Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố - Phạm Thị Hồng Hạnh

 Viết số 300 dưới dạng tích của nhiều thừa số lớn hơn 1, với mỗi thừa số lại làm như vậy (nếu có thể).

Bài tập 1.Điền các số tự nhiên lớn hơn 1 vào ô vuông ở sơ đồ :

Bài tập 2. Phân tích số 11; 19 ra thừa số nguyên tố?

Bài tập 3. Cách viết nào sau đây được gọi là phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố :

 A.120 = 2.3.4.5 C. 120 = 1.8.15

 B.120 = 23.3.5 D. 120 = 2.60

 

ppt16 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 31/03/2022 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố - Phạm Thị Hồng Hạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Các thầy cô giáo đến dự giờ , thăm lớp . 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 
Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Hång H¹nh 
Tr­êng THCS yªn mü 
 Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là: 
Baøi taäp 1: Traéc nghieäm 
a) 1 ; 3 ; 5 
b) 2 ; 5 ; 7 ; 11 
d) 3 ; 5 ; 7 ; 11 
c) 2 ; 3 ; 5 ; 7 
a) 1; 3 ; 5 
b) 2 ; 5 ; 7 ; 11 
c) 2 ; 3 ; 5 ; 7 
d) 3 ; 5 ; 9 ; 11 
 Viết số 30 dưới dạng tích của 3 thừa số khác nhau với mỗi thừa số lớn hơn 1 là: 
Baøi taäp 2: Traéc nghieäm 
a) 30 = 4 . 3 . 5 
c) 30 = 1 . 6 . 5 
d) 30 = 10 . 3 
b) 30 = 2 . 3 . 5 
a) 30 = 4 . 3 . 5 
c) 30 = 1 . 6 . 5 
b) 30 = 2 . 3 . 5 
d) 30 = 10 . 3 
300 
 6 50 
2 25 
2 3 
5 5 
300 = 6.50 = 2.3.2.25 = 2.3.2.5.5 
Vậy : 
 ti ẾT 28 : Ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè 
Ví dụ : Vieát soá 300 döôùi daïng tích cuûa nhieàu thöøa soá lôùn hôn 1, vôùi moãi thöøa soá laïi laøm nhö vaäy (neáu coù theå). 
300 
 6 50 
2 25 
2 3 
5 5 
300 
3 100 
 10 10 
2 5 
 2 5 
300 
3 100 
 4 25 
2 2 
 5 5 
 ti ẾT 28 : Ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè 
Cách khác: 
Bài tập 1 .Điền các số tự nhiên lớn hơn 1 vào ô vuông ở sơ đồ : 
37 
3 
3 
7 
5 
3 
2 
7 
Bài tập 2 . Phân tích số 11; 19 ra thừa số nguyên tố ? 
Bài tập 3. Cách viết nào sau đây được gọi là phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố : 
 A.120 = 2.3.4.5 C. 120 = 1.8.15 
 B.120 = 2 3 .3.5 D. 120 = 2.60 
HOẠT ĐỘNG NHÓMBài tập 4: H·y ghÐp c¸c sè cét A víi c¸c tÝch ë cét B ®Ó ®­ îc kÕt qu ¶ ph©n tÝch c¸c sè sau ra thõa sè nguyªn tè? 
 Cột A Cột B 
a) 30 = 
2.3.5 
3.4.25 
3) 
4) 
1) 
2) 
8) 
5) 
6) 
7) 
d) 108 = 
e) 280 = 
c) 60 = 
b) 300 = 
2 3 .5.7 
2 2 .3 3 
3.2.18 
2 2 .3.5 
4.25 
2 2 .3.5 2 
Phaân tích ra thöøa soá nguyeân toá 
Ñuùng 
Sai 
Söûa laïi cho ñuùng 
a) 120 = 2 . 3 . 4 . 5 
b) 306 = 2 . 3 2 . 17 
c) 567 = 9 2 . 7 
Bài tập 5 .(126/SGK)Bạn An phân tích các số 120;306; 567 ra thừa số nguyên tố như trong bảng dưới đây:An làm như vậy có đúng không ? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng . 
X 
X 
X 
120 = 2 3 . 3 . 5 
567 = 3 4 . 7 
Bài tập 6 
Bài 125 – SGK trang 50 . 
Phân tích số 84 ra thừa số nguyên tố ? 
 a) Hãy chỉ ra các ước nguyên tố của 84 ? 
 b) Tìm tập hợp các ước của số đó ? 
Cách tìm ước 
Bài tập 6 
Bài 125 – SGK trang 50 . 
Phân tích số 84 ra thừa số nguyên tố ? . 
Ta có 84 = 2 2 . 3 . 7 
 a) C ác ước nguyên tố của 84 là: 2; 3; 7 
Cách tìm ước 
b) Ư(84) = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 12 ; 14 ; 21 ; 28 ; 42 ; 84} 
Cách tìm tập hợp các ước của một số : 
84 
42 
21 
 7 
 1 
2 
2 
3 
7 
1 
2 
4 
3 
6 
12 
7 
14 
21 
28 
42 
84 
Tập hợp các ước của 84 là : 
Ư(84) = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 12 ; 14 ; 21 ; 28 ; 42 ; 84} 
Về nhà 
 Hoïc phaàn ñònh nghóa, chuù yù, nhaän xeùt SGK/ trang 49, 50. 
 Xem kyõ caùch Phaân tích moät soá ra thöøa soá nguyeân toá. 
 BTVN: 125 (a,d,e,g); 127; 128; 129; 131/ SGK trang 50; và các bài 161;164; 166 SBT trang 22 
 Chuaån bò cho tieát Luyeän taäp. 
HƯỚNG DẪN VỀ N HÀ 
Bài tập 8 (127/50 sgk) . Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào ? 
a) 225 b) 1800 c) 1050 
Giải 
225 = 3 2 .5 2 
 b) 1800 = 2 3 .3 2 .5 2 . Vậy số 1800 chia hết cho các số nguyên tố 2; 3 và 5. 
 c ) 1050 = 2.3.5 2 .7 . Vậy số 1050 chia hết cho các số nguyên tố 2; 3; 5 và 7 
Vậy số 225 chia hết cho các số nguyên tố 3 và 5. 
CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO 
CÙNG GIA ĐÌNH MẠNH KHOẺ HẠNH PHÚC. 
CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_15_phan_tich_mot_so_ra_t.ppt