Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 18: Bội chung nhỏ nhất - Nguyễn Đức Long

BCNN của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó

Nhận xét: Với mọi số tự nhiên a, b ta có: Tất cả các BC(a;b) đều là bội của BCNN(a; b)

Chú ý: Số 1 chỉ có bội là 1. do đó với mọi số tự nhiên a, b ta có: BC(a;1) = a ; BCNN(a; b; 1) = BCNN(a; b)

 Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1,

ta thực hiện ba bước sau:

 Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

 Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

 Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn. Mỗi thừa số lấy

với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 29/03/2022 | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 18: Bội chung nhỏ nhất - Nguyễn Đức Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Nhiệt liệt chào mừng 
quý thầy cô giáo 
 Tìm BC (4; 6)? 
Đáp án 
Câu hỏi 
Ta có : B (4) = { 0 ; 4; 8; 12 ; 16; 20; 24 ; 28; 32; 36 .} 
B (6) = { 0 ; 6; 12 ; 18; 24 ; 30; 36 .} 
BC (4; 6) = { 0; 12 ; 24; 36 ;..} 
Kiểm tra bài cũ 
Có cách nào tìm bội chung của hai hay nhiều số mà không cần liệt kê các bội của mỗi số hay không? 
Tiết 33: 
Gv: Nguyễn đức long 
Bội chung nhỏ nhất 
Số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của 4 và 6 là 12. Ta nói 12 là bội chung nhỏ nhất của 4 và 6. 
Tiết 33: Bội chung nhỏ nhất 
1. Bội chung nhỏ nhất 
Ký hiệu: BCNN(4; 6) = 12 
Số như thế nào thì được gọi là BCNN của hai hay nhiều số? 
BCNN của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó 
Ví dụ 1 : Tìm tập hợp các bội chung của 4 và 6 
Ta có : B (4) = { 0 ; 4; 8; 12 ; 16; 20; 24 ; 28;32; 36 .} 
B (6) = { 0 ; 6; 12 ; 18; 24 ; 30; 36 .} 
=>BC (4; 6) = { 0; 12 ; 24; 36 ;..} 
1. Bội chung nhỏ nhất 
Ta có: 
BC (4; 6) = {0;12; 24; 36; .} 
 BCNN(4; 6) = 12 
BCNN của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó 
Nhận xét: Tất cả các bội chung của 4 và 6 đều là bội của BCNN(4; 6) ( hay 12) 
BC(4; 6) có phải là bội của 12 không? 
Tiết 33: Bội chung nhỏ nhất 
1. Bội chung nhỏ nhất 
BCNN của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó 
Nhận xét: Với mọi số tự nhiên a, b ta có: Tất cả các BC(a;b) đều là bội của BCNN(a; b) 
Ví dụ: Ta có: BCNN(5; 1) = 5 
 BCNN(4; 6 ;1) = BCNN(4; 6) = 12 
Chú ý: Số 1 chỉ có bội là 1. do đó với mọi số tự nhiên a, b ta có: BC(a;1) = a ; BCNN(a; b; 1) = BCNN(a; b) 
Tiết 33: Bội chung nhỏ nhất 
1. Bội chung nhỏ nhất 
Phân tích các số 4; 6 ra thừa số nguyên tố: 4=2 2 ; 6=2.3 
2. Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố. 
Ví dụ: Tìm BCNN(4; 6) 
Lời giải: 
Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng là: 2 và 3. Số mũ lớn nhất của 2 là 2, số mũ lớn nhất của 3 là 1. 
Khi đó: BCNN(4: 6) = 2 2 .3 = 12 
Có thể chia lời giải trên ra làm mấy bước làm, trong các bước đó chúng ta làm công việc gì? 
Có cách nào tìm BCNN của hai hay nhiều số mà không cần liệt kê bội chung của các số hay không? 
Lập tích của các thừa số nguyên tố chung và riêng với số mũ l ớn nhất: 2 2 .3 = 12 
Tiết 33: Bội chung nhỏ nhất 
1. Bội chung nhỏ nhất 
2. Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố. 
Quy tắc: 
Bài tập 1 
Tìm BCNN(5; 7; 8); BCNN(48; 12; 16). 
 Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, 
ta thực hiện ba bước sau: 
 Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. 
 Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng. 
 Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn. Mỗi thừa số lấy 
với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm. 
Tiết 33: Bội chung nhỏ nhất 
Bài tập 1 
Tìm BCNN(5; 7; 8); BCNN(48; 12; 16). 
48 = 2 4 .3 ; 12 = 2 2 .3; 16 = 2 4 => BCNN(48; 12; 16) = 2 4 .3 = 48 
Chú ý 
Nếu số đã cho từng đôi một nguyên tố cùng nhau thì BCNN là tích của các số đó 
Ví dụ: BCNN(5; 7; 8) = 5.7. 8 = 280 
b. Trong các số đã cho, số lớn nhất là bội của các số còn lại thì BCNN của các số đã cho chính là số lớn nhất ấy. 
Ví dụ: BCNN(48; 12; 16) = 48 
5 = 5; 7= 7; 8 = 2 3 => BCNN(5; 7; 8) = 5.7. 2 3 = 280 
Bài tập 2: 
Tiết 33: Bội chung nhỏ nhất 
1. B ội chung nhỏ nhất là số như thế nào? 
2. Cách tìm BCNN: 
Để tìm BCNN của hai hay nhiều số ta cần lưu ý: 
 * Trước hết hãy xét xem các số cần tìm BCNN có rơi vào một trong ba trường hợp đ ặc biệt sau hay không : 
 1) Nếu trong các số cần tìm BCNN có một số bằng 1 
th ì BCNN của các số đã cho bằng BCNN của các số còn lại. 
 2) Nếu số lớn nhất trong các số cần tìm BCNN là bội của các số còn lại 
th ì BCNN của các số đã cho chính là số lớn nhất ấy . 
3) Nếu các số cần tìm BCNN đôi một nguyên tố cùng nhau 
* Nếu không rơi vào ba trường hợp trên khi đ ó ta sẽ làm theo một trong hai cách sau : 
Cách 1: Dựa vào đ ịnh nghĩa BCNN. 
Cách 2: Dựa vào qui tắc tìm BCNN. 
th ì BCNN của các số đã cho bằng tích của các số đó. 
Tiết 33: Bội chung nhỏ nhất 
hướng dẫn về nhà 
- Ghi nhớ các cách BCNN của hai hay nhiều số. 
- Ghi nhớ các số nguyên tố cùng nhau có BCNN là tích của các số đó. - Làm các bài tập từ 149 đến 155 (SGK – 59,60) 
Chúc quý thầy cô luôn luôn mạnh khoẻ , công tác tốt 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_18_boi_chung_nho_nhat_ng.ppt
Bài giảng liên quan