Tiết 25 – Bài 15: Bảo vệ di sản văn hoá - Võ Thị Thanh Mai

Em hãy lấy một số ví dụ

cụ thể để thấy di sản văn hoá

thể hiện công đức của các thế hệ tổ tiên

trong công cuộc xây dựng

và bảo vệ

Tổ quốc ?

 

ppt21 trang | Chia sẻ: hainam | Ngày: 25/06/2015 | Lượt xem: 438 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 25 – Bài 15: Bảo vệ di sản văn hoá - Võ Thị Thanh Mai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
H×nh 2: §éng Phong NhaH×nh 3: Th¸p rïaH×nh 4: BÕn c¶ng Nhµ RångNhã nhạc cung đình HuếH×nh 6: VÞnh H¹ LongDanh lam th¾ng c¶nh Di tÝch lÞch sưDi tÝch lÞch sưDi s¶n v¨n hãa phi vật thểDanh lam th¾ng c¶nh	Ph©n lo¹i c¸c ®Þa danh sau thµnh di s¶n v¨n hãa, di tÝch lÞch sư, danh lam th¾ng c¶nh?Hình 1:Lễ hội đền Hùng Di sản văn hoá vật thểDi sản văn hoá phi vật thể KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EMGIÁO VIÊN : VÕ THỊ THANH MAIH×nh 2: §éng Phong Nha Hình 1 - Lễ hội đền HùngH×nh 3: Th¸p rïaH×nh 4: BÕn c¶ng Nhµ RångHình 5 - Hát quan họ H×nh 6: VÞnh H¹ LongDi sản văn hoá phi vật thểDanh lam th¾ng c¶nhDi tÝch lÞch sưDi tÝch lÞch sưDi s¶n v¨n hãa Danh lam th¾ng c¶nh	Quan sát ảnh và ph©n lo¹i c¸c di sản sau thµnh di s¶n v¨n hãa phi vật thể, di tÝch lÞch sư, danh lam th¾ng c¶nh?Di sản văn hoá phi vật thểDi sản văn hoá phi vật thểTiết 25 – Bài 15Bảo vệ di sản văn hố Em hãy lấy ví dụ chứng tỏ về giá trị lịch sử của các di sản văn hoá : Em hãy lấy một số ví dụ để thấy được di sản văn hoá thể hiện kinh nghiệm của dân tộc trên các lĩnh vực ?Em hãy lấy một số ví dụ cụ thể để thấy di sản văn hoáthể hiện công đức của các thế hệ tổ tiên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ?H×nh 1: L¨ng Chđ tÞch HCMH×nh 3: Th¸p rïaNhµ n­íc cã chÝnh s¸ch b¶o vƯ vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n hãa.Nhµ n­íc b¶o vƯ quyỊn vµ lỵi Ých hỵp ph¸p cđa chđ së h÷u di s¶n v¨n hãa. Chđ së h÷u di s¶n v¨n hãa cã tr¸ch nhiƯm b¶o vƯ vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n hãa.Nghiªm cÊm c¸c hµnh vi:ChiÕm ®o¹t, lµm sai lƯch di s¶n v¨n hãa.Hđy ho¹i hoỈc g©y nguy c¬ hđy ho¹i di s¶n v¨n hãa.§µo bíi tr¸i phÐp ®Þa ®iĨm kh¶o cỉ, x©y dùng tr¸i phÐp, lÊn chiÕm ®Êt ®ai thuéc di tÝch lÞch sư- v¨n hãa, danh lam th¾ng c¶nh.Mua b¸n, trao ®ỉi vµ vËn chuyĨn tr¸i phÐp di vËt, cỉ vËt, b¶o vËt quèc gia thuéc di tÝch lÞch sư-v¨n hãa, danh lam th¾ng c¶nh; ®­a tr¸i phÐp di vËt, cỉ vËt, b¶o vËt quèc gia ra n­íc ngoµi.Lỵi dơng viƯc b¶o vƯ vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n hãa ®Ĩ thùc hiƯn nh÷ng hµnh vi tr¸i ph¸p luËt. c. Những quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hoá : Gi÷ g×n s¹ch ®Đp c¸c di s¶n v¨n hãa ë ®Þa ph­¬ng.§i tham quan, t×m hiĨu c¸c di tÝch lÞch sư, di s¶n v¨n hãa.Kh«ng vøt r¸c bõa b·i.Chèng mª tÝn dÞ ®oan............................................... 	