Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ giá trị của phân thức - Trần Quang Triều

 Biểu thức hữu tỉ là một phân thức hoặc biểu thị một dãy các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia trên các phân thức .

Áp dụng quy tắc của các phép toán cộng , trừ , nhân , chia các phân thức vµ th t thc hiƯn phÐp tÝnh để biến đổi biĨu thc h÷u t thành một phân thức .

Khi làm các bài toán liên quan đến giá trị của phân thức thỡ trớc hết ta phải đi tỡm giá trị của biến để giá trị của mẫu khác 0. đó chính là điều kiện để giá trị của phân thức đợc xác định.

Nếu tại giá trị của biến mà giá trị của một phân thức đợc xác định thỡ phân thức ấy và phân thức thu gọn của nó có cùng một giá trị.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 07/04/2022 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ giá trị của phân thức - Trần Quang Triều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Mụn Đại sụ́ 
Lớp 8 
Chào mừng các qúy thầy cô về dự 
Hội thi giáo viên giỏi cụm Cẩm Hoàng . 
Giáo viên : Trần Quang Triều 
Cao An, ngày 14/12/2011 
Kiểm tra bài cũ 
Nêu khái niệm phân thức đại số ? 
Xét các biểu thức sau : 
Biểu thức có dạng phân thức là: 
Biểu thức chưa có dạng phân thức là: 
TIEÁT 35: BIEÁN ẹOÅI CAÙC BIEÅU THệÙC HệếU Tặ. 
 GIAÙ TRề CUÛA PHAÂN THệÙC 
1/ Biểu thức hữu tỉ : 
 Bieồu thửực hửừu tổ laứ moọt phaõn thửực hoaởc bieồu thũ moọt daừy caực pheựp toaựn : coọng , trửứ , nhaõn , chia treõn caực phaõn thửực . 
VD: 
V í dụ : Cho biểu thức hữu tỉ sau : 
+ Biểu thức có dạng phân thức : 
 + Biểu thức biểu thị các phép toán cộng , trừ , nhân , chia trên các phân thức : 
hay B= 
Biểu thức B biểu thị phép chia của 
tổng cho 
Caực bieồu thửực treõn ta goùi laứ caực bieồu thửực thửực hửừu tổ . 
TIEÁT 35: BIEÁN ẹOÅI CAÙC BIEÅU THệÙC HệếU Tặ. 
 GIAÙ TRề CUÛA PHAÂN THệÙC 
1/ Biểu thức hữu tỉ : 
2/ Biến đ ổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức : 
?1: SGK 
Bieỏn ủoồi bieồu thửực 
thaứnh moọt phaõn thửực . 
?1 
Giaỷi 
 AÙp duùng quy taộc cuỷa caực pheựp toaựn coọng , trửứ , nhaõn , chia caực phaõn thửực và thứ tự thực hiện phép tính ủeồ bieỏn ủoồi biểu thức hữu tỉ thaứnh moọt phaõn thửực . 
 Vậy biểu thức B ban đ ầu đư ợc biến đ ổi 
 thành 1 phân thức : 
GV y ờu cầu HS hoạt đ ộng theo nhóm 
( mỗi bàn là 1 nhóm ) 
TIEÁT 35: BIEÁN ẹOÅI CAÙC BIEÅU THệÙC HệếU Tặ . 
 GIAÙ TRề CUÛA PHAÂN THệÙC 
1/ Biểu thức hữu tỉ : 
2/ Biến đ ổi biểu thức hữu tỉ thành một phân thức : 
3/ Giaự trũ cuỷa phaõn thửực : 
 Khi làm các bài toán liên quan đ ến gi á trị của phân thức th ỡ trước hết ta phải đi tỡ m gi á trị của biến để gi á trị của mẫu khác 0 . đ ó chính là đ iều kiện để gi á trị của phân thức đư ợc xác đ ịnh . 
