Thực hành NetOp School 4.0

NetOp School là một phần mềm hỗ trợ giảng dạy trong trường học có chức năng nối nhiều máy tính với nhau trong một lớp học để tạo nên sự tương tác qua lại giữa máy tính của học viên, giáo viên. Đây là một công cụ giảng dạy hiệu quả, giúp việc truyền đạt trở nên sinh động, trực quan và dễ hiểu hơn.

 

ppt106 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 156 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực hành NetOp School 4.0, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
ọc : II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGVí dụ : Ta chon giao thức TCP/IP Bước 5: Trong hộp thoại Register your NetOp License On –line . Ta chọn đăng ký sử dụng cho sản phẩm NetOp và chọn Next để tiếp tục.	b)Phần khai báo dành cho học sinh :3/Thiết lập các thông tin liên quan đến lớp học : II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGTa chọn mục này Bước 6: Trong hộp thoại Setup Wizard completed . Ta chọn Finish để kết thúc quá trình khai báo.	b)Phần khai báo dành cho học sinh :3/Thiết lập các thông tin liên quan đến lớp học : II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG *Màn hình hiển thị chi tiết về lớp3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	a)Bảng điều khiển lớp: *Màn hình hiển thị bằng biểu tượng3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	a)Bảng điều khiển lớp: *Màn hình hiển thị bằng hình ảnh3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	a)Bảng điều khiển lớp: *Màn hình hiển thị các kế hoạch3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	a)Bảng điều khiển lớp: *Màn hình hiển thi các bảng ghi3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	a)Bảng điều khiển lớp: *Màn hình hiển các bài kiểm tra3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	a)Bảng điều khiển lớp:3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Nút trình diễn3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Bảng mô tả về các lệnh trình diễnMở cửa sổ những tuỳ chọn.OptionTrình bày màn hình của một học viên xác định về máy Giáo viên và những máy tính của học viên được chọn.Student DesktopNêú máy tính giáo viên sử dụng nhiều màn hình, chọn một màn hình trong số chúng về máy học viênSpecific MonitorChơi bản ghi màn hình giáo viên trên màn hình giáo viên và trên màn hình Học viênRecordingChạy một tập tin nhạc hay phim cư trú trên một địa chỉ internet xác định Media file on the webChạy một tập tin nhạc hay phim xác định trên màn hình Giáo viên và học sinh.Media fileTrình bày một vùng xác định trên màn hình Giáo viên về máy học viên.Selected Desktop AreaTrình bày toàn bộ màn hình Giáo viên về máy học viên.Entire Desktop3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:MỘT SỐ LỆNH DÙNG TRONG PHIÊN TRÌNH DIỄN3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Lệnh dùng cho giáo viên3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Lệnh dùng cho học viên3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Nút tạo chú ý3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Bảng mô tả về các lệnh ý3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Nút điều khiển3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Bảng mô tả về các điều khiển3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Điều khiển màn hình từ xa3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Điều khiển màn hình từ xa3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Quan sát màn hình từ xa3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Quan sát màn hình từ xa3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Nút truyền thông3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Bảng mô tả về các truyền thông3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản: Giao tiếp bằng âm thanh3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản: Giao tiếp bằng văn bản3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản: Gửi thông báo văn bản3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Nút tạo nhóm làm việc3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Nút chạy kiểm tra & chương trình3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Bảng mô tả về lệnh chạy kiểm tra&chương trình.3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Nút lệnh về hệ thống3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Bảng mô tả lệnh vế hệ thống3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Nút lệnh làm việc với tập tin3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Bảng mô tả lệnh làm việc với tập tin3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Distribute Files 3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Collect Files 3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:File Manager 3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Bảng mô tả một số lệnh của File Manager 3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Bảng mô tả một số lệnh của File Manager 3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Nút tạo chính sách3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Bảng mô tả một số lệnh về chính sách 3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Nút tạo bản ghi3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	b)Các nút lệnh cơ bản:Một số lệnh được dùng khi tạo bản ghi 3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGc)Một công việc chuẩn bịChuẩn bị kế hoặch bài học3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGc)Một công việc chuẩn bịTạo bài họcBước 1:3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGc)Một công việc chuẩn bịTạo bài họcBước 2: Chọn nút New từ hộp thoại sau:3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGc)Một công việc chuẩn bịTạo bài họcBước 3: Đặt tên bài học3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGc)Một công việc chuẩn bịChọn bài họcBước 1: Chọn Show All lesson Plans3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGc)Một công việc chuẩn bịChọn bài họcBước 2:chọn bài học từ danh sách3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGc)Một công việc chuẩn bị Tạo hoạt động cho bài họcBước 1:Chọn lệnh Add3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGc)Một công việc chuẩn bị Tạo hoạt động cho bài họcBước 2: Thiết lập các tuỳ chọn3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGc)Một công việc chuẩn bị Chạy các hoạt động3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGc)Một công việc chuẩn bịChuẩn bị bài kiểm tra3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGc)Một công việc chuẩn bị Tạo thư mục mớiBước 1:Click Chuột PhảiChọn New Folder3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGc)Một công việc chuẩn bị Tạo thư mục mớiBước 2: Đặt tên thư mục mới3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGc)Một công việc chuẩn bị Tạo bài kiểm traBước 1:3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGc)Một công việc chuẩn bị Tạo bài kiểm traBước 2:3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGc)Một công việc chuẩn bị Tạo bài kiểm traBước 3:3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGc)Một công việc chuẩn bị Tạo bài kiểm traBước 4:3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGc)Một công việc chuẩn bị Tạo bài kiểm traBước 5:3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGc)Một công việc chuẩn bị Tạo bài kiểm traBước 6:3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGc)Một công việc chuẩn bị Tạo bài kiểm traBước 7:3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGc)Một công việc chuẩn bị Tạo bài kiểm traBước 8:3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGc)Một công việc chuẩn bị Tạo bài kiểm traBước 9:3/Màn hình làm việc của giáo viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGd)Thiết đặt trong Option Làm sau4/Màn hình làm việc của học viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGa)Cửa sở -Bảng Bảng chung (General)4/Màn hình làm việc của học viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGa)Cửa sở -Bảng Bảng lớp (Class)4/Màn hình làm việc của học viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGa)Cửa sở -Bảng Bảng gửi thông báo (Messeges)4/Màn hình làm việc của học viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGa)Cửa sở -Bảng Bảng những sự ghi (Recording)4/Màn hình làm việc của học viên: II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGb)Các lệnh cơ bảnĐỀ TÀI VỀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM NETOP SCHOOL 4.0NHÓM THỰC HIỆN :Nguyễn Văn chuẩnNguyễn Tuấn hiểnLương Văn HuấnDương văn LêNguyễn Văn Lương

File đính kèm:

  • pptBaithuchanh(NetOpSchool).ppt
Bài giảng liên quan