Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm (Bản mới)

 Muốn viết một phân số (lớn hơn 1) dưới dạng hỗn số, ta chia tử cho mẫu, thương tim được là phần nguyên của hỗn số, số là tử của phân số kèm theo, còn mẫu vẫn là mẫu đã cho.

 Muốn viết một hỗn số dưới dạng phân số (lớn hơn 1), ta nhân phần nguyên với mẫu rồi cộng vớt tử, kết qua tim được là tử của phân số còn mẫu là mẫu đã cho.

Số thập phân gồm 2 phần:

     + Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy;

     + Phần thập phân viết bên phai dấu phẩy;

 Số chư số của phần thập phân đúng bằng số chư số 0 ở mẫu của phân số thập phân.

 

ppt8 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm (Bản mới), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Bài 
Hỗn số . Số thập phân. 
Số phần tr ăm 
1. Hỗn số : Phân số có thể viết dư ới dạng hỗn số nh ư sau : 
 4 
3 1 
 dư th ươ ng 
 Phần nguy ên Phần phân số 
 của của  
 Chú ý: Trong phần phân số của hỗn số , tử số bao giờ cũng nhỏ hơn mẫu số . 
Cá ch viết phân số dư ới dạng hỗn số và ng ư ợc lại: 
ã   Muốn viết một phân số ( lớn hơn 1) dư ới dạng hỗn số , ta chia tử cho mẫu , th ươ ng tim đư ợc là phần nguy ên của hỗn số , số là tử của phân số kèm theo , còn mẫu vẫn là mẫu đã cho . 	 
 Muốn viết một hỗn số dư ới dạng phân số ( lớn hơn 1), ta nh ân phần nguy ên với mẫu rồi cộng vớt tử , kết qua tim đư ợc là tử của phân số còn mẫu là mẫu đã cho . 
.   2. Số thập phân: 
Phân số thập phân là phân số có mẫu là luỹ thừa của 10. 
 Các phân số có thể viết là 
 Phân số thập phân có thể viết dư ới dạng số thập phân 
ã   Số thập phân gồm 2 phần : 
     +  Phần số nguy ên viết bên tr ái dấu phẩy ; 
      + Phần thập phân viết bên phai dấu phẩy ; 
 Số ch ư số của phần thập phân đ úng bằ ng số ch ư số 0 ở mẫu của phân số thập phân. 
 1.       Số phần tram: 
Nh ư ng phân số có mẫu là 100 còn đư ợc viết dư ới dạng phần tram với kí hiệu % 
Các kh ẳ ng đ ịnh 
D 
(S) 
Sửa lỗi 
Bài tập tr ắc nghiệm . 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_13_hon_so_so_thap_phan_p.ppt