Bài 6: Biết ơn

Câu 1. Tôn trọng kỷ luật là gì?

 

* Hãy nêu những việc làm được và chưa làm được của em trong việc thực hiện nội quy học sinh?

 

ppt20 trang | Chia sẻ: hainam | Lượt xem: 1181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 6: Biết ơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 Câu 1. Tôn trọng kỷ luật là gì?* Hãy nêu những việc làm được và chưa làm được của em trong việc thực hiện nội quy học sinh?Câu 2 :Ý nghĩa của tôn trọng kỉ luật là gì?Làm bài tập trắc nghiệm : Chọn câu trả lời tương ứng hành vi thể hiện tính kỉ luật :A, Đi học đúng giờ B,Đọc báo trong giờ học C, Đi xe đạp hàng ba.D,Nói chuyện riêng trong giờ học. E,Không mặc đúng trang phục của học sinh khi đến trường .Em h·y cho biÕt chđ ®Ị cđa nh÷ng ngµy kØ niƯm sau:Ngµy kØ niƯmNgµy 10/3 (©m lÞch)Ngµy 20/10Ngµy 27/7Ngµy 20/11Chđ ®ỊNgµy giç tỉ Hïng V­¬ngNgµy phơ n÷ Việt NamNgµy Th­¬ng binh liƯt sÜNgµy Nhµ gi¸o ViƯt NambiÕt ¬nBài 6I.TruyƯn ®äc : “Th­ cđa mét häc sinh cị ’’-V× sao chÞ Hång kh«ng quªn ng­êi thÇy gi¸o cị dï ®· h¬n hai m­¬i n¨m?-ThÇy gi¸o Phan ®· giĩp chÞ Hång nh­ thÕ nµo?-Tr­íc sù giĩp ®ì ®ã cđa thÇy ,chÞ Hång ®· cã ý nghÜ vµ viƯc lµm g×? -ý nghÜ vµ viƯc lµm cđa chÞ Hång nãi lªn ®øc tÝnh g×?* Em rĩt ra bµi häc g× qua truyƯn ®äc trªn ?II. Néi dung bµi häc 1. ThÕ nµo lµ lßng biÕt ¬n ?Chĩng ta biÕt ¬n nh÷ng ai? Th¶o luËn :BiÕt ¬n tỉ tiªn, «ng bµ, cha mĐ, thÇy c« gi¸o – Nh÷ng ng­êi ®· sinh thµnh, nu«i d­ìng d¹y dç ta BiÕt ¬n nh÷ng ng­êi ®· giĩp ®ì ta lĩc khã kh¨n, ho¹n n¹n - Nh÷ng ng­êi ®· mang ®Õn cho ta nh÷ng ®iỊu tèt lµnhBiÕt ¬n ®¶ng céng s¶n viƯt nam vµ b¸c hå ®· ®em l¹i ®éc lËp, tù do, Êm no, h¹nh phĩc cho d©n téc.NghÜa trang Tr­êng S¬n §µi t­ëng niƯm thµnh cỉ Qu¶ng TrÞBiÕt ¬n nh÷ng anh hïng, liƯt sÜ – nh÷ng ng­êi ®· cã c«ng Trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m ®Ĩ b¶o vƯ Tỉ quèc, ®em l¹i cuéc sèng hoµ b×nh nh­ ngµy h«m nay.Tr¸i víi lßng biÕt ¬n lµ g× ?2. ý nghÜa cđa lßng biÕt ¬n - Qua t×m hiĨu truyƯn ®äc vµ liªn hƯ thùc tÕ .Theo em, biÕt ¬n cã ý nghÜa g× trong cuéc sèng ?3. C¸ch rÌn luyƯn - Theo em, häc sinh ph¶i rÌn luyƯn lßng biÕt ¬n nh­ thÕ nµo ? Néi dung bµi häc BiÕt ¬n lµ sù bµy tá th¸i ®é tr©n träng, t×nh c¶m vµ nh÷ng viƯc lµm ®Ịn ¬n, ®¸p nghÜa ®èi víi nh÷ng ng­êi ®· giĩp ®ì m×nh, víi nh÷ng ng­êi cã c«ng víi d©n téc, ®Êt n­íc. 1.ThÕ nµo lµ lßng biÕt ¬n?2. ý nghÜa cđa lßng biÕt ¬n - Lßng biÕt ¬n lµ truyỊn thèng quý b¸u cđa d©n téc ta. - Lßng biÕt ¬n lµm ®Đp quan hƯ gi÷a ng­êi víi ng­êi. - Lßng biÕt ¬n lµm ®Đp nh©n c¸ch con ng­êi.3. C¸ch rÌn luyƯn BiÕt ¬n ë nhµ Th¨m hái, ch¨m sãc, v©ng lêi, giĩp ®ì «ng bµ, cha mĐ ë líp häcLƠ phÐp víi thÇy c«, ch¨m chØ häc tËp Ngoµi x· héÞT«n träng ng­êi cã c«ng víi Tỉ quèc, tham gia c¸c ho¹t ®éng ®Ịn ¬n , ®¸pnghÜaBµi 1: §¸nh dÊu x vµo « trèng t­¬ng øng víi nh÷ng viƯc lµm thĨ hiƯn sù biÕt ¬n a.Lan cè g¾ng häc tËp ®Ĩ bè mĐ vui lßng. b. Tr­íc ®©y, «ng An ®­ỵc «ng B×nh giĩp ®ì vèn vµ d¹y c¸ch lµm nghỊ truyỊn thèng nªn «ng An ®· v­ỵt qua ®­ỵc ®ãi nghÌo, trë nªn giµu cã. B©y giê, gỈp l¹i «ng B×nh , «ng An cã vỴ l¶ng tr¸nh. c. §i trªn ®­êng lµng s¹ch ®Đp, réng r·i, Hïng nghÜ tíi nh÷ng ng­êi ®· bá c«ng søc ®Ĩ sưa sang ®­êng s¸ vµ tù nhđ ph¶i gi÷ g×n ®­êng lµng, ngâ xãm s¹ch, ®Đp. d. Vµo dÞp TÕt Nguyªn ®¸n, b¹n Dịng cïng bè mĐ ®i th¨m mé «ng bµ néi, «ng bµ ngo¹i.III. Bµi tËp Trß ch¬i « ch÷B¸cHåigÇyhT¸oÕnBV¨n§µtsÜƯLi¬Cu¢nỈtaơlo¸gbµEm h·y t×m nh÷ng c©u tơc ng÷ ,ca dao thĨ hiƯn lßng biÕt ¬n ?-Häc bµi ,lµm bµi tËp b,c SGK trang 19-S­u tÇm thªm nh÷ng c©u tơc ng÷ ,ca dao ,tranh ¶nh vµ mét sè c©u chuyƯn thĨ hiƯn lßng biÕt ¬n .-§äc vµ tr¶ lêi c©u hái phÇn gỵi ý trong SGK truyƯn ®äc “Mét ngµy chđ nhËt bỉ Ých ’’cđa bµi 7 “ Yªu thiªn nhiªn ,sèng hoµ hỵp víi thiªn nhiªn ”-S­u tÇm tranh ¶nh vỊ c¶nh ®Đp thiªn nhiªn 

File đính kèm:

  • pptTIET 7 BAI 6BIET ON.ppt
Bài giảng liên quan