một số bài tập phối hợp.- Hiểu một số điểm trong Luật bóng đá 5 người.2. Về kĩ năng:- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.- Vận dụng những hiểu biết về luật trong tập luyện và thi đấu.3. Thái độ hành vi: - Tự giác luyện tập, nêu cao tinh thần tập thể, tính tổ chức kỉ luật,...b. Nội dung:- Ôn nội dung đã học.- Dẫn bóng bằng lòng bàn chân.- Dừng bóng bằng lòng bàn chân. - Một số điểm trong luật bóng đá 5 người..9. Môn Thể thao tự chọn: Bóng đá Mi nic. Kiểm tra đánh giá:1. Nội dung:- Dừng bóng bằng lòng bàn chân. - Bài tập phối hợp.2. Kiến thức:- Biết cách thực hiện dừng bóng bằng lòng bàn chân, bài tập phối hợp.3. Về kĩ năng:- Thực hiện cơ bản đúng dừng bóng bằng lòng bàn chân, bài tập phối hợp.Lớp 91. Lý thuyết chung:a. Mục tiêu:1. Về kiến thức:- Biết một số phương pháp đơn giản tập luyện sức bền.2. Về kĩ năng:- Vận dụng vào tập luyện phát triển sức bền.3. Thái độ hành vi: - Chịu khó tự luyện tập, tự giác học hỏi, ...b. Nội dung:- Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền.2. Đội hình đội ngũ:a. Mục tiêu:1. Về kiến thức:- Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện các bài tập đã học ở lớp 6,7,82. Về kĩ năng:- Thực hiện cơ bản đúng bài tập trên và những bài ôn tập chương trình các lớp 6,7.- Biết vận dụng vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.3. Thái độ hành vi: - Nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tập thể,...b. Nội dung:- Ôn một số nội dung đã học ở lớp 6,7,8.2. Đội hình đội ngũ:c. Kiểm tra đánh giá:1. Nội dung:- Đi đều đứng lại.- Đổi chân khi đi đều sai nhịp2. Về kiến thức:- Biết cách thực hiện và đi đều - đứng lại và đổi chân khi đI đều sai nhịp.3. Về kĩ năng:- Thực hiện cơ bản đúng đi đều - đứng lại và đổi chân khi đI đều sai nhịp.3. Bài thể dục phát triển chung:a. Mục tiêu:1. Về kiến thức:- Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển chung liên hoàn nam, nữ riêng 45 nhịp .2. Về kĩ năng:- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài .- Vân dụng vào tập luyện hàng ngày.3. Thái độ hành vi: - Nêu cao ý thức tập thể, rèn luyện tư thế ,...b. Nội dung:- Bài tập liên hoàn chung cho nam, nữ riêng gồm 45 nhịp.3. Bài thể dục phát triển chung:c. Kiểm tra đánh giá:1. Nội dung:- Bài thể dục phát triển chung liên hoàn nam, nữ riêng 45 nhịp .2 Về kiến thức:- Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển chung liên hoàn nam, nữ riêng 45 nhịp .3. Về kĩ năng:- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài .4. Chạy ngắn:a. Mục tiêu:1. Về kiến thức:- Biết cách thực hiện các giai đoạn chạy ngắn. Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh.- Hiểu một số điểm trong luật Điền kinh ( phần chạy ngắn).2. Về kĩ năng:- Thực hiện cơ bản đúng hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật : Xuất phát, chạy lao, chạy giữa quãng và về đích.- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.3. Thái độ hành vi: - Tự giác, tích cực tập luyện, ý thức kỉ luật...b. Nội dung:- Ôn một số trò chơi, động tác bổ trợ- Hoàn thiện kỹ thuật chạy 60m.- Một số điểm trong luật thi đấu.4. Chạy ngắn:c. Kiểm tra đánh giá:1. Nội dung:- Chạy ngắn 60m.2. Về kiến thức:- Biết cách thực hiện chạy ngắn 60m. 3. Về kĩ năng:- Thực hiện cơ bản đúng: Xuất phát, chạy lao, chạy giữa quãng và về đích.- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.5. Chạy bền:a. Mục tiêu:1. Về kiến thức:- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên và một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.- Biết cách đo mạch ( nhịp đập của tim).2. Về kĩ năng:- Thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể ( chạy bền).3. Thái độ hành vi: - Rèn luyện tính vượt khó, tự giác luyện tập,....b. Nội dung:- Ôn tập.- Một số trò chơi: Chạy dích dắc tiếp sức, chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.- Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.