Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ giá trị của phân thức - La Thị Liên

Là các ví dụ về biểu thức hữu tỉ

Mỗi biểu thức là một phân thức hoặc biểu thị một dãy các

 phép toán: cộng, trừ, nhân, chia trên những phân thức gọi

là những biểu thức hữu tỉ.

Các bước biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân

 thức.

Bước 1. Viết biểu thức dưới dạng dãy các phép toán (nếu có )

Bước 2. Thực hiện các phép tính ở trên mỗi biểu thức.

Bước 3. Rút gọn biểu thức thành một phân thức

 

ppt23 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 07/04/2022 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ giá trị của phân thức - La Thị Liên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
GV: La Thị Liờn 
Trường THCS La Bằng 
ĐẠI TỪ - THÁI NGUYấN 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY Cễ GIÁO VỀ DỰ GIỜ VỚI LỚP 8A 
Kiểm tra bài cũ 
 Bài 1 Hãy nối mỗi ý cột trái (A) với một ý ở cột phải (B) để đư ợc khẳng đ ịnh đ úng . 
1-> d, 2-> a, 3 -> c, 4 -> b. 
4. 
3. = 
2. 
1. Phân thức đại số có dạng 
B 
A 
c) 
 trong đ ó A, B là các đa thức , 
 B khác đa thức 0 
b) 
a) 
e) 
Bài 2 Thực hiện phép tính sau : 
Cho các biểu thức sau : 
Là các ví dụ về biểu thức hữu tỉ 
Mỗi biểu thức là một phân thức hoặc biểu thị một dãy các 
 phép toán : cộng , trừ , nhân , chia trên những phân thức gọi 
là những biểu thức hữu tỉ . 
1. Biểu thức hữu tỉ 
Tiết 34 Đ 9 . Biến đ ổi các b iểu thức hữu tỉ 
Gi á trị của phân thức 
biểu thị phép chia tổng 
cho 
Biểu thức 
1. Biểu thức hữu tỉ 
Tiết 34 Đ 9 . Biến đ ổi các b iểu thức hữu tỉ 
Gi á trị của phân thức 
: 
VD1: Biến đ ổi A= 
 thành phân thức 
2. Biến đ ổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức 
A = 
= 
: 
 Các bước biến đ ổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân 
 thức . 
Bước 1 . Viết biểu thức dưới dạng dãy các phép toán ( nếu có ) 
Bước 2 . Thực hiện các phép tính ở trên mỗi biểu thức . 
Bước 3. Rút gọn biểu thức thành một phân thức 
2. Biến đ ổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức 
HOẠT ĐỘNG NHểM 
 Biến đ ổi các biểu thức sau thành một phân thức đại số . 
Giải 
Hết giờ 
Giải 
Ví dụ 2. Cho phân thức 
a) Tìm đ iều kiện của x để gi á trị của phân thức đư ợc xác đ ịnh 
b) Tính gi á trị của phân thức tại x = 2004 
3. Gi á trị của phân thức 
Các bước giải bài toán liên quan đ ến gi á trị của phân thức . 
Bước 1 . Tìm đ iều kiện của biến để gi á trị phân thức đư ợc xác 
 đ ịnh ( mẫu thức khác không ). 
Bước 2 . Rút gọn phân thức . 
Bước 3. - Xét xem gi á trị của biến cần tính có tho ả mãn đ iều 
 kiện của biến hay không . 
 Nếu tho ả mãn đ iều kiện th ì thay vào phân thức đã rút gọn để tính . 
 Còn không tho ả mãn đ iều kiện th ì gi á trị của phân thức 
không xác đ ịnh . 
3. Gi á trị của phân thức 
?2. Cho phân thức 
Giải 
a) Tìm đ iều kiện của x để gi á trị của phân thức đư ợc xác đ ịnh 
b) Tính gi á trị của phân tại x = 1 000 000 và tại x=-1 
+ Tại x = -1 không tho ả mãn đ iều kiện của biến . Nên gi á trị 
của biểu thức không xác đ ịnh . 
a) Gi á trị phân thức xác đ ịnh khi x(x+1) ≠0. Vậy x ≠ 0 và x ≠ -1 
+ Tại x =1 000 000 tho ả mãn đ iều kiện của biến . Vậy gi á trị của 
= 
= 
b) Ta có : 
 phân thức đã cho là: 
3. Gi á trị của phân thức 
A. x ≠ 0 
B. x ≠ 2 
 C. x ≠ -2 
 D. x ≠ -2 và x ≠0 
2. Phân thức đư ợc rút gọn là: 
A. x-2 
 B. x+2 
 C. x-4 
 D. 2-x 
3. Gi á trị của phân thức tại x = 3000 là: 
 A. 3002 
B. -2008 
C. 2008 
D. 2998 
4. Gi á trị của phân thức bằng 0 th ì 
A. x =-2 
 B. x = 2 
C. không có gi á trị của x 
 D. x= - 4 
Chọn ch ữ cái đ ứng trước phương án tr ả lời đ úng 
1. Đ iều kiện của x để gi á trị phân thức đư ợc xác đ ịnh là: 
Cho phân thức 
Bài 1 
Luyện tập 
 Khẳng đ ịnh 
 Đ úng 
 Sai 
1. Phân thức rút gọn của phân thức N là 
2. Gi á trị của N xác đ ịnh khi x ≠ 1 và x ≠ -1 
3. Gi á trị của N không xác đ ịnh khi x = 1 hoặc x = -1 
4. Phân thức N có gi á trị bằng khi x = 1 
Cho phân thức : 
Trong các khẳng đ ịnh sau , khẳng đ ịnh nào đ úng , khẳng đ ịnh nào sai ? 
 