Ví dụ 2: sgk ( 56) 
Gi á trị của phân thức đư ợc xác đ ịnh khi mẫu thức khác 0 hay x(x-3) ≠ 0 . 
b) Ta có : 
 Với x=2004 tho ả mãn đ iều kiện của biến nên ta thay x=2004 vào phân thức thu gọn của phân thức 
ban đ ầu ta đư ợc : A= 
Vậy gi á trị của phân thức đã cho bằng tại x=2004 
 Khi làm tính trên các phân thức ta chỉ việc thực hiện theo các quy tắc của các phép toán , không cần quan tâm đ ến gi á trị của biến . 
 Nếu tại gi á trị của biến mà gi á trị của một phân thức đư ợc xác đ ịnh thỡ phân thức ấy và phân thức thu gọn của nó có cùng một gi á trị . 
Do đ ó x ≠ 0 và x-3 ≠ 0. 
Nên x ≠ 0 và x ≠ 3. 
Vậy đ iều kiện để gi á trị của phân thức đư ợc xác đ ịnh là: x ≠ 0 và x ≠ 3 
a) T ỡm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định. 
b) T ớnh giỏ trị của phõn thức tại x= 2004 . 
TIEÁT 35: BIEÁN ẹOÅI CAÙC BIEÅU THệÙC HệếU Tặ . 
 GIAÙ TRề CUÛA PHAÂN THệÙC 
1/ Biểu thức hữu tỉ : 
2/ Biến đ ổi biểu thức hữu tỉ thành một phân thức : 
?2:Cho phaõn thửực 
a) Tỡm ủieàu kieọn cuỷa x ủeồ giaự trũ cuỷa phaõn thửực ủửụùc xaực ủũnh . 
3/ Giaự trũ cuỷa phaõn thửực : 
?2 
b) Tớnh giaự trũ cuỷa phaõn thửực 
taùi x = 1 000 000 vaứ taùi x = -1 
Giaỷi 
a) Giaự trũ cuỷa phaõn thửực 
đư ợc xác đ ịnh khi 
Vaọy ẹK cuỷa x để phaõn thửực được xỏc định là mọi x : x và x 
x 
hay x(x+1) 
 , nên x và x+1 khác 0. 
Do đ ó x và x 
Ví dụ 2: Sgk 
a) Gi á trị của phân thức đư ợc xác đ ịnh 
 khi mẫu thức khác 0 hay x(x-3) ≠ 0 . 
 Do đ ó x ≠ 0 và x-3 ≠ 0. Nên x ≠ 0 và x ≠ 3. 
 Vậy đ iều kiện để gi á trị của phân thức 
đư ợc xác đ ịnh là: x ≠ 0 và x ≠ 3. 
TIEÁT 35: BIEÁN ẹOÅI CAÙC BIEÅU THệÙC HệếU Tặ . 
 GIAÙ TRề CUÛA PHAÂN THệÙC 
1/ Biểu thức hữu tỉ : 
2/ Biến đ ổi biểu thức hữu tỉ thành một phân thức : 
Cho phaõn thửực 
3/ Giaự trũ cuỷa phaõn thửực : 
* Với x= 1 000 000 tho ả mãn ẹK cuỷa x neõn ta thay x=1000000 vào biểu thức thu gọn ta đư ợc 
* Với x=-1 khoõng tho ả maừn ẹK cuỷa x 
neõn giaự trũ phaõn thửực khoõng xaực định . 
?2 
Giaỷi 
a) Giaự trũ cuỷa phaõn thửực 
đư ợc xác đ ịnh khi 
hay x(x+1) 
, nênx và x+1khác 0. 
Do đ ó x và x 
Vậy gi á trị của phân thức đã cho bằng 
 Vậy muốn tính gi á trị của phân thức tại x=a nào đ ó ta làm theo 3 bước sau : 
B1: T ỡm đ iều kiện xác đ ịnh của phân thức . 
