Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3: Ôn tập khái niệm về phân số - Lê Khắc Hùng

Chú ý

Có thể dùng phân số để ghi kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0. Phân số đó cũng được gọi là thương của phép chia đã cho.

Ví dụ

Tính chất cơ bản của phân số

Nếu nhân cả tử và mẫu của một số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được phân số bằng số đã cho.

Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3: Ôn tập khái niệm về phân số - Lê Khắc Hùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
a 
Mçi ngµy ®Õn tr­êng lµ mét ngµy vui 
V× sù nghiÖp gi¸o dôc NÔNG CỐNG 
v× lîi Ých m­êi n¨m ph¶I trång c©y v× lîi Ých tr¨m n¨m ph¶I trång ng­êi 
Chóc c¸c vÞ ®¹i biÓu - c¸c thÇy c« gi¸o MẠNH KHOẺ – 
 c¸c em häc sinh ch¨m ngoan häc giái ! 
 TRƯỜNG THCS TRUNG CHÍNH 
THẦY GIÁO : LÊ KHẮC HÙNG 
Ch­¬ng tr×nh ®­îc viÕt trªn phÇn mÒn Microsoft PowerPoint 2003. 
Ch­¬ng tr×nh Héi gi¶ng - TRƯỜNG THCS TRUNG CHÍNH 
B¾t ®Çu 
Sè Häc 6 
Chµo mõng c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o 
®Õn dù giê, th¨m líp 
TRƯỜNG THCS TRUNG CHÍNH 
THẦY GIÁO : LÊ KHẮC HÙNG 
Ch­¬ng tr×nh ®­îc viÕt trªn phÇn mÒn Microsoft PowerPoint 2003. 
ÔN TẬP KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ 
 TiÕt 105-106 
CHƯƠNG III 
ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. 
GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. 
BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH. 
ÔN TẬP : KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ 
Viết : 
Viết : 
Viết : 
Viết : 
Đọc : hai phần ba 
Đọc : năm phần mười 
Đọc : ba phần tư 
Đọc : bốn mươi phần một trăm 
	 là các phân số 
Chú ý 
Có thể dùng phân số để ghi kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0. Phân số đó cũng được gọi là thương của phép chia đã cho . 
Ví dụ 
1 : 3 = ;	4 : 10 = ; 	9 : 2 = ;  
CHƯƠNG MỘT 
ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. 
GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. 
BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH. 
Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số bằng 1. 
Ví dụ 
Số 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau và khác 0. 
Ví dụ 
CHƯƠNG MỘT 
ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. 
GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. 
BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH. 
4) Số 0 có thể viết thành phân số có tử số là 0 và mẫu số khác 0 
Tổng quát 	( trong đó N là tự nhiên bất kỳ số bất kỳ khác 0) 
CHƯƠNG MỘT 
ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. 
GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. 
BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH. 
Ví dụ 
a) Đọc các phân số 
	b) Nêu tử số và mẫu số của từng phân số trên . 
2. Viết các thương sau dưới dạng phân số . 
	3 : 5;	75 : 100;	9 : 17 
Viết các số tự nhiên sau dưới dạnh phân số có mẫu số là 1. 
	32;	105;	1000 
Viết số thích hợp vào ô trống 
a) 1 = 6/...	b) 0 =  /5 
Câu hỏi và bài tập 
6 
5 
0 
Ôn tập : TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ 
Tính chất cơ bản của phân số 
Nếu nhân cả tử và mẫu của một số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được phân số bằng số đã cho . 
Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho . 
Ví dụ : 
b) Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số 
	* Rút gọn phân số . 
	 Ví dụ : 
Hoặc 
* Quy đồng mẫu số các phân số . 
Ví dụ : Quy đông mẫu số của 
và 
Lấy tích 5 x 7 = 35 là mẫu số chung (MSC). Ta có 
Ví dụ 2: Quy đồng mẫu số của 
Nhận xét : ta thấy 10 : 5 = 2 nên 10 là mẫu số chung 
(MSC) của hai phân số . Ta có 
Ta nhận thấy 15 : 5 = 3, 25 : 5 = 5 
Câu hỏi và bài tập 
Rút gon các phân số : 
a) 
Vậy ta chia cả tử số và mẫu số cho 5. 
Ta có kết quả 
Ta nhận thấy 18 : 9 = 2, 27 : 9 = 3 
Câu hỏi và bài tập 
b) 
Vậy ta chia cả tử số và mẫu số cho 9. 
Ta có : 
= 
= 
Ta nhận thấy 36 :4 = 9, 64 : 4 = 16 
Câu hỏi và bài tập 
c) 
Vậy ta chia cả tử số và mẫu số cho 4. 
Ta có : 
= 
= 
Ta nhận thấy 8 x 3 = 24 
Câu hỏi và bài tập 
a) 
Vậy mẫu số chung của hai phân số 24. 
Ta có : 
= 
= 
2. Quy đồng mẫu số của các phân số 
= 
= 
+ 
Ta nhận thấy 8 x 3 = 24 
Câu hỏi và bài tập 
b) 
Vậy mẫu số chung của hai phân số 24. 
Ta có : 
= 
= 
2. Quy đồng mẫu số của các phân số 
+ 
= 
+ 
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁOĐÃ VỀ DỰ TIẾT HỌC 
F:\Beethoven\Beethoven-Symphonies No.5 & No.7 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_on_tap_khai_niem_ve_phan_so.ppt