Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Đỗ Thị Hiến

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9

Dấu hiệu chia hết cho 3:

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.

Trong các số 1230; 2466; 2112; 4532 số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9?

Số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là:

 

ppt10 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Đỗ Thị Hiến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Gi¸o Viªn d¹y : ĐỖ THỊ HIẾN 
Tr­êng : THCS Thanh HƯNG 
KiÓm tra bµi cò 
Trong Các số sau, số nào chia hết cho 2, chia hết cho 5, chia hết cho cả 2 và 5? 
765;990; 1536; 3612; 13110 
số chia hết cho 2: 990; 1536; 3612; 13110 
số chia hết cho 5: 990; 765; 13110 
số chia hết cho 2 và 5: 990; 13110 
Ví dụ:Xét các số sau số nào chia hết cho 9?378; 318; 135 
Vì sao số 318 không chia hết cho 9? 
Dấu hiệu chia hết cho 9 : (sgk – 40) 
Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9 
? 1:Số nào chia hết cho 9? Số nào không chia hết cho 9? 
 621; 1205; 1327; 6354. 
Số chia hết cho 9 là: 
621; 
6354 
Số không chia hết cho 9 là: 
1205; 
1327 
Hãy nêu dấu hiệu chia hết cho 3 mà em đã học ở tiểu học 
Trong các số 
2031; 990;3415. 
số nào chia hết cho 3? 
Vì sao? 
Dấu hiệu chia hết cho 3: 
Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3. 
Các số chia hết cho 3 có chia hết cho 9 không? 
Các số chia hết cho 9 có chia hết cho 3 không? Vì sao? 
Các số như thế nào thì chia hết cả cho 3, cho 9? 
Trong các số 1230; 2466; 2112; 4532 số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9? 
Số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: 
1230; 
2112 
Bài tập 1 
Điền chữ số vào dấu * để được số 	 
Chia hết cho 3: 
b) Chia hết cho 9: 
c) Chia hết cả cho3, cho 9: 
d) Chia hết cả cho2, cho 5: 
* = 2; 5;8 
(1572; 1575;1578) 
* = 5 
( 1575) 
* = 5 
(1575) 
* = 0 
(157) 
Bài tập 2 
Trong các số sau đây số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9? 
176; 2425; ; 
Số chia hết cho 3: 
2373; 
8634 
Số chia hết cho 9: 
39537 
39537 
Bài tập 3 
Điền chữ số vào dấu * để: 
a) Chia hết cho 3: 
b) Chia hết cho 9: 
c) Chia hết cho 3 và 5: 
* = 2; 5; 8 
(726; 756; 758) 
* = 9 ( 595) 
* = 0 ( 780) 
Bài tập 4: 
Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3 không, có chia hết cho 9 không? 
a)1431 + 3426 
b) 216 9 - 1513 
c) 1.2.3.4.5.9 + 18 
3 
1431 + 3426 
9 
3 
; 2169 – 1513 
9 
3; 9 
Củng cố 
1- Những số như thế nào thì chia hết cho 3, cho 9, cho cả 3 và 9, cho cả 2; 3; 5; 9? 
Hướng dẫn học ở nhà 
Hiểu số như thế nào thì chia hết 
- cho 2; cho5, cho 3, cho 9. 
- cho cả 2;5, cho cả 3;9, cho cả 2;5;3;9 
Bài tập về nhà 101; 103; 104 trang 41;42. 
Xem trước bài tập phần luyện tập tiết sau LT . 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_12_dau_hieu_chia_het_cho.ppt
Bài giảng liên quan