Bài giảng Đại số Lớp 6 - Ôn tập cuối năm - Trường THCS Tân Thịnh

Chọn đáp án đúng:

Hai góc có tổng số đo bằng 180 độ là hai góc kề bù

b) Tia phân giác của góc xOy là tia tạo với hai cạnh của góc hai góc bằng nhau

c) Góc tù là góc nhỏ hơn 180 độ và lớn hơn 90 độ

d) Hai góc có tổng số đo bằng 180 ® là hai góc phụ nhau

Tam giác ABC là hình gồm :

Ba điểm A, B, C

 Ba đoạn thẳng AB, BC, CA

 Ba điểm A, B, C không thẳng hàng

 Ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

 

ppt32 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 04/04/2022 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Ôn tập cuối năm - Trường THCS Tân Thịnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG T hcs T ©n thÞnh 
M«n to¸n 6 
«n tËp cuèi n¨m 
1 
Hãy chọn một câu bất kỳ trong hệ thống câu hỏi 
2 
 a) 9	 	b) – 8 	c) 12	d) – 9	 
suy ra x = 
 = 
1/ 
3 
2/ Điền ký hiệu (Є, Є, C, C) Thích hợp vào ô vuông : 
a) 	- 7  N	b) { - 7}  Z 
c)	- 7  Z	d) { - 1 ; O ; }  N 
Є 
Є 
C 
C 
4 
3/ Nối mỗi dòng ở cột bên trái với 1 dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng : 
Là số nguyên dương 
 Là số nguyên âm 
Vừa là số nguyên dương vừa là số nguyên âm . 
Không là số nguyên dương cũng không là số nguyên âm 
Không là số nguyên 
a) 0 
b) -2 
c)15 
d) 
5 
4/ 
+ x = 
 Suy ra x = 
a) 	 	b) 	c) 
d) 	e) 
6 
5/ Số là kết quả của phép tính : 
a) + 
b) + 
c) + 
d) + 
e) + 
7 
6/ Tổng của 2 góc bù nhau bằng : 
 90	b) 45	 
c) 180	d) 360 
o 
o 
o 
o 
8 
 Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz	 
 Tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz 
 Tia Oz vằm giữa hai tia Ox và Oy 
 Tất cả đều sai 
7/ Nếu xOy + yOz = xOz thì : 
9 
8/ Giá trị của biểu thức : (7 - - ) – ( - ) – ( - ) bằng : 
6	b) 6 	 	c) 1 	 
d) 10 	e) 8 
10 
9/ 	x : ( - ) = 1	 Suy ra x = 
a) 	b) 	c) 	d) 	 	e) 
11 
10/ 	 Kết quả phép tính : ( : ) . là : 
a) 	b) 	c) 	d) 
12 
11/ Kết quả rút gọn phân số đến tối giản là : 
a) 	b) 
c) - 	d) 
13 
12/ = 
 	b. 	 
c. 	d. 
14 
13/ 	 Chọn đáp án đúng : 
 Hai góc có tổng số đo bằng 180 độ là hai góc kề bù 
b) Tia phân giác của góc xOy là tia tạo với hai cạnh của góc hai góc bằng nhau 
c) Góc tù là góc nhỏ hơn 180 độ và lớn hơn 90 độ 
d) Hai góc có tổng số đo bằng 180 ®é là hai góc phụ nhau 	 
15 
a)-3 	b)- 1 	 
c)- 2	d) 2 	 
14/ Viết dưới dạng hỗn số là : 
4/24/2022 
16 
15/ Tìm x biết : 
x = 	b) x =  
c) x = 	d) x = 
17 
16/ 	 Cho góc xOy và góc yOt là hai góc kề bù . Biết góc xOy bằng 60 độ . Số đo góc yOt là : 
30 độ 	b) 90 độ 
 180 độ 	d) 120 độ 
18 
17/ 	 Cho góc mOn và góc xOt là hai góc phụ nhau . Biết số đo góc mOn bằng 25 độ . Số đo góc xOt là : 
 25 độ 	b) 65 độ 
c) 155 độ 	d) 90 độ 
19 
18/ 	 Nối mỗi dòng ở cột bên trái với 1 dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng : 
a) ( ) 
b) –( ) 
c) (- ) 
d) (- ) 
2 
4 
2 
3 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
20 
19/	2 = (2 ). Suy ra x = 
x 
2 
3 
a) 5	b) 6	c) 2	d) 8	e) 3 
6 
21 
a) 5	b) – 5	c) 6	d) – 6	e) 4. 
20/ 	( ) = Suy ra m = 
m 
22 
21/ Tam giác ABC là hình gồm : 
Ba điểm A, B, C 
 Ba đoạn thẳng AB, BC, CA 
 Ba điểm A, B, C không thẳng hàng 
 Ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng . 
23 
22/ Chọn đáp đáp án đúng 
Tổng của hai phân số là một phân số có tử bằng tổng các tử , mẫu bằng tổng các mẫu 
 Trong hai phân số có cùng một mẫu dương , phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn 
 Để nhân hai phân số cùng mẫu , ta nhân tử với tử và giữ nguyên mẫu 
 Để tìm phân số tối giản ta chia cả tử và mẫu của phân số cho ước chung của chúng 
24 
23/ Tia 0t là tia phân giác của xoy khi : 
	a. x0y = y0t 
	b. x0t + t0y = x0y 
	c. x0t + t0y = x0y và x0t = y0t 
	 d. x0t = y0t = 
	 e. C ả c và d 
o 
x 
y 
t 
a 
x 
y 
t 
o 
x 
t 
y 
o 
o 
x 
y 
t 
a 
b 
c 
25 
24/ Chỉ ra đáp án đúng : Từ hai phân số =  ta có các cặp phân số bằng nhau sau : 
 a . b = c . d	b) a . c = b . d 
c) a . d = b . c	d) a + d = b + d 
26 
25/ 	 Nếu x + 10 = – 4 thì : 
a) x = 10 	b) x = -14 	 
c) x = – 10 	d) x = 14 
27 
26/ Chọn đáp án sai : 
Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180 độ 
 Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 90 độ 
 Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 180 độ 
 Hai góc có tổng số đo bằng 180 độ thì kề bù 
28 
27) 
 	b) 
c) -1 	d) 1 
29 
28/ 	 = 
a) 	b) 	c) 	d) 	 	e) 
30 
a) 2 	b) 	 
	c) 	d) 
29/ 
31 
30/ Nghịch đảo của 	 là : 
2 
3 
3 
- 
a) 	b) 	 
c) 	d) 
32 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_on_tap_cuoi_nam_truong_thcs_tan_thinh.ppt
Bài giảng liên quan