Tìm hiểu về Trái đất

Trái Đất là hành tinh thứ ba tính từ Mặt Trời, đồng thời cũng là hành tinh lớn nhất trong các hành tinh đất đá của hệMặt Trời xét về bán kính, khối lượng và mật độ vật chất. Trái Đất còn được biết tên với các tên "thế giới", "hành tinhxanh"[c] hay "Địa Cầu", là nhà của hàng triệu loài sinh vật,[10] trong đó có con người và cho đến nay đây là nơi duynhất trong vũ trụ được biết đến là có sự sống.

pdf25 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 26/09/2016 | Lượt xem: 324 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tìm hiểu về Trái đất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
ydrol-earth-syst-sci-discuss. net/ 4/ 439/ 2007/ hessd-4-439-2007. html)" (tiếng Anh). Hydrology and Earth System Sciences Discussions 4:
439–473. . Truy cập 31 March năm 2007.
[132] Staff. “Themes & Issues” (http:/ / www. biodiv. org/ programmes/ default. shtml) (bằng tiếng Anh). Secretariat of the Convention on
Biological Diversity. Truy cập 29 March năm 2007.
[133] Staff (15 August năm 2006). “Canadian Forces Station (CFS) Alert” (http:/ / www. tscm. com/ alert. html) (bằng tiếng Anh). Information
Management Group. Truy cập 31 March năm 2007.
[134] Kennedy, Paul (1989) (tiếng Anh). The Rise and Fall of the Great Powers (ấn bản 1st). Vintage. ISBN 0679720197.
[135] “U.N. Charter Index” (http:/ / www. un. org/ aboutun/ charter/ ) (bằng tiếng Anh). United Nations. Truy cập 23 December năm 2008.
[136] Staff. “International Law” (http:/ / www. un. org/ law/ ) (bằng tiếng Anh). United Nations. Truy cập 27 March năm 2007.
[137] Kuhn, Betsy (năm 2006) (tiếng Anh). The race for space: the United States and the Soviet Union compete for the new frontier.
Twenty-First Century Books. tr. trang 34. ISBN 0822559846.
[138] Ellis, Lee (năm 2004) (tiếng Anh). Who's who of NASA Astronauts. Americana Group Publishing. ISBN 0966796144.
[139] Shayler, David; Vis, Bert (năm 2005) (tiếng Anh). Russia's Cosmonauts: Inside the Yuri Gagarin Training Center. Birkhäuser.
ISBN 0387218947.
[140] Wade, Mark (30 June năm 2008). “Astronaut Statistics” (http:/ / www. astronautix. com/ articles/ aststics. htm) (bằng tiếng Anh).
Encyclopedia Astronautica. Truy cập 23 December năm 2008.
[141] “Reference Guide to the International Space Station” (http:/ / www. nasa. gov/ mission_pages/ station/ news/ ISS_Reference_Guide. html)
(bằng tiếng Anh). NASA (16 January năm 2007). Truy cập 23 December năm 2008.
[142] Cramb, Auslan.  “Nasa's Discovery extends space station” (http:/ / www. telegraph. co. uk/ earth/ earthnews/ 3311903/
Nasas-Discovery-extends-space-station. html), Telegraph, 28 October năm 2007. (Viết bằng tiếng Anh.)
Trái Đất 23
[143] Stathopoulos, Vic (8 January năm 2009). “Apollo Spacecraft” (http:/ / www. aerospaceguide. net/ spaceexploration/ apollo. html) (bằng
tiếng Anh). Truy cập 23 March năm 2009.
[144] Staff (24 November năm 2006). “Mineral Genesis: How do minerals form?” (http:/ / www. utexas. edu/ tmm/ npl/ mineralogy/
mineral_genesis/ ) (bằng tiếng Anh). Non-vertebrate Paleontology Laboratory, Texas Memorial Museum. Truy cập 1 April năm 2007.
[145] Rona, Peter A. (2003). " Resources of the Sea Floor (http:/ / www. sciencemag. org/ cgi/ content/ full/ 299/ 5607/
673?ijkey=AHVbRrqUsmdHY& keytype=ref& siteid=sci)" (tiếng Anh). Science 299 (5607): 673–674. doi:10.1126/science.1080679.
PMID 12560541. . Truy cập 4 February năm 2007.
[146] Staff (2 February năm 2007). “Evidence is now ‘unequivocal’ that humans are causing global warming – UN report” (http:/ / www. un. org/
apps/ news/ story. asp?NewsID=21429& Cr=climate& Cr1=change) (bằng tiếng Anh). United Nations. Truy cập 7 March năm 2007.
