Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 1: Làm quen với số nguyên âm - Nguyễn Thị Tuyết Nhung

 Các số tự nhiên khác 0 với dấu trừ đằng trước gọi là số nguyên âm.

Ví duï 1:

Hãy đọc các các số nguyên âm sau : -1 ;-17 ;-68 ;

 -36; -120 .

So sánh độ cao của các địa điểm dưới đây với mực nước biển

Đỉnh Phan-xi-păng có độ cao, cao hơn mực nước biển là 3143 m

Vịnh Cam Ranh có độ cao thấp hơn mực nước biển là 30 m.

ppt25 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 31/03/2022 | Lượt xem: 139 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 1: Làm quen với số nguyên âm - Nguyễn Thị Tuyết Nhung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
GV : NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 
CHÀO ĐÓN QUÝ THẦY CÔ 
 ĐẾN VỚI TIẾT HỌC LỚP CHÚNG EM 
Kiểm tra bài cũ : 
Thực hiện phép tính trong N: 
a/ 100.12 = ? 
b/ 100 - 12 = ? 
c/ 12 - 100 = ? 
ĐÁP ÁN 
a/ 100.12 = 1200 
b/ 100 - 12 = 88 
c/ 12 - 100 = không có kết quả trong N 
CHƯƠNG II - SỐ NGUYÊN 
BÀI 1 
LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM 
 0 
20 
40 
-40 
o C 
50 
30 
10 
-30 
-10 
-20 
1. Caùc ví duï : 
a/ Ví duï 1: 
 Hãy đọc các các số nguyên âm sau : -1 ;-17 ;-68 ; 
 -36; -120 . 
 Các số tự nhiên khác 0 với dấu trừ đằng trước gọi là số nguyên âm . 
Bài 1: LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM 
Đọc nhiệt độ ở các thành phố dưới đây : 
1/ Các ví dụ : a/ Ví dụ 1 : 
Hà Nội 
18 0 C 
Bắc Kinh 
-2 0 C 
Huế 
20 0 C 
Mát-xcơ-va 
-7 0 C 
Đà Lạt 
19 0 C 
Pa- ri 
0 0 C 
TP. Hồ Chí Minh 
25 0 C 
Niu-yóoc 
2 0 C 
1 
Bài 1: LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM 
TP. Hồ Chí Minh: 25 ° C 
Chợ Bến Thành 
Bắc Kinh : - 2 ° C 
Vạn Lý trường thành 
Mát-xcơ-va : - 7° C 
Điện Cremlin 
 4 
 3 
 2 
 1 
 0 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
 4 
 3 
 2 
 1 
 0 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
 4 
 3 
 2 
 1 
 0 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
 4 
 3 
 2 
 1 
 0 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
 4 
 3 
 2 
 1 
 0 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
-3 0 C 
-2 0 C 
 0 0 C 
 2 0 C 
 3 0 C 
 Hình sau minh hoạ một phần các nhiệt kế ( tính theo độ C) . 
Hãy đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế sau ? 
Trong hai nhiệt kế a, b nhiệt độ nào cao hơn ? 
Bài tập 1 : 
Bài 1: LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM 
0 m 
1. Caùc ví duï : 
b/ Ví duï 2: 
* Quy ước : Độ cao mực nước biển là 0 m. 
Ta nói : Độ cao trung bình của thềm lục địa Việt Nam là -65m 
Ta nói : Độ cao trung bình của cao nguyên Đắc Lắc là 600m 
Bài 1: LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM 
 Cao nguyên Đắc Lắc có độ cao trung bình cao hơn mực nước biển 600m. 
 Thềm lục địa Việt Nam có độ cao trung bình thấp hơn mực nước biển 65m. 
- Độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng 
là 3143 m. 
Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là 
–30 m . 
 Vịnh Cam Ranh có độ cao thấp hơn mực nước biển là 30 m. 
Đọc độ cao các địa điểm dưới đây : 
2 
