Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Hỗn số = phần nguyên + phần phân số

 Muốn viết một hỗn số dương dưới dạng phân số ta làm như thế nào?

Phân số thập phân là phân số mà mẫu là luỹ thừa của 10.

Số thập phân gồm hai phần:

Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy;

 Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy;

Số chữ số của phần thập phân đúng bằng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 29/03/2022 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Cỏch viết đỳng khụng ? 
Vấn đề: 
HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM 
Tiết: 89 
Bài 13: 
1. Hỗn số : 
Phõn số cú thể viết dưới dạng hỗn số như sau : 
+ 
= 
3 
1 
7 
4 
= 
thương 
số dư 
Phần nguyờn 
của 
Phần phõn số 
của 
Hỗn số 
Vậy hỗn số gồm những phần nào ? 
1 
3 
4 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
( đọc là : một ba phần tư ) 
Số bị chia 
Số chia 
Hỗn số = phần nguyờn + phần phõn số 
?1 
Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số 
HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM 
Bài 13: 
1. Hỗn số : 
Hỗn số = phần nguyờn + phần phõn số 
Em hóy đọc hai hỗn số trờn ? 
Ta có thể viết một hỗn số dưới dạng phân số . 
Ví dụ: 
?2 
Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số 
 Muốn viết một hỗn số dương dưới dạng phõn số ta làm như thế nào? 
HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM 
Bài 13: 
1. Hỗn số : 
Hỗn số = phần nguyờn + phần phõn số 
?1: Viết cỏc phõn số sau dưới dạng hỗn số : 
?2: Viết cỏc hỗn số sau dưới dạng phõn số : 
; 
; 
Viết dưới dạng hỗn số và viết dưới dạng phõn số 
Chỳ ý : 
cũng gọi là hỗn số . 
 
= 
- 
= 
- 
 
Chỳ ý: Khi viết một phõn số õm ( hỗn số õm) dưới dạng hỗn số ( phõn số ) , ta chỉ cần viết số đối của nú dưới dạng hỗn số (phõn số) rồi đặt dấu trừ trước kết quả . 
Viết mẫu của cỏc phõn số sau dưới dạng lũy thừa của 10 
Cỏc phõn số thập phõn 
Phõn số thập phõn là gỡ? 
HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM 
Bài 13: 
1. Hỗn số : 
Hỗn số = phần nguyờn + phần phõn số 
2. Số thập phõn : 
Phân số thập phân là phân số mà mẫu là luỹ thừa của 10. 
Phân số thập phân là phân số mà mẫu là luỹ thừa của 10. 
Ví dụ: 
; 
; 
Là các phân số thập phân 
0 , ; 
-1 , ; 
0 , 
Phần nguyên 
Phần thập phân 
1 
0 
1 
00 
1 
000 
3 
52 
073 
Số thập phân gồm hai phần: 
Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy; 
 Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy; 
Số chữ số của phần thập phân đúng bằng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân . 
* Viết cỏc phõn số sau dưới dạng số thập phõn : 
 Viết cỏc số thập phõn sau dưới dạng phõn số thập phõn :	 1 ,21; 0 ,07; -2 ,013 
; 
; 
; 
; 
?3 
?4 
; 
; 
= 3% 
= -67% 
= 107% 
HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM 
Bài 13: 
1. Hỗn số : 
Hỗn số = phần nguyờn + phần phõn số 
2. Số thập phõn : 
3. Phần trăm : 
Phõn số thập phõn là phõn số mà mẫu là lũy thừa của 10 . 
	 3, 7 = 
	6,3 = 
	0,34 = 
?5: Viết cỏc số thập phõn sau dưới dạng phõn số thập phõn và dưới dạng dựng kớ hiệu % : 
Cú đỳng là khụng ? 
Rất đỳng 
Bài tập 94 . Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số . 
a) 
b) 
c) 
d) 
Bài tâp 95 . Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số 
a) 
b) 
c) 
d) 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_13_hon_so_so_thap_phan_p.ppt