Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Trường THCS Hoàng Văn Thụ

Cac số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thỉ chia hết cho 9

 và chĩ những số đó mới chia hết cho 9

Số 621có tổng các chữ số,6 + 2 + 1= 9

chia hết cho 9 nên số 621chia hế cho 9

Số 1205 có tổng các chữ số ,

1 + 2 + 0 + 5 = 8 không chia hết cho 9 nên số 1205 không chia hế cho 9

Số 1327 có tổng các chữ số ,

 1 +3+ 2 +7 = 13 không chia hết cho 9 nên số 1327 không chia hế cho 9

Số 6354 có tổng các chữ số ,

6 + 3+ 5 + 4 = 18 chia hết cho 9 nên số 6354 chia hế cho 9

Dấu hiệu

Cac số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thỉ chia hết cho 3

 và chĩ những số đó mới chia hết cho 3

 

ppt7 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 29/03/2022 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Trường THCS Hoàng Văn Thụ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
PHỊNG GIÁO DỤC M'DRĂK 
TRƯỜNG THCS HỒNG VĂN THỤ 
DƯƠNG ĐÌNH LONG 
2009-2010 
Bài12:Tiết 22 
Dấu Hiệu Chia Hết 
Cho3,Cho 9 
Bài 12 : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9 
I. Nhận xét mở đầu : 
Nhận xét : Mỗi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9 
Vd1 : 
 378 = 3.100 + 7.10 + 8 = 3.(99 + 1) + 7.(9 + 1) + 8 
 = 3.99 + 3 + 7.9 + 7 + 8 
 = (3 + 7 + 8) + (3.11.9 + 7.9) 
 = ( tổng các chữ số ) + ( số chia hết cho 9) 
Vd2 : Làm tương tự ta được : 
 253 =2.100 + 5. 10 + 3= 2.(99 + 1) + 5(9+1) + 3 
 = 2.99 + 2 +5.9 +5 +3 
 = (2 + 5 + 3) + (2.11.9 + 5.9) 
 = ( tổng các chữ số ) + ( số chia hết cho 9) 
Aùp dụng nhận xét mở đầu , xét xem số 378; 253 có chia hết cho 9 không ? 
– Từ đó rút ra kết luận gì ? 
–> Dấu hiệu chia hết cho 9 
II . Dấu hiệu chia hết cho 9 : 
Vd1: 
378 = (3 + 7 + 8)+ ( số chia hết cho 9) 
 = 18 + ( số chia hết cho 9 ) 
– Số 378 chia hết cho 9 vì cả hai số hạng của tổng trên chia hết cho 9. 
Vd2 : 
253 = (2 + 5+ 3) + ( số chia hết cho 9) 
 = 8 + ( số chia hết cho 9) 
– Số 253 không chia hết cho 9, vì 8 không chia hết cho 9 
Dấu hiệu : Cùac số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thỉ chia hết cho 9 
 và chĩ những số đó mới chia hết cho 9 
? 3 Trong các số sau số nào chia hế cho 9 ? số nào không chia hết cho 9 ? 
621 ;1205 ; 1327 ; 6354 
Số 621có tổng các chữ số,6 + 2 + 1= 9 
chia hết cho 9 nên số 621chia hế cho 9 
Số 1205 có tổng các chữ số , 
1 + 2 + 0 + 5 = 8 không chia hết cho 9 nên số 1205 không chia hế cho 9 
Số 1327 có tổng các chữ số , 
 1 +3+ 2 +7 = 13 không chia hết cho 9 nên số 1327 không chia hế cho 9 
Số 6354 có tổng các chữ số , 
6 + 3+ 5 + 4 = 18 chia hết cho 9 nên số 6354 chia hế cho 9 
III. Dấu hiệu chia hết cho 3 : 
Số 2031 = (2+ 0 +3 +1)+ ( số chia hết cho 9) = 6 + ( số chia hết cho 9). 
Vậy số 2031 ( vì hai số hạng của tổng trên chia hết cho 3) 
Số 3415 = (3 + 4 +1+5) +( số chia hết cho9) 
 = 13 + ( số chia hết cho 3) 
Số 3415 không chia hết cho 3(Vì số13 không chia hết cho3) 
Áp dụng nhận xét mỡ 
 đầu , xét xem : 
Số 2031 cố chia hết cho 3 khôbg ? 
 Số3415 có chia hết cho 3 không ? 
Dấu hiệu 
Cùac số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thỉ chia hết cho 3 
 và chĩ những số đó mới chia hết cho 3 
? 2Điền chữ số vào dấu sao để được số 157* choa hết cho 3? 
Nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 3, dấu hiệu chia hết cho 9 
 Bài tập 
101 ;Trong các số sau số nào chia hết cho 3? số nào chia hết cho 9 ? 
187;1347;2515; 6534;93258 
Đ: Các số 1347; 6534;93258 chia hết cho3 
 Các số 6534;93258 chia hết cho 9 
1+5 +7 + * = một số chia hết cho 3. Vậy * phải thuộc các số 2;5; 8 
Hướng dẫn về nhà 
- Học thuộc dấu hiệu chia hết cho 3 và dấu hiệu chia hết cho 9,xem lại dấu hiệu chia hết cho 5 
- Làm các bài tập 103,104,105 
- xem qua bài 106,107,108,109,110 để tiết sau luyện tập 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_12_dau_hieu_chia_het_cho.ppt