Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

a) Viết hai số chia hết cho 6.
 Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 6 không?
b) Viết hai số chia hết cho 7.
 Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 7 không?

Bài tập
Cho 3 số 12; 40; 60.
Xét xem tổng hoặc hiệu sau có chia hết cho 4 không?
a) 60 + 12
b) 60 - 40
c) 60 + 40 +12

 Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 4, số còn lại chia hết cho 4. Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 4 không?

 Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 5, số còn lại chia hết cho 5. Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 5 không?

Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó .

Nếu chỉ có số bị trừ hoặc số trừ chia hết cho một số thì hiệu không chia hết cho số đó .

ppt12 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 28/03/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo đến dự giờ và thăm lớp 6A 
Người thực hiện : Đặng Văn Hanh 
 Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ≠ 0 khi nào ? 
 a = b.k  
 a = b.k + r  a b ( 0 < r < b) 
Với a,b  N, b  0, k  N 
Kiểm tra bài cũ 
 Số tự nhiên a không chia hết cho số tự nhiên b ≠ 0 khi nào ? 
1) Nhắc lại về quan hệ chia hết 
 a = b.k  
 a = b.k + r  a b ( 0 < r < b) 
Với a,b  N, b  0, k  N 
Tiết 20: Tính chất chia hết của một tổng 
2) Tính chất 1: 
 Thảo luận nhóm : 
 Nhóm 1 +2 câu a 
 Nhóm 3 +4 câu b 
a) Viết hai số chia hết cho 6. Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 6 không ?b) Viết hai số chia hết cho 7.  Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 7 không ? 
1 
 C ụng thức tổng quỏt 
1) Nhắc lại về quan hệ chia hết 
Tiết 20: Tính chất chia hết của một tổng 
2) Tính chất 1: 
Bài tập  Cho 3 số 12; 40; 60.  Xét xem tổng hoặc hiệu sau có chia hết cho 4 không ?a) 60 + 12b) 60 - 40 c) 60 + 40 +12 
(Theo tính chất1) 
Đáp án: 
Chú ý: 
1) Nhắc lại về quan hệ chia hết 
Tiết 20: Tính chất chia hết của một tổng 
2) Tính chất 1: 
2 
3) Tính chất 3: 
 Thảo luận nhóm : Nhóm 1 +2 câu a Nhóm 3 +4 câu b 
 Viết hai số trong đ ó có một số không chia hết cho 4, số còn lại chia hết cho 4. Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 4 không? 
 Viết hai số trong đ ó có một số không chia hết cho 5, số còn lại chia hết cho 5. Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 5 không ? 
 C ụng thức tổng quỏt 
1) Nhắc lại về quan hệ chia hết 
Tiết 20: Tính chất chia hết của một tổng 
2) Tính chất 1: 
3) Tính chất 3: 
 C ụng thức tổng quỏt 
Bài tập 
Cho 3 số 10; 15; 18  Xét xem các tổng , hiệu sau có chia hết cho 5 không ? a) 15 + 18 b) 18 -10c ) 18 + 15 +10 
(Theo tính chất 2 ) 
Đáp án: 
1) Nhắc lại về quan hệ chia hết 
Tiết 20: Tính chất chia hết của một tổng 
2) Tính chất 1: 
3) Tính chất 3: 
Nhận xét 
 Nếu chỉ có số bị trừ hoặc số trừ chia hết cho một số thì hiệu không chia hết cho số đ ó . 
Chú ý 
Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó . 
1) Nhắc lại về quan hệ chia hết 
Tiết 20: Tính chất chia hết của một tổng 
2) Tính chất 1: 
3) Tính chất 3: 
Chú ý 
4)Luyện tập : 
3 
Không tính các tổng , các hiệu , xét xem các tổng , các hiệu sau có chia hết cho 8 không ? a) 80 +16;	 b) 80 -16;	  c ) 80 +12;	 d) 80 -12;	 e) 32 + 40 + 24; f) 32 + 40 +12 
4 
Cho ví dụ hai số a và b trong đ ó : a không chia hết 3 ,b không chia hết 3 ,nhưng a + b chia hết cho 3 
d) Trong một tích có một thừa số chia hết cho 9 th ì tích đ ó chia hết cho 9. 
Bài tập : Xét xem câu nào đ úng , câu nào sai ? 
Đ 
Đ 
S 
Đ 
Đ 
S 
S 
a) Nếu mỗi số hạng của một tổng chia hết cho 6 th ì  tổng đ ó chia hết cho 6. 
b) Nếu mỗi số hạng của một tổng không chia hết cho  6 th ì tổng đ ó không chia hết cho 6. 
c) Nếu tổng hai số hạng chia hết cho 5 và một số hạng của tổng chia hết cho 5 th ì số còn lại chia hết cho 5. 
Tiết 20: Tính chất chia hết của một tổng 
1) Nhắc lại về quan hệ chia hết 
2) Tính chất 1: 
3) Tính chất 3: 
4)Luyện tập : 
 - Nếu tất cả các số hạng của một tổng đ ều chia hết cho cùng một số th ì tổng có chia hết số đ ó . 
 - Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số , còn các số hạng khác đ ều chia hết cho số đ ó th ì tổng không chia hết cho số đ ó . 
 - Trong một tích có một thừa số chia hết cho một số th ì tích đ ó chia hết cho số đ ó 
Lưu ý : 
nhưng tổng a + b có thể chia hết cho m 
Kiến thức bài học 
y 
Với a,k,m N, m 0 
Tiết 20: Tính chất chia hết của một tổng 
Chuẩn bị bài 11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 
Hướng dẫn học bài về nh à 
Học thuộc lý thuyết 
Xem lại các bài tập đã làm trên lớp 
Bài tập về nh à : 
Bài 83; 84; 85; 87; 88; 90 ( SGK - 35, 36 ) 
f 
f 
Tiết 20: Tính chất chia hết của một tổng 
Giờ học kết thúc tại đây 
Xin chân thành cảm ơn các thầy các cô 
Kính chúc các thầy cô mạnh khoẻ công tác tốt 
Chúc các em học sinh 6A học tập ngày càng tiến bộ. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_10_tinh_chat_chia_het_cu.ppt
Bài giảng liên quan