 Đỉnh Phan-xi-păng có độ cao , cao hơn mực nước biển là 3143 m 
So sánh độ cao của các địa điểm dưới đây với mực nước biển 
1. Caùc ví duï : 
b/ Ví duï 2: 
Bài 1 : LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM 
Fansipan cao 3143 m 
Đáy vịnh Cam Ranh cao – 30 m 
- Ông A có 10 000 đ. 
- Ông B nợ 10 000 đ có thể nói : 
Tiền có và tiền nợ 
Ông B có –10 000 đ . 
1. Caùc ví duï : 
c/ Ví duï 3: 
Bài 1: LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM 
 Ông Bảy có – 150 000 đồng có nghĩa là 
 ........................................ 
Ông Bảy nợ 150 000 đồng 
Bà Năm có 200 000 đồng có nghĩa là ....................... 
Bà Năm có 200 000 đồng 
1. Caùc ví duï : 
c/ Ví duï 3: 
Cô Ba có – 30 000 có nghĩa là ....................... 
Cô Ba nợ 30 000 đồng 
Đọc các câu sau : 
?3 
Bài 1: LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM 
	 	 Ngöôøi ta duøng soá nguyeân aâm ñeå chæ thôøi gian tröôùc coâng nguyeân . Chaúng haïn , nhaø toaùn hoïc Pi- ta -go sinh naêm -570 nghóa laø oâng sinh naêm 570 tröôùc coâng nguyeân .   
Pi- ta -go 
Bài 1: LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM 
 Số nguyên âm được biểu diễn trên tia đối của tia số . 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
-1 
-2 
-3 
-4 
 Ta được trục số . 
0 
Chiều âm 
Chiều dương 
Điểm 0 ( không ) gọi là điểm gốc của trục số . 
1/ Các ví dụ : 
2/ Trục số : 
Bài 1: LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM 
 a/ Các điểm A, B, C, D ở trục số trên hình biểu diễn những số nào ? 
C 
3 
D 
 B 
0 
-5 
A 
-6 
-2 
1 
5 
?4 
1/ Các ví dụ : 
2/ Trục số : 
Bài 1 : LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM 
Thảo luận 
Nhóm 3 phút 
 Ghi các số nằm giữa -3 và 4 vào trục số ở hình bên dưới và cho biết có bao nhiêu điểm cách điểm 0 hai đơn vị 
-3 
4 
0 
Bài 1 : LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM 
ĐÁP ÁN 
-3 
4 
0 
-2 
-1 
1 
2 
3 
. 
. 
Có hai điểm cách điểm 0 hai đơn vị 
1/ Các ví dụ : 
2/ Trục số : 
1 
2 
3 
4 
-1 
-2 
-3 
-4 
0 
 Chú ý : 
 Có thể vẽ trục số đứng như hình bên . 
Chiều  dương 
Chiều  âm 
Bài 1 : LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM 
Câu 1: Điểm P cách điểm 1 là 3 đơn vị theo chiều âm nên điểm P biểu diễn số : 
A. - 3 
B. 3 
C. 2 
D. - 2 
Câu 2: Điểm Q cách điểm -1 là 4 đơn vị theo chiều dương nên điểm Q biểu diễn số : 
A. - 4 
B. 4 
C. 3 
D. - 3 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
P 
Q 
Q 
Hãy chọn đáp án đúng 
. 
TỔNG KẾT TOÀN BÀI 
Xét các số sau số nào là số nguyên âm ? 
-153 ; -28 ; 68 ; -90; 153; 315; -1; 0 
-153; -28; -90;-1 là các số nguyên âm 
2.Trong thực tế người ta dùng số nguyên âm khi nào ? 
Để biểu diễn nhiệt độ dưới 0° C 
 Để chỉ độ cao dưới mực nước biển 
Để chỉ số tiền nợ 
Để chỉ thời gian trước công nguyên 
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
Đọc các Vd ở SGK 
Tập vẽ thành thạo trục số 
Làm bài tập 2, 5 (SGK) 
Xem bài “ tập hợp số nguyên ” 
CHÚC THẦY CÔ VÀ CÁC EM MỘT NGÀY THẬT VUI 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_2_bai_1_lam_quen_voi_so_nguyen.ppt
  • docLamQuenVoiSoNguyenAm.doc
Bài giảng liên quan