Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số - Đinh Văn Thông

Khái niệm Phân Số.

Điều kiện để 2 phân số bằng nhau.

Tính chất cơ bản của Phân Số.

Quy tắc rút gọn phân số, quy đồng mẫu nhiều phân số

So sánh Phân Số.

Các quy tắc thực hiện các phép tính về Phân Số cùng các tính chất của các phép tính ấy.

Cách giải 3 bài toán cơ bản về Phân Số và phần trăm.

ppt16 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 250 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số - Đinh Văn Thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO 
TỚI DỰ GIỜ MÔN TOÁN LỚP 6A 
Giáo viên : Đinh Văn Thông 
Trường THCS Vân Xuân 
- Khái niệm Phân Số. 
- Tính chất cơ bản của Phân Số. 
- Quy tắc rút gọn phân số, quy đồng mẫu nhiều phân số 
- So sánh Phân Số. 
- Các quy tắc thực hiện các phép tính về Phân Số cùng các tính chất của các phép tính ấy. 
- Cách giải 3 bài toán cơ bản về Phân Số và phần trăm. 
- Điều kiện để 2 phân số bằng nhau. 
 Chương III : PHÂN SỐ 
Ta có phân số : 
 Tiết 69 : MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ 
1. Khaùi nieäm phaân soá 
 (-3 ):4 = 
(-2) : (-7) = 
3 : 4 = 
Cuõng nhö : 
ñeàu laø caùc 
phaân soá 
1. Khaùi nieäm phaân soá 
Phaân soá coù daïng 
vôùi a, b Z,b 0 ; 
a laø töû soá ( töû ), b laø maãu soá ( maãu ) cuûa phaân soá 
 Tiết 69 : MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ 
Ta gọi với 
a, b  N , b ≠ 0 là một 
Phân Số, a là tử số 
(tử), b là mẫu số 
(mẫu) của Phân Số. 
Khái niệm Phân Số 
Ở Tiểu Học 
Ở Lớp 6 
Ta gọi với 
a, b  Z, b ≠ 0 là một 
Phân Số, a là tử số 
(tử), b là mẫu số 
(mẫu) của Phân Số. 
1. Khaùi nieäm phaân soá 
Phaân soá coù daïng 
 vôùi a, b Z,b 0 ; 
a laø töû , b laø maãu cuûa phaân soá 
2.Ví duï 
?1 
Cho 3 ví dụ về phân số. Cho biết tử và mẫu của mỗi phân số đó. 
 Tiết 69 : MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ 
 Trong caùc caùch vieát sau ñaây, caùch vieát naøo cho ta phaân soá ? 
a/ 
b/ 
c/ 
d/ 
?2 
e/ 
f/ 
g/ 
h/ 
TRAÛ LÔØI 
Caùc caùch vieát cho ta phaân soá laø : 
; 
; 
; 
; 
1. Khaùi nieäm phaân soá 
Phaân soá coù daïng 
 vôùi a, b Z,b 0. 
a laø töû , b laø maãu cuûa phaân soá 
2.Ví duï 
Nhaän xeùt : Soá nguyeân a coù theå vieát laø 
?3 
Mọi số nguyên có thể viết dưới dạng phân số không ? Cho ví dụ. 
Trả lời: Mọi số nguyên đều viết được dưới dạng phân số với mẫu số là 1. 
 Tiết 69 : MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ 
Ví dụ 
 BÀI TẬP 
cuûa hình vuoâng 
của hình tròn 
Bài 1: Ta biểu diễn của hình tròn bằng cách chia hình tròn 
thành 4 phần bằng nhau rồi tô màu 1 phần như hình 1 
cuûa hình chöõ nhaät 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
HẾT GIỜ 
Th¶o luËn nhãm 
Hình thức : Hai bàn là một nhóm , trình bày kết quả thảo luận ra bảng phụ 
Thời gian : 2’ 
Nội dung : 
Duøng hai trong ba soá -2; 5 vaø 7 ñeå vieát thaønh phaân soá 
Kết quả : 
Có tất cả 6 phân số được tạo thành từ 3 số -2; 5; 7 là : 
Baøi 3: Duøng hai soá 0 vaø -3 ñeå vieát thaønh phaân soá 
ÑAÙP AÙN 
Ta chỉ viết được duy nhất một phân số đó là : 
Ñoá : Moät ñöùc tính caàn thieát cuûa ngöôøi hoïc sinh ? 
T 
 Phaân soá “ aâm hai phaàn baûy”ñöôïc vieát là : ........ 
R 
Duøng caû hai soá 5 vaø 7 coù theå vieát ñöôïc ........... phaân soá . 
U 
Ñieàu kieän ñeå laø phaân soá :a, b Z vaø b phaûi khaùc ....... 
a 
b 
N 
Moïi soá nguyeân n ñeàu vieát ñöôïc döôùi daïng phaân soá vôùi töû laø n, coøn maãu laø .............. 
G 
Thöông cuûa pheùp chia (-4) : 7 laø ............. 
H 
Phaân soá coù töû baèng 1 vaø maãu gaáp ba laàn töû laø ........... 
Ö 
Moät caùi baùnh chia 5 phaàn baèng nhau , laáy 2 phaàn.Phaàn coøn laïi bieåu dieãn phaân soá .................. 
C 
Phaân soá coù maãu baèng -2 vaø töû hôn maãu 3 ñôn vò laø ................. 
2 
0 
1 
T 
2 
1 
0 
, n 
Z 
Cho bieåu thöùc : 
 Bài tập trắc nghiệm 
Caâu 1: Ñeå A laø phaân soá thì : 
A. 
B. 
C. 
D. 
B 
n < 1 
n > 1 
Caâu 2: Khi n = 0 thì phaân soá A baèng : 
A . 13 
B. -1 
C. -13 
D.Kh ông xác định 
C 
HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ 
Hoïc thuoäc daïng toång quaùt cuûa phaân soá 
Laøm caùc baøi taäp : 1;3;4;5 trang 6 SGK. 
Töï ñoïc phaàn “ coù theå em chöa bieát ”. 
KÍNH CHUÙC QUYÙ THAÀY COÂ GIAÙO MAÏNH KHOÛE 
CHUÙC CAÙC EM HOÏC GIOÛI. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_1_mo_rong_khai_niem_phan.ppt
Bài giảng liên quan