Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số - Lê Khắc Hùng

Bài tập 3 trang 6 sgk : Viết các phân số sau

a) Hai phần bảy b) Âm năm phần chín

c) Mười một phần mười ba d) Mười bốn phần năm

Bài tập 5 trang 6 sgk : Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số ( mỗi số chỉ viết một lần ). Cũng hỏi như vậy đối với hai số 0 và -2

 

ppt10 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số - Lê Khắc Hùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
a 
Mçi ngµy ®Õn tr­êng lµ mét ngµy vui 
V× sù nghiÖp gi¸o dôc NÔNG CỐNG 
v× lîi Ých m­êi n¨m ph¶I trång c©y –v× lîi Ých tr¨m n¨m ph¶I trång ng­êi 
Chóc c¸c vÞ ®¹i biÓu m¹nh kháe - c¸c thÇy c« gi¸o ®¹t kÕt qu¶ cao trong héi gi¶ng – c¸c em häc sinh ch¨m ngoan häc giái ! 
 TRƯỜNG THCS TRUNG CHÍNH 
THẦY GIÁO : LÊ KHẮC HÙNG 
Ch­¬ng tr×nh ®­îc viÕt trªn phÇn mÒn Microsoft PowerPoint 2003. 
Ch­¬ng tr×nh Héi gi¶ng - TR ƯỜNG THCS TRUNG CH ÍNH 
B¾t ®Çu 
Sè Häc 6 
TIẾT 69 : MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ 
Chµo mõng c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o 
®Õn dù giê, th¨m líp 
TRƯỜNG THCS TRUNG CHÍNH 
THẦY GIÁO : LÊ KHẮC HÙNG 
Tuần 22Bài 1 
 là phân số, vậy có phải là phân số không ? 
1. Khái niệm phân số : 
Ph ân số số có dạng 
 Ở tiểu học các em đã biết các số sau là gì? 
gọi là phân số 
cũng là những phân số 
Em nào có thể nêu một cách tổng quát phân số ? 
 
 với a,b lànhững số nguyên b khác 0 
2.Ví dụ : 
là những phân số 
?1 Cho ba ví dụ về phân số ? 
?2 Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số ? 
cách viết a) và c) 
 
?3.Mọi số nguyên có thể viết dưới dạng phân số không ? Cho ví dụ. 
 5 = , -7 = 
Nhận xét : số nguyên a có thể viết 
 
Bài tập 1 trang 5 sgk : 
 hình tròn 
Theo cách đó hãy biểu diễn 
a) của hình chữ nhật 
b) của hình hình vuông 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài tập 2 trang 6 sgk : 
a) 
b) 
c) 
d) 
Bài tập 3 trang 6 sgk : Viết các phân số sau 
Hai phần bảy 	 b) Âm năm phần chín 
c) Mười một phần mười ba d) Mười bốn phần năm 
Giải 
Bài tập 4 trang 6 sgk : Viết các phép chia sau dưới dạng phân số : 
3 : 11	b) – 4 : 7 
c) 5 : (-13)	d) x chia cho 3 ( x  Z) 
Giải 
Bài tập 5 trang 6 sgk : Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số ( mỗi số chỉ viết một lần ). Cũng hỏi như vậy đối với hai số 0 và -2 
Giải 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_1_mo_rong_khai_niem_phan.ppt