Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Trường THCS Long Khánh

BT 49/29: Hùng đi xe đạp, 10 phút đầu đi được quảng đường, 10 phút thứ hai đi được quảng đường, 10 phút cuối cùng đi được quảng đường. Hỏi sau 30 phút, Hùng đi đươc bao nhiêu phần quảng đường ?

BT 51/29: Tìm năm cách chọn ba trong bảy số sau đây để khi cộng lại được tổng bằng 0:

 

ppt11 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 28/03/2022 | Lượt xem: 163 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Trường THCS Long Khánh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRÖÔØNG THCS LONG KHAÙNH 
Taäp theå hoïc sinh lôùp 6/3 
Tröôøng THCS LONG KHAÙNH 
 Kính chaøo 
 Quyù thaày coâ 
 veà döï giôø lôùp chuùng em 
KIỂM TRA BÀI CŨ: 
HS1: 
HS2: 
 Viết công thức tổng quát các tính chất của phép cộng các số nguyên : 
BT: Thực hiện phép tính : 
BT: Thực hiện phép tính : 
BÀI 8: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 
?1 
Phép cộng số nguyên có những tính chất gì ? 
a) Tính chất giao hoán : 
b) Tính chất kết hợp : 
c) Cộng với số 0: 
1/ Các tính chất : 
BÀI 8: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 
1/ Các tính chất : 
2/ Áp dụng : 
Ví dụ . Tính tổng : 
( Tính chất giao hoán ) 
( Tính chất kết hợp ) 
( Cộng với số 0) 
BÀI 8: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 
1/ Các tính chất : 
2/ Áp dụng : 
?2 
Tính nhanh : 
?2 
Tính nhanh : 
Giải 
Giải 
BT 47/28: Tính nhanh 
BT 49/29: Hùng đi xe đạp , 10 phút đầu đi được quảng đường , 10 phút thứ hai đi được quảng đường , 10 phút cuối cùng đi được quảng đường . Hỏi sau 30 phút , Hùng đi đươc bao nhiêu phần quảng đường ? 
Giải 
Số quảng đường sau 30 phút Hùng đi được là : 
( quảng đường ) 
BT 51/29: Tìm năm cách chọn ba trong bảy số sau đây để khi cộng lại được tổng bằng 0: 
Ví dụ : 
Bốn cách còn lại là : 
( kiểm tra bài cũ HS2) 
 Chaân thaønh caûm ôn 
Quyù Thaày Coâ ñaõ döï giôø . 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_8_tinh_chat_co_ban_cua_p.ppt
Bài giảng liên quan