- Đo mạch để theo dõi sức khoẻ.5. Chạy bền:c. Kiểm tra đánh giá:1. Nội dung:- Chạy bền.2. Về kiến thức:- Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên. 3. Về kĩ năng:- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể ( chạy bền).6. Nhảy xa:a. Mục tiêu:1. Về kiến thức:- Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ Ngồi”, một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sưc mạnh chân.- Hiểu một số điểm trong luật Điền kinh ( phần nhảy xa).2. Về kĩ năng:- Thực hiện cơ bản đúng hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật: chạy đà, giậm nhảy, trên không, tiếp đất.- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể ( Nhảy xa).3. Thái độ hành vi: - ý thức tổ chức, An toàn trong luyện tập,....b. Nội dung:- Ôn các nội dung đã học.- Luyện tập chạy đà....- Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ Ngồi”.6. Nhảy xa:c. Kiểm tra đánh giá:1. Nội dung:- Nhảy xa kiểu “ Ngồi2. Về kiến thức:- Biết cách thực hiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ Ngồi”. 3. Về kĩ năng:- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật nhảy xa kiểu “ Ngồi”. - Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể ( Nhảy xa).7. Nhảy cao:a. Mục tiêu:1. Về kiến thức:- Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “ Bước qua” . Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.- Hiểu một số điểm trong luật Điền kinh ( phần nhảy cao).2. Về kĩ năng:- Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, trên không, tiếp đất.- Vân dụng những hiểu biết về luật vào tập luyện và thi đấu.- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể ( Nhảy cao).3. Thái độ hành vi: - Nêu cao ý thức tổ chức kỉ luật, tính kiên trì, dũng cảm, vượt khó,...b. Nội dung:- Ôn luyện những nội dung đã học.- Hoàn thiện kỹ thuật kiểu “bước qua”.- Giới thiệu một số điểm luật.....7. Nhảy cao:c. Kiểm tra đánh giá:1. Nội dung:- Nhảy cao kiểu “ Bước qua” . 2. Về kiến thức:- Biết cách thực hiện nhảy cao kiểu “ Bước qua”. 3. Về kĩ năng:- Thực hiện cơ bản đúng nhảy cao kiểu “ Bước qua” ( đạt yêu cầu thành tích và kĩ thuật). 8. Đá cầu :a. Mục tiêu:1. Về kiến thức:- Biết cách thực hiện: Di chuyển bước đơn ra sau chếch phải, chếch trái. Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. Phát cầu cao chân nghiêng mình. Một số bài tập phối hợp. Đấu tập theo luật.2. Về kĩ năng:- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.- Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật trong tập luyện và thi đấu3. Thái độ hành vi: - Đoàn kết, kỉ luật , tự giác tích cực luyện tập,...b. Nội dung:- Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của chân.- Di chuyển bước đơn ra sau chếch phải, chếch trái.- Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân.- Phát cầu cao chân nghiêng mình.- Một số bài tập phối hợp.- Một số chiến thuật đá cầu.- Một số điểm trong Luật đá cầu.- Đấu tập theo luật.8. Đá cầu :c. Kiểm tra đánh giá:1. Nội dung:- Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân.- Phát cầu cao chân nghiêng mình.2. Về kiến thức:- Biết cách thực hiện đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. Phát cầu cao chân nghiêng mình. 3. Về kĩ năng:- Thực hiện cơ bản đúng đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. Phát cầu cao chân nghiêng mình. 9. Môn Thể thao tự chọn: Bóng đá Mi nia. Mục tiêu:1. Về kiến thức:- Biết cách thực hiện: Dừng bóng bằng lòng bàn chân. Một số bài tập phối hợp.- Hiểu một số điểm trong Luật bóng đá 5 người.2. Về kĩ năng:- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.- Vận dụng những hiểu biết về luật trong tập luyện và thi đấu.3. Thái độ hành vi: - Tự giác luyện tập, nêu cao tinh thần tập thể, tính tổ chức kỉ luật,...b. Nội dung:- Ôn nội dung đã học.- Dẫn bóng và chuyền bóng bằng má trong bàn chân.- Đá bóng bằng má ngoài bàn chân. - Một số điểm trong luật bóng đá 5 người. Môn Thể thao tự chọn: Bóng đá Mi nic. Kiểm tra đánh giá:1. Nội dung:- Kĩ thuật đá bóng bằng má ngoài bàn chân.2. Về kiến thức:- Biết cách thực hiện đá bóng bằng má ngoài bàn chân.3. Về kĩ năng:- Thực hiện cơ bản đúng đá bóng bằng má ngoài bàn chân ( đạt thành tích và kĩ thuật).Chúc quý thầy, cô giáo mạnh khoẻ 

File đính kèm:

  • pptBai giang tap huan chuan kien thuc ki nang mon Theduc.ppt