Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 63: Luyện tập giải bất phương trình bậc nhất một ẩn (Bản đẹp)

Dạng 1: Giải BPT đưa được về dạng bậc nhất 1 ẩn và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Bước 1: Đưa BPT về dạng bằng cách áp dụng các phép biến đổi đồng nhất: Phép nhân đa thức với một đa thức, khai triển hằng đẳng thức, quy tắc phá ngoặc, ước lược các số hạng đồng dạng, quy đồng mẫu số ( hoặc mẫu thức)

Bước 2:

Giải BPT nhận được.

Bước 3:

Kết luận về tập nghiệm của BPT.

Bước 4:

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số

 

ppt9 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 13/04/2022 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 63: Luyện tập giải bất phương trình bậc nhất một ẩn (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
M¤N TOÁN 8 
NHIÖT LIÖT CHµO MõNG C¸C THÇY, C¤ GI¸O VÒ Dù TIÕT HäC H¤M NAY 
Năm học 2009 - 2010 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Bài tập 1 : Giá trị x = 3 là một nghiệm của 
 bất phương trình nào dưới đây: 
 a) 2x + 3 2x + 5 
 c) 5 – x > 3x – 12 d) 5