Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số - Trường THCS Quách Xuân Kỳ

Tính chất cơ bản của phân số

Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Nhận xét

Ta có thể viết một phân số bất kì có mẫu âm thành phân số bằng nó và có mẫu dương bằng cách nhân cả tử và mẫu của phân số đó với -1

 

ppt21 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 01/04/2022 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số - Trường THCS Quách Xuân Kỳ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Vµ c¸c em häc sinh 
 th©n mÕn 
KÝnh chµo quý thÇy c« 
KiÓm tra bµi cñ: 
Khi n ào phân số 
Gi¶i thÝch v× sao 
1 
2 
4 
2 
= 
-4 
1 
8 
-2 
= 
a 
b 
d 
c 
= 
. 
= 
. 
a 
b 
d 
c 
= 
5 
-1 
-10 
2 
= 
KiÓm tra bµi cñ: 
NhËn xÐt: 
1 
2 
4 
2 
= 
-4 
1 
8 
-2 
= 
1. 
TiÕt 71 §3 tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè 
2 
. 
2 
. 
(-4) 
: 
(-4) 
: 
5 
-1 
-10 
2 
= 
¸ p dông gi¶i thÝch: 
-1 
3 
2 
-6 
= 
. 
. 
: 
: 
-5 
-5 
-3 
-3 
 Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho. 
 Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho. 
2. 
TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè 
1. Bµi tËp ¸p dông 
ViÕt ph©n sè cã mÉu ©m thµnh ph©n sè b»ng nã cã mÉu d­¬ng 
(-5 ) 
3 
= 
3 
-5 
-3 
5 
= 
-1 
-1 
. Ta cã thÓ viÕt mét ph©n sè bÊt k× cã mÉu ©m thµnh ph©n sè b»ng nã vµ cã mÉu d­¬ng b»ng c¸ch nh©n c¶ tö vµ mÉu cña ph©n sè ®ã víi -1 
NhËn xÐt 
. 
. 
= 
5 
-17 
 ViÕt mçi ph©n sè sau ®©y thµnh d·y nhiÒu ph©n sè b»ng ph©n sè ®· cho. 
-5 
17 
-10 
34 
= 
-15 
51 
= 
= 
= 
... 
= 
-4 
-11 
4 
11 
8 
22 
= 
12 
33 
= 
= 
= 
... 
= 
a 
b 
-a 
-b 
. Mçi ph©n sè cã v« sè ph©n sè b»ng nã. 
-1 
1 . NhËn xÐt: 
. C¸c ph©n sè b»ng nhau lµ c¸ch viÕt kh¸c nhau cña mét sè mµ ng­êi ta gäi lµ sè h÷u tØ 
(SGK,Tr10) 
= 
5 
-17 
 ViÕt mçi ph©n sè sau ®©y thµnh d·y nhiÒu ph©n sè b»ng ph©n sè ®· cho. 
-5 
17 
-10 
34 
= 
-15 
51 
= 
= 
= 
... 
= 
-4 
-11 
4 
11 
8 
22 
= 
12 
33 
= 
= 
= 
... 
= 
a 
b 
-a 
-b 
. Mçi ph©n sè cã v« sè ph©n sè b»ng nã. 
-1 
1 . NhËn xÐt: 
. C¸c ph©n sè b»ng nhau lµ c¸ch viÕt kh¸c nhau cña mét sè mµ ng­êi ta gäi lµ sè h÷u tØ 
(SGK,Tr10) 
TRÒ CHƠI TOÁN HỌC 
ĐI 
HỌC 
VỚI 
HÀNH 
ĐÔI 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
HEÁT GIÔØ 
TRÒ CHƠI TOÁN HỌC 
ĐI 
HỌC 
VỚI 
HÀNH 
ĐÔI 
Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên thì được một phân số bằng phân số đã cho đúng hay sai ? 
Sai 
Đúng 
x 
CÂU SỐ 1 
CÂU SỐ 2 
Điền số thích hợp vào ô trống : 
:3 
:3 
-1 
2 
CÂU SỐ 3 
Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho một ước chung của chúng thì được một phân số bằng phân số đã cho 
Sai 
Đúng 
Sai 
x 
CÂU SỐ 4 
Hai phân số sau bằng nhau là đúng hay sai ? 
Sai 
Đúng 
Sai 
x 
CÂU SỐ 5 
Mỗi phân số có vô số phân số bằng nó ? 
Sai 
Đúng 
Sai 
x 
CÂU SỐ 6 
 Cho hai phân số 
Tìm hai phân số có mẫu bằng 12 và lần lượt bằng hai phân số đã cho 
1. Mỗi phân số có 
30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
c) vô số phân số bằng nó . 
Ghép nối các câu tương ứng ở 2 cột để được câu đúng . 
2. Các phân số bằng nhau 
a) là các cách viết khác nhau của cùng một số mà người ta gọi là số hữu tỉ . 
Cột A 
Cột B 
b) một phân số bằng nó . 
Bµi tËp 14 (SKG,Tr11) Đố : Ông khuyên cháu điều gì ? 
 Điền số thích hợp vào ô vuông để có hai phân số bằng nhau. Sau đó , viết các chữ cái tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hai hàng dưới cùng , em sẽ trả lời được câu hỏi nêu trên . 
A 
M 
G 
25 
24 
-27 
T 
32 
S 
O 
45 
20 
Y 
-35 
I 
C 
-2 
7 
E 
100 
K 
N 
18 
64 
7 20 7 20 18 -27 24 25 -2 45 25 32 
7 20 18 -27 25 -35 18 100 18 64 -2 24 
C 
O 
C 
O 
N 
G 
M 
A 
I 
S 
A 
T 
C 
O 
N 
G 
A 
Y 
N 
E 
K 
N 
M 
I 
C 
Ó 
C 
Ô 
N 
G 
M 
À 
I 
S 
Ắ 
T 
C 
Ó 
N 
G 
À 
Y 
N 
Ê 
K 
N 
M 
I 
Tiết 71: 
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
Häc thuéc tÝnh chÊt c¬ b¶n vÒ ph©n sè. 
 Lµm bµi tËp 11,12,13 SGK,Tr11 20,21,23,24 trang 6,7 SBT . 
Xem tr­íc bµi rót gän ph©n sè . 
TiÕt 71 §3 tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè 
Xin ch©n thµnh c¸m ¬n quý thÇy c« ®Õn tham gia tiÕt d¹y cña t«i 
Thieát keá baøi giaûng 
Nguyeãn Ngoïc Ñính 
Kính chuùc taát caû quyù Thaày coâ ñöôïc nhieàu söùc khoûe vaø ñaït keát quaû cao trong naêm hoïc . 
GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN ----------------------- NguyÔn ngäc ®Ýnh ------------------- Tr­¬ng ptdt néi tró 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_3_tinh_chat_co_ban_cua_p.ppt