B2: Rút gọn phân thức ban đ ầu . 
B3: Kiểm tra xem với x=a có tho ả mãn đ iều kiện của x hay không ? Nếu tho ả mãn ta thay x=a vào phân thức thu gọn rồi tính gi á trị . 
 Muốn tính gi á trị của phân thức tại x=a nào đ ó ta làm theo các bước nào ? 
Vaọy ẹK cuỷa x để phaõn thửực được xỏc định là mọi x : x và x 
TIEÁT 35: BIEÁN ẹOÅI CAÙC BIEÅU THệÙC HệếU Tặ . 
 GIAÙ TRề CUÛA PHAÂN THệÙC 
?2 
Giaỷi 
a) Giaự trũ cuỷa phaõn thửực 
ủửụùc xaực ủũnh : 
+ V ới x = 1 000 000 tho ả maừn ẹK cuỷa x neõn gi á trị của phân thức bằng : 
+ V ới x =-1 khoõn g thoả maừn ẹK cuỷa x 
neõn giaự trũ phaõn thửực khoõng xaực ủ ịnh . 
3/ Giaự trũ cuỷa phaõn thửực : 
Nên x 
0 vaứ x 
-1 
V ới giaự trũ naứo cuỷa x thỡ giaự trũ cuỷa moói phaõn thửực sau ủửụùc xaực ủũnh ? 
Bài 47 Sgk trang 57 
Vaọy ẹK cuỷa x để phaõn thửực được xỏc định là mọi x : x và x 
TIEÁT 35: BIEÁN ẹOÅI CAÙC BIEÅU THệÙC HệếU Tặ. 
 GIAÙ TRề CUÛA PHAÂN THệÙC 
ủửụùc xaực ủũnh khi m ẫu khỏc 0 
a) Giaự trũ cuỷa phaõn thửực 
Vaọy ẹKXẹ cuỷa phaõn thửực : x -2 
ủửụùc xaực ủũnh khi m ẫu khỏc 0 
b) Giaự trũ cuỷa phaõn thửực 
Vaọy ẹKXẹ cuỷa phaõn thửực :x 
Bài 47 Sgk trang 57 
V ới giaự trũ naứo cuỷa x thỡ giaự trũ cuỷa moói phaõn thửực sau ủửụùc xaực ủũnh ? 
B ản đồ tư duy 
Nụ̣i dung bài 
học 
 Sau đú ỏ p duùng quy taộc cuỷa caực pheựp toaựn coọng , trửứ , nhaõn , chia caực phaõn thửực ủeồ bieỏn ủoồi thaứnh moọt phaõn thửực 
Dạng bài liên quan đ ến giỏ trị c ủa phõn thức 
 Khi bi ến đổi một biểu thức hữu tỉ không cần quan tâm đ ến gi á trị của biến . 
B3: Thực hiện thao tỏc trờn phõn thức thu gọn . Chỳ ý đối chiếu với ĐKXĐ của phõn thức . 
Biến đổi một biểu thức hữu tỉ 
Biểu thức hữu tỉ 
hoặc biểu thị dóy phộp toỏn cộng , trừ , nhõn , chia trờn những phõn thức 
Là một phõn thức 
 B1: T ỡm điều kiện của biến để giỏ trị của phõn thức được xỏc định . 
B2: R ỳt gọn phõn thức ban đầu 
H ướng dẫn về nhà 
+ Nắm v ữ ng phương pháp biến đ ổi biểu thức để rút gọn , để tính toán , t ỡm x . T ỡ m đ iều kiện của bi ến để gi á trị của phân thức xác đ ịnh . 
+ Ôn tập các nội dung của chương I, II . 
+ BTVN: BT 48 ,50,51,52,53 trong SGK. 
+ Chuẩn bị Thi học kỳ . 
CHÀO TẠM BIỆT 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_2_bai_9_bien_doi_cac_bieu_thuc.ppt