 
 
 
Xin chỳc mừng ! Bạn đỳng rồi ! 
Thật đỏng tiếc ! Bạn sai mất rồi ! 
Cỏch làm đỳng như sau : 
Xin chỳc mừng ! Bạn đỳng rồi ! 
Giỏ trị của phõn thức N được xỏc định khi 
x 2 - 1 ≠ 0 
 (x - 1)(x + 1) ≠ 0 
 x - 1 ≠ 0 và x + 1 ≠ 0 
 x ≠ 1 và x ≠ -1	 
Ồ! Bạn sai rồi ! 
Đỏp ỏn phải là “ Đỳng ”, vỡ : 
Giỏ trị của phõn thức N được xỏc định khi 
x 2 - 1 ≠ 0 
 (x - 1)(x + 1) ≠ 0 
 x - 1 ≠ 0 và x + 1 ≠ 0 
 x ≠ 1 và x ≠ -1	 
Xin chỳc mừng ! Bạn đỳng rồi ! 
Ồ! Bạn sai rồi ! 
Bạn chọn đỏp ỏn “ Đỳng ” à ? Thật đỏng tiếc ! 
Vỡ x = 1 khụng thoả món điều kiện xỏc định của phõn thức N nờn tại x = 1, ta khụng tớnh được giỏ trị của phõn thức N. 
Vậy bạn phải chọn đỏp ỏn “ Sai ”. 
Bạn đó chọn đỏp ỏn “ Sai ”! 
Vỡ x = 1 khụng thoả món điều kiện xỏc định của phõn thức N nờn tại x = 1, ta khụng tớnh được giỏ trị của phõn thức N 
Cõu trả lời của bạn hoàn toàn chớnh xỏc ! 
Hướng dẫn học ở nh à 
1. Nắm vững cách biến đ ổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân 
thức (Theo ba bước ), áp dụng làm bài 46b (SGK/ 57) 
2. Nắm vững cách giải bài toán liên quan đ ến gi á trị của phân 
 thức trước hết phải tìm đ iều kiện của biến để gi á trị của phân 
 thức đư ợc xác đ ịnh . á p dụng làm bài tập 47, 48 (SGK/57, 58) 
3. Ôn lại các phép toán , biến đ ổi biểu thức hữu tỉ . Làm bài tập 51, 
 52, 53, 55 (SGK/58, 59). 
Các bước giải bài toán liên quan đ ến gi á trị của phân thức . 
Bước 1 . Tìm đ iều kiện của biến để gi á trị phân thức đư ợc xác 
 đ ịnh ( mẫu thức khác không ). 
Bước 2 . Rút gọn phân thức . 
Bước 3. - Xét xem gi á trị của biến cần tính có tho ả mãn đ iều 
 kiện của biến hay không . 
 Nếu tho ả mãn đ iều kiện th ì thay vào phân thức đã rút gọn để tính . 
 Còn không tho ả mãn đ iều kiện th ì gi á trị của phân thức 
không xác đ ịnh . 
Cho phân thức 
a) Với đ iều kiện nào của x th ì gi á trị của phân thức đư ợc xác đ ịnh 
b) Rút gọn phân thức 
c) Tìm gi á trị của x để gi á trị của phân thức bằng 1 
d) Có gi á trị của x để gi á trị của phân thức bằng 0 hay không 
Hướng dẫn học ở nh à 
TRƯỜNG THCS TÂY SƠN QUẬN HẢI CHÂU ĐN 
Tiết học đến đõy kết thỳc 
Xin cảm ơn cỏc thầy cụ đó về dự giờ thăm lớp 
Cảm ơn cỏc em đó cú nhiều nụ ̃ lực trong tiết học hụm nay! 
CHÀO TẠM BIỆT 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_2_bai_9_bien_doi_cac_bieu_thuc.ppt
Bài giảng liên quan