[147] Liungman, Carl G. (2004). "Group 29: Multi-axes symmetric, both soft and straight-lined, closed signs with crossing lines". Symbols --
Encyclopedia of Western Signs and Ideograms. New York: Ionfox AB. 281–282. ISBN 91-972705-0-4.
[148] Dutch, S.I. (2002). " Religion as belief versus religion as fact (http:/ / nagt. org/ files/ nagt/ jge/ abstracts/ Dutch_v50n2p137. pdf)" (tiếng
Anh) (dạng PDF). Journal of Geoscience Education 50 (2): 137–144. . Truy cập 28 April năm 2008.
[149] Taner Edis (2003) (tiếng Anh) (dạng PDF). A World Designed by God: Science and Creationism in Contemporary Islam (http:/ / www2.
truman. edu/ ~edis/ writings/ articles/ CFI-2001. pdf). Amherst: Prometheus. ISBN 1-59102-064-6. . Truy cập 28 April năm 2008.
[150] Ross, M.R. (năm 2005). " Who Believes What? Clearing up Confusion over Intelligent Design and Young-Earth Creationism (http:/ /
www. nagt. org/ files/ nagt/ jge/ abstracts/ Ross_v53n3p319. pdf)" (dạng PDF). Journal of Geoscience Education tập 53 (số 3): trang 319. .
Truy cập 28 April năm 2008.
[151] Pennock, R. T. (năm 2003). "Creationism and intelligent design". Annu Rev Genomics Hum Genet tập 4: trang 143–63.
doi:10.1146/annurev.genom.4.070802.110400. PMID 14527300.
[152] Science, Evolution, and Creationism (http:/ / books. nap. edu/ openbook. php?record_id=11876& page=R1) National Academy Press,
Washington, DC 2005
[153] Colburn, A.; Henriques, L. (2006). "Clergy views on evolution, creationism, science, and religion". Journal of Research in Science
Teaching 43 (4): 419–442. doi:10.1002/tea.20109.
[154] Frye, Roland Mushat (1983). Is God a Creationist? The Religious Case Against Creation-Science. Scribner's. ISBN 0-68417-993-8.
[155] Gould, S. J. (1997). " Nonoverlapping magisteria (http:/ / www. jbburnett. com/ resources/ gould_nonoverlapping. pdf)" (dạng PDF).
Natural History 106 (2): 16–22. . Truy cập 28 April năm 2008.
[156] Russell, Jeffrey B.. “The Myth of the Flat Earth” (http:/ / www. asa3. org/ ASA/ topics/ history/ 1997Russell. html). American Scientific
Affiliation. Truy cập 14 March năm 2007.
[157] Jacobs, James Q. (1 February năm 1998). “Archaeogeodesy, a Key to Prehistory” (http:/ / www. jqjacobs. net/ astro/ aegeo. html). Truy cập
21 April năm 2007.
[158] Fuller, R. Buckminster (năm 1963). [[Operating Manual for Spaceship Earth (http:/ / www. futurehi. net/ docs/ OperatingManual. html)]]
(ấn bản tái bản lần 1). New York: E.P. Dutton & Co.. ISBN 0-525-47433-1. . Truy cập 21 April năm 2007.
[159] Lovelock, James E. (1979). Gaia: A New Look at Life on Earth (ấn bản tái bản lần 1). Oxford: Nhà in Đại học Oxford.
ISBN 0-19-286030-5.
[160] For example: McMichael, Anthony J. (1993). Planetary Overload: Global Environmental Change and the Health of the Human Species.
Nhà in Đại học Cambridge. ISBN 0521457599.
[161] http:/ / adsabs. harvard. edu/ abs/ 2003deu. . book. . . . . C
[162] http:/ / sse. jpl. nasa. gov/ planets/ profile. cfm?Object=Earth& Display=OverviewLong
[163] http:/ / nssdc. gsfc. nasa. gov/ planetary/ factsheet/ earthfact. html
[164] http:/ / www. agu. org/ reference/ gephys. html
[165] http:/ / www-gem. jrc. it/
[166] 2539_CH01 (http:/ / yalepress. yale. edu/ yupbooks/ excerpts/ poole_earthrise. pdf)
[167] (http:/ / www. northjersey. com/ entertainment/ books/ 36520714. html)Wikipedia:Liên kết hỏng
[168] http:/ / www. esa. int/ esapub/ bulletin/ bulletin137/ bul137b_drinkwater. pdf
[169] http:/ / www. msnbc. msn. com/ id/ 4202901/
[170] http:/ / dailyheadlines. uark. edu/ 5717. htm
[171] http:/ / www. nature. com/ nature/ journal/ v448/ n7150/ abs/ nature06002. html
[172] http:/ / adsabs. harvard. edu/ abs/ 1982A& A. . . 105. . 359A
Trái Đất 24
Liên kết ngoài
• “Bài giảng về Trái Đất tại [[trường Đại học Cần Thơ (http:/ / web. archive. org/ web/ 20070505171913/ http:/ /
lms. ctu. edu. vn/ lms/ courses/ SD610/ document/ Bandohoc/ Chuong1/ ch1_TD_QC. htm)]”] (bằng Tiếng Việt).
