Bài giảng Đại số Khối 8 - Chương 2 - Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức (Bản chuẩn kĩ năng)

Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì ta được một phân thức bằng phân thức đã cho:

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một nhân tử chung của chúng thì ta được một phân thức bằng phân thức đã cho:

Quy tắc đổi dấu

Nếu ta đổi dấu cả tử và mẫu của một phân thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 13/04/2022 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Khối 8 - Chương 2 - Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức (Bản chuẩn kĩ năng), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ 
? Thế nào là hai phân thức bằng nhau? Viết dạng tổng quát? 
? Chứng tỏ hai phân thức sau bằng nhau 
? Nhắc lại tính chất cơ bản của phân số 
Tính chất cơ bản của phân số 
Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho: 
 ( m 0) 
 - Nêu chia cả tử và mẫu của một phân số cho một ước chung của chúng thì được một phân số bằng phân số đã cho 
 ( n là một ước chung) 
Tiết 23 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC 
Tính chất của phân thức có giống tính chất của phân số hay không? 
Tiết 23 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC 
1. Tính chất cơ bản của phân thức 
 Cho phân thức . Hãy nhân cả tử và mẫu của phân thức này với x + 2 rồi so sánh phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho. 
?2 
 Cho phân thức . Hãy chia cả tử và mẫu của phân thức này cho 3xy rồi so sánh phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho. 
?3 
Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì ta được một phân thức bằng phân thức đã cho: 
M 
. 
B 
M 
. 
A 
B 
A 
= 
( M là một đa thức khác đa thức 0) 
Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một nhân tử chung của chúng thì ta được một phân thức bằng phân thức đã cho: 
N 
: 
B 
N 
: 
A 
B 
A 
= 
( N là một nhân tử chung) 
Tính chất cơ bản : 
Tiết 23 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC 
1. Tính chất cơ bản của phân thức 
Tính chất: (SGK - 37) 
N là một nhân tử chung 
 	 Dùng tính chất cơ bản của phân thức, hãy giải thích vì sao có thể viết: 
?4 
M 
. 
B 
M 
. 
A 
B 
A 
= 
M là một đa thức khác đa thức 0 
N 
: 
B 
N 
: 
A 
B 
A 
= 
M 
. 
B 
M 
. 
A 
B 
A 
= 
2. Quy tắc đổi dấu 
Tiết 22 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC 
Nếu ta đổi dấu cả tử và mẫu của một phân thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho. 
- B 
- A 
B 
A 
= 
Tiết 21 PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
2. Quy tắc đổi dấu 
Nếu ta đổi dấu cả tử và mẫu của một phân thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho. 
 	 Dùng quy tắc đổi dấu, hãy điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống trong mỗi đẳng thức sau: 
?5 
- B 
- A 
B 
A 
= 
x - 4 
x - 5 
Tiết 23 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC 
 Cô giáo yêu cầu mỗi bạn cho một ví dụ về hai phân thức bằng nhau. Dưới đây là những ví dụ mà các bạn Lan, Hùng, Giang, đã cho: 
 Em hãy dùng tính chất cơ bản của phân thức và quy tắc đổi dấu để giải thích ai viết đúng, ai viết sai. Nếu có chỗ sai em hãy sửa lại cho đúng. 
Tiết 22 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC 
§¼ng thøc 
§ (S) 
Söa l¹i 
Lan 
Hùng 
Giang 
 Đ 
 Đ 
 S 
Tiết 22 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC 
Dùng tính chất cơ bản của phân thức, hãy chứng minh đẳng thức sau: 
Vậy đẳng thức trên đúng 
Tiết 22 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC 
H­íng dÉn vÒ nhµ 
- Häc thuéc lßng ®Þnh nghÜa ph©n thøc, tÝnh chÊt 2 ph©n thøc b»ng nhau. 
- ¤n l¹i tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè. 
- BTVN: Bµi 1b,c,d,e; Bµi 2; 3 Tr.36 SGK 
	 b µi 1, 2, 3 Tr.16 SBT 
Chúc các em học tốt 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_khoi_8_chuong_2_bai_2_tinh_chat_co_ban_cua.ppt
Bài giảng liên quan