Tiết 2 - Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên

HS1: Để viết một tập hợp có mấy cách? Lấy hai ví dụ về tập hợp và viết hai tập hợp đó.

* Có hai cách để viết một tập hợp:

Liệt kê các phần tử của tập hợp.

Chỉ ra các tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.

 

pptx7 trang | Chia sẻ: hainam | Ngày: 19/06/2015 | Lượt xem: 849 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 2 - Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Kiểm tra bài cũHS1: Để viết một tập hợp có mấy cách? Lấy hai ví dụ về tập hợp và viết hai tập hợp đó.* Có hai cách để viết một tập hợp:Liệt kê các phần tử của tập hợp.Chỉ ra các tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.VD: A = {100; 4; 98; 39}; B = {huệ, lan, cúc, ly, hồng}.HS2: Làm bài tập 3(SGK-6).* A = {a, b}; B = {b, x, y}. x A; y B; b A; b B.HS3: Làm bài tập 8 SBT- 4.* Gọi T là tập hợp các con đường đi từ A đến C qua B.T = {a1b1, a1b2, a1b3, a2b1, a2b2, a2b3}.Tiết 2§2. Tập hợp các số tự nhiên1. Tập hợp N và tập hợp N*.?. Cho ví dụ về số tự nhiên?Các số 0, 1, 2, 3,… là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là N. (Viết tập hp N?)N = {0; 1; 2; 3; …}?. Nêu các phần tử của tập hợp N?Các số0, 1, 2, 3,… là các pnần tử của tâp hợp N. Chóng ®­îc biểu diễn như hình dưới đây:0 1 2 3 4 5 6 7 Mọi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm trên tia số. Điểm biểu diễn số tự nhiên trên tia số gọi là điểm a. Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là N*.?. Viết tập hợp N*?N* = {1; 2; 3; 4;…}.1. TËp hîp N vµ tËp hîp N*.?. Cho vÝ dô vÒ sè tù nhiªn?C¸c sè 0, 1, 2, 3,… lµ c¸c sè tù nhiªn. TËp hîp c¸c sè tù nhiªn ®­îc kÝ hiÖu lµ N. (ViÕt tËp hîp N?)N = {0; 1; 2; 3; …}?. Nªu c¸c phÇn tö cña tËp hîp N?C¸c sè 0, 1, 2, 3,… lµ c¸c phÇn tö cña tËp hîp N. Chóng ®­îc biÓu diÔn nh­ h×nh d­íi ®©y:0 1 2 3 4 5 6 7 Mçi sè tù nhiªn ®­îc biÓu diÔn bëi mét ®iÓm trªn tia sè.2. Thứ tự trong số tự nhiên?. So sánh hai số sau: 0 3; 8 2.* 0 3; 8 2; a) Trong hai số tự nhiên khác nhau, có một số nhỏ hơn số kia. Khi số a nhỏ hơn số b, ta phải viết a a.?. Trên tia số những điểm nào nhỏ hơn điểm 4?* Những điểm 0, 1, 2, 3 nhỏ hơn điểm 4.?. Trên tia số những điểm nào nhỏ hơn điêm a? Điểm nào lớn hơn điểm a?* Những điểm nằm ở bên trái điểm a thì nhỏ hơn điểm a. Và ngược lại.> a hoặc a = b. b) Nếu a < b và b < c thì a < c.?. Cho ví dụ về tính chất trên?* VD: 2 < 5, 5 < 10 suy ra 2 < 5. a < 10, 10 < 15 suy ra a < 15.?. Điền dấu thích hợp vào ô trống: x 88, 88 < y suy ra x y. * x 88, 88 < y suy ra x y.c) Mọi số tự nhiên có một số liền sau duy nhất, chẳng hạn số tự nhiên liền sau số 5 là số 6. Số là số liến trước số 6, số 5 và số 6 là hai số tự nhiên liên tiếp. Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau một đơn vị.?. Cho về hai số liên tiếp, số nào là số liền trước, số nào là số liền sau?d) Số 0 là ố tự nhiên nhỏ nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất.e) Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử.<<<?. Viết tập hợp các số tự nhiên?* N = {0; 1; 2; 3; …}. Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần: 28, …, …; …, 100, … Điền chữ Đ vào ô đúng, chữ S vào ô sai trong các câu sau:Số 65 là số liền trước của số64Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhấtSố một tỉ là số tự nhiên lớn nhất3  16N* = {1; 2; 3; …} Viết tập hợp A số tự nhiên x mà x  N*.* Tập hợp A = {0}.Bài tập về nhà: 7, 8, 9,10 (SGK-8); 15 (SBT-5).?TNSĐSSĐBT

File đính kèm:

  • pptxBai 2 Tap cac so tu nhien.pptx
Bài giảng liên quan