Bản chính (http:/ / lms. ctu. edu. vn/ lms/ courses/ SD610/ document/ Bandohoc/ Chuong1/ ch1_TD_QC. htm)
lưu trữ 5 May năm 2007.
• USGS Geomagnetism Program (http:/ / geomag. usgs. gov/ )
• NASA Earth Observatory (http:/ / earthobservatory. nasa. gov/ )
• Earth Profile (http:/ / solarsystem. nasa. gov/ planets/ profile. cfm?Object=Earth) by NASA's Solar System
Exploration (http:/ / solarsystem. nasa. gov/ )
• Climate changes cause Earth's shape to change - NASA (http:/ / www. nasa. gov/ centers/ goddard/ earthandsun/
earthshape. html)
• The Gateway to Astronaut Photography of Earth (http:/ / eol. jsc. nasa. gov/ Coll/ weekly. htm)
• Trái Đất, bài trên BKTT VN (http:/ / dictionary. bachkhoatoanthu. gov. vn/ default.
aspx?param=2142aWQ9MTUwNiZncm91cGlkPSZraW5kPWV4YWN0JmtleXdvcmQ9VFIlYzMlODFJKyVjNCU5MCVlMSViYSVhNFQ=&
page=1)
Nguồn và người đóng góp vào bài 25
Nguồn và người đóng góp vào bài
Trái Đất  Nguồn:   Người đóng góp: Apple, Avia, BBJ, Banhtrung1, Bongdentoiac, Cao Xuan Kien, Casablanca1911, Chihuong bk,
CommonsDelinker, DHN, DXLINH, Duchong, Dwhaj, Earthandmoon, Haiviet, Harry Pham, Hongdang, Isaac Newton, Jenny Hoang, Kingkarus, Levgiang, Mekong Bluesman, Meotrangden,
MuDavid, Mxn, Nad 9x, Newone, Nguyễn Thanh Quang, Paris, Peascase, Phan Van MINH.sc, Porcupine, Pq, Rungbachduong, Thesevenseas, Thuyduongvu, Tnt1984, Tran Quoc123,
Tranletuhan, Trần Nguyễn Minh Huy, Tttrung, Viethavvh, Vinhtantran, Vương Ngân Hà, WingSpring, Yanajin33, Yduocizm, 69 sửa đổi vô danh
Nguồn, giấy phép, và người đóng góp vào hình
Tập tin:Địa hình Trái Đất.png  Nguồn: ập_tin:Địa_hình_Trái_Đất.png  Giấy phép: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0  Người đóng góp:
Thành viên:Tran Quoc123
Tập tin:Biểu đồ độ cao tuyệt đối.png  Nguồn: ập_tin:Biểu_đồ_độ_cao_tuyệt_đối.png  Giấy phép: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0
 Người đóng góp: Thành viên:Tran Quoc123
Tập tin:MODIS Map.jpg  Nguồn: ập_tin:MODIS_Map.jpg  Giấy phép: Public Domain  Người đóng góp: Marit Jentoft-Nilsen
Tập tin:Rotating earth (large).gif  Nguồn: ập_tin:Rotating_earth_(large).gif  Giấy phép: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported
 Người đóng góp: Marvel
Tập tin:Quydaobonmua.jpg  Nguồn: ập_tin:Quydaobonmua.jpg  Giấy phép: GNU Free Documentation License  Người đóng góp: Duchong,
Vinhtantran
Tập tin:236084main MilkyWay-full-annotated.jpg  Nguồn: ập_tin:236084main_MilkyWay-full-annotated.jpg  Giấy phép: Public Domain  Người
đóng góp: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt
Tập tin:Earth Moon Scale.jpg  Nguồn: ập_tin:Earth_Moon_Scale.jpg  Giấy phép: Creative Commons Attribution-Share Alike  Người đóng góp:
User:Acdx
Tập tin:Earthlights dmsp.jpg  Nguồn: ập_tin:Earthlights_dmsp.jpg  Giấy phép: Public Domain  Người đóng góp: Data courtesy Marc Imhoff of
NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC.
Giấy phép
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

File đính kèm:

  • pdfTrái đất- TĐBKTT- collection[2].pdf
Bài giảng liên quan