Tr¸ch nhiƯm cđa c«ng d©n trong viƯc gi÷ g×n vµ b¶o vƯ di s¶n v¨n hãa Sưu tầm bài hát Sưu tầm ca dao, dân ca Sưu tầm tranh ảnh Vẽ tranh cổ động Em là tuyên truyền viên giỏi	 Trong nh÷ng hµnh vi d­íi ®©y, hµnh vi nµo gãp phÇn gi÷ g×n vµ b¶o vƯ c¸c di s¶n v¨n hãa:§Ëp ph¸ c¸c di s¶n v¨n hãa.Nh¾c nhë mäi ng­êi gi÷ g×n, b¶o vƯ di s¶n v¨n hãa.Tỉ chøc tham quan, t×m hiĨu di tÝch lÞch sư.CÊt giÊu cỉ vËt cho bän bu«n lËu.Giĩp c¸c c¬ quan chuyªn m«n s­u tÇm cỉ vËt.Bu«n b¸n cỉ vËt kh«ng cã giÊy phÐp.Nh¾c nhë mäi ng­êi gi÷ g×n, b¶o vƯ di s¶n v¨n hãa.Di chuyĨn cỉ vËt, b¶o vËt cÊp quèc gia bÊt hỵp ph¸p.BÀI TẬPQUAN SÁT VÀ SUY NGẪMCđa tí mµ!Kh¸ch “sép” ®Êy!Cïng b¬i thi nhÐ!Thong th¶ th«i!C©u hái øng xư: 	Trong một lần đi tham quan thắng cảnh Vịnh Hạ Long, thấy trên vách đá các hang động có những chữ khắc hoặc viết chằng chịt tên, ngày tháng của những người đến thăm, bạn Dung bày tỏ thái độ phê phán,không hài lòng về những việc làm đó.Ngược lại, có một số của du khách để cho hậu thế biết : nơi đây đã có người đến thăm vào thời gian nào ?Em đồng tình với quan điểm nào ? Vì sao ?Nhiều người ki đến địa điểm tham quan đã không có thái độ đúng mực. Em hãy cho biết nhận xét của em về các biểu hiện sau 1 . Một số HS tham quan viện bảo tàng. Các em so sánh hiện vật cổ với hiện vật ngày nay và tỏ thái độ giễu cợt 2.Một số khách tham quan khu rừng nguyên sinh rồi học khắc tên mình lên cây để kỉ niệm3. Nhiều quầy hàng bán đồ lưư niệm tại các khu du lịch cố tình tăng giá cao gấp nhiều lần đối với khách nước ngoài Câu 1 : Luật Di sản văn hoá Việt Nam được ban hành vào ngày tháng năm nào ?Câu 2 : Hãy kể tên các di sản văn hoá Việt Nam được UNESSCO công nhận là di sản văn hoá thế giới?Câu 3 : Em hãy kể tên một số kì quan của thế giới mà em biết ?TRANH TÀI	Nh÷ng di s¶n v¨n hãa cđa ViƯt Nam ®­ỵc UNESCO c«ng nhËn lµ di s¶n v¨n hãa thÕ giíiVÞnh H¹ LongPhè cỉ Héi AnCång chiªng T©y NguyªnCè ®« HuÕ§éng Phong NhaTh¸nh ®Þa Mü S¬nNh· nh¹c Cung ®×nh HuÕQUAY LẠI	LuËt Di s¶n v¨n hãa ®­ỵc Quèc héi n­íc Céng hßa x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam, khãa X, k× häp thø V th«ng quan ngµy 29/6/2001.§iỊu 13: nghiªm cÊm c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y:ChiÕm ®o¹t, lµm sai lƯch di s¶n v¨n hãaHđy ho¹i hoỈc g©y nguy c¬ hđy ho¹i di s¶n v¨n hãa.§µo bíi tr¸i phÐp ®Þa diĨm kh¶o cỉ, x©y dùng tr¸i phÐp, lÊn chiÕm ®Êt ®ai thuéc di tÝch lÞch sư- v¨n hãa, danh lam th¾ng c¶nh. §­a tr¸i phÐp di vËt, cỉ vËt, b¶o vËt quèc gia ra n­íc ngoµi.Lỵi dơng viƯc b¶o vƯ vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n hãa ®Ĩ thùc hiƯn c¸c hµnh vi tr¸i ph¸p luËt.Sổ tay kiến thức pháp luậtQUAY LẠIKIM TỰ THÁP – AI CẬPĐẤU TRƯỜNG RÔ MA( Ý)THÁNH CA Ở PÊRUVẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH TRUNG QUỐCĐền Taj Han ( Ấn Độ)1. Bài cũ : Ghi nội dung phần c ( trang 49 và 50 vào vở).Làm các bài tập còn lại ( trang 50 và 51) vào vở.- Sưu tầm tranh ảnh, ca dao, tục ngữ, bài hát dân ca 2. Bài mới : Ôn tập các nội dung đã học và các bài tập trong sách giáo khoa bài 12, 13, 14, 15 để chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra 1 tiết.Hướng dẫn về nhàHµ Néi( V¨n MiÕu – QTG)Dọc miền đất nướcHuÕ( ¸o dµi ViƯt Nam)Lµng Sen( NghƯ An)Qu¶ng B×nh( §éng Phong Nha)TPHCM(BÕn c¶ng Nhµ Rång)B¾c Ninh( D©n ca quan hä)1234Lµng Sen( NghƯ An)56`Xin chân thành cảm ơn

File đính kèm:

  • pptbai 15 Di san van hoa.ppt