Bài giảng Đại số Lớp 6 - Luyện tập (Trang 50)

An phân tích các số 120 ; 306 và 567 ra thừa số nguyên tố như sau :

120 = 2 . 3 . 4 . 5

306 = 2 . 3 . 51

567 = 92 . 7

An làm như trên có đúng không ? Hãy sửa lại trong trường hợp An làm không đúng .

Trả lời :

An làm như trên là sai .

 

ppt7 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Luyện tập (Trang 50), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Mụn Toỏn: Lớp 6 
- Theỏ naứo laứ phaõn tớch moọt soỏ ra thửứa soỏ nguyeõn toỏ ? 
? AÙp duùng tớnh : Phaõn tớch soỏ 120 ; 2100 ra thửứa soỏ nguyeõn toỏ vaứ cho bieỏt moói soỏ ủoự chia heỏt cho caực soỏ nguyeõn toỏ naứo ? 
KiỂM TRA BÀI CŨ : 
120 = 2 3 . 3 . 5	;120 chia heỏt cho caực soỏ nguyeõn toỏ 2, 3, 5. 
2100 = 2 2 . 3 . 5 2 . 7;2100 chia heỏt cho caực soỏ nguyeõn toỏ 2 ; 3 ; 5 ; 7 
Luyện tập 
An phân tích các số 120 ; 306 và 567 ra thừa số nguyên tố nh ư sau : 
120 = 2 . 3 . 4 . 5 
306 = 2 . 3 . 51 
567 = 9 2 . 7 
An làm nh ư trên có đ úng không ? Hãy sửa lại trong trường hợp An làm không đ úng . 
 Baứi taọp 126 (50) 
Tr ả lời : 
An làm nh ư trên là sai . 
Sửa lại là : 
120 = 2 . 3 . 4 . 5 = 2 . 3 . 2 . 2 . 5 = 2 3 . 3 . 5 
306 = 2 . 3 . 51 = 2 . 3 . 3 . 17 = 2 . 3 2 . 17 
567 = 9 2 . 7 = 3 . 3 . 3 . 3 . 7 = 3 4 . 7 
Baứi taọp 130 (50) Phaõn tớch caực soỏ sau ra thửứa soỏ nguyeõn toỏ roài tỡm taọp hụùp caực ửụực cuỷa moói soỏ: 
51; 75; 42; 30 
a) 51 = 3 . 17 
->ệ(51) =  1 ; 3 ; 17 ; 51  
b) 75 = 3 . 5 2 . 
->ệ (75) =  1 ; 3 ; 5 ; 15 ; 25 ; 75  
c) 42 = 2 . 3 . 7 
->ệ (42) =  1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 14 ; 21 ; 42  
d) 30 = 2 . 3 . 5 
ệ (30) =  1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ;0 ; 15 ; 30  
Luyện tập 
Luyện tập 
 Baứi taọp 131 (50) 
Tớch cuỷa hai soỏ tửù nhieõn baống 42. Tỡm moói soỏ. 
Tớch cuỷa hai soỏ tửù nhieõn a vaứ b baống 30. tỡm a vaứ b, bieỏt raống a < b. 
Neỏu tớch cuỷa hai soỏ tửù nhieõn baống 42 thỡ moói soỏ coự quan heọ nhử theỏ naứo vụựi soỏ 42? 
Vieỏt taọp hụùp caực 
 ửụực cuỷa 42. 
 Laứm tửụng tửù ủoỏi vụựi caõu b 
a) Moói soỏ laứ ửụực cuỷa 42. Ta coự caực soỏ laứ : 
1 vaứ 42 ; 2 vaứ 21 ; 3 vaứ 14 ; 6 vaứ 7. 
b) a vaứ b laứ ửụực cuỷa 30 (a < b) 
a 
1 
2 
3 
5 
b 
30 
15 
10 
6 
Luyện tập 
Baứi 132 (50) : 
 Tõm cú 28 viờn bi. Tõm muốn xếp số bi đú vào cỏc tỳi sao cho số bi ở cỏc tỳi đều bằng nhau. Hỏi Tõm cú thể xếp 28 viờn bi đú vào mấy tỳi?(kể cả trường hợp xếp vào 1 tỳi) 
Baứi toaựn cho bieỏt gỡ ? caàn tỡm gỡ ? 
Soỏ tuựi coự quan heọ vụựi soỏ bi nhử theỏ naứo ? 
Hóy thảo luận nhúm tỡm ra số tỳi? 
Baứi laứm : 
Soỏ tuựi laứ ửụực cuỷa 28 
ệ (28) =  1 ; 2 ; 4 ; 7 ;14 ; 28  
Vậy soỏ tuựi laứ 1 ; 2 ; 4 ; 7 ;14 vaứ 28 (tuựi ) 
Hửụựng daón Daởn doứ 
 Hoùc vaứ laứm baứi taọp soỏ 133 (51). 
- X em trước bài Ước chung và bội chung. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_luyen_tap_trang_50.ppt