Bài giảng Đại số Lớp 6 - Ôn tập chương 3 - Nguyễn Thị Huyền

Bài tập 164 (Trang 65 -SGK):

Khi trả tiền một cuốn sách theo đúng giá bìa, Oanh được cửa hàng trả lại 1200đ vì đã được khuyến mại 10%. Vậy Oanh đã mua cuốn sách với giá bao nhiêu tiền.

Bài làm:

Giá bìa của cuốn sách đó là:

1200 : 10% = 12000 (đồng)

Số tiền Oanh đã mua cuốn sách là:

12000 – 1200 = 10800 (đồng)

(hoặc: 12000 . 90% = 10800 (đồng))

 

ppt11 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 31/03/2022 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Ôn tập chương 3 - Nguyễn Thị Huyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
GV: NguyÔn ThÞ HuyÒn 
Tr­êng:THCS Nam ChÝnh 
Chµo mõng quý thÇy c« 
 ®· ® Õn dù giê líp 6A 
*) B ài to án 1 : (T ìm gi á tr ị ph â n s ố c ủa m ột s ố cho tr ước ) 
Tìm a, biết a bằng của b. 
Ta tính: 
*) B ài to án 2 : (T ìm m ột s ố , biết giá trị một phân số của nó ) 
T ìm b, bi ết của b bằng a. 
Ta t ính : 
1. TÝnh chÊt cña phÐp céng vµ phÐp nh©n ph©n sè . 
2. Ba bµi to¸n c¬ b¶n vÒ ph©n sè : 
*) B ài to án 3 : ( Tìm tỉ số của hai số a và b)  
¤n tËp ch­¬ng III (t2) 
¤n tËp ch­¬ng III (t2) 
B ài t ập 1 
 1 ) Tìm của 5,1 
2) Tìm một số biết của nó bằng 20 
 3) Tính t ỉ s ố c ủa hai s ố m và 50 cm 
¤n tËp ch­¬ng III (t2) 
B ài t ập 1 
Gi¶i : Ta cã : 
VËy cña 5,b»ng 
1) Tìm của 5,1 
 2) Tìm một số biết của nó bằng 20. 
Gi¶i : Sè ® ã lµ: 
 3) Tính t ỉ s ố c ủa hai s ố m và 50 cm. 
Gi¶i : 
B ài tập 164 ( Trang 65 -SGK): 
Khi trả tiền một cuốn sách theo đúng giá bìa , Oanh được cửa hàng trả lại 1200đ vì đã được khuyến mại 10%. Vậy Oanh đã mua cuốn sách với giá bao nhiêu tiền . 
B ài l àm : 
Gi á bìa c ủa cu ốn s ách đó là: 
1200 : 10% = 12000 ( đồng ) 
Số tiền Oanh đã mua cuốn sách là : 
12000 – 1200 = 10800 ( đồng ) 
( hoặc : 12000 . 90% = 10800 ( đồng )) 
¤n tËp ch­¬ng III (t2) 
B ài tập 165 ( Trang 65 -SGK): M ột ng ười g ửi ti ết ki ệm 2 tri ệu đồng, tính ra mỗi tháng được lãi 11200đ. Hỏi ngưòi ấy đã gửi tiết kiệm với lãi xuất bao nhiêu phần trăm một tháng. 
B ài l àm : 
L ãi xu ất m ột th áng l à : 
 . 100 % = 0,56 % 
b) N ếu g ửi 10 000 000 th ì m ỗi th áng được bao nhiêu tiền lãi? Sau 6 tháng số tiền lãi là bao nhiêu? 
a) 
 N ếu g ửi 10 000 000 th ì l ãi một tháng là: 
(đ) 
 Sau 6 tháng số tiền lãi là: 
 56 000 . 3 = 168000 (đ) 
¤n tËp ch­¬ng III (t2) 
B ài t ập: Một lớp học có 40 học sinh gồm ba loại giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. 
 Số học sinh trung bình bằng số học sinh còn lại. 
a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp. 
b ) Tính t ỉ s ố ph ần tr ă m c ủa s ố h ọc sinh trung b ình v ới s ố học sinh c ả l ớp 
Bài làm: 
Số học sinh giỏi là: 
 ( học sinh ) 
 Số học sinh còn lại là: 
 40 – 8 = 32 ( học sinh ) 
 Số học sinh trung b ình là: 
 ( học sinh ) 
 Số học sinh kh á là: 
 32 – 12 = 20 ( học sinh ) 
b ) T ỉ s ố ph ần tr ă m c ủa s ố h ọc sinh trung b ình v ới s ố học sinh c ả l ớp là: 
% = 30% 
¤n tËp ch­¬ng III (t2) 
B ài t ập 166: Học kì I, số học sinh giỏi của lớp 6D bằng số học sinh còn lại. Sang học kì II, số học sinh giỏi tăng thêm 8 bạn ( số học sinh cả lớp không đổi ), n ê n s ố h ọc sinh gi ỏi b ằng số học sinh còn lại. Hỏi học kì I lớp 6D 
có bao nhiêu học sinh giỏi. 
Bài làm: 
Soá hs gioûi 6D HKI baèng 
 soá hs caû lôùp . 
Soá hs gioûi 6D HKII baèng 
 soá hs caû lôùp . 
Ph ân số chỉ học sinh tăng là : 
 soá hs caû lôùp . 
Soá hs lôùp 6D laø : 
( hs ) 
S ố học sinh giỏi kì I của lớp là : 
 ( hs ) 
¤n tËp ch­¬ng III (t2) 
H ướng d ẫn về nh à 
- L àm b ài t ập :167 trang 65 SGK; BT 56 SBT 
- Ôn tập chuẩn bị tiết sau ôn tập cuối năm 
Xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh . 
HEÁT 
 
XIN CHAÂN THAØNH CAÙM ÔN QUÍ THAÀY COÂ VAØ CAÙC EM HOÏC SINH ÑAÕ ÑEÁN DÖÏ. 
Chuùc quí thaày coâ m ạnh khoûe . 
Chuùc caùc em hoïc sinh hoïc toát , chaêm ngoan . 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_on_tap_chuong_3_nguyen_thi_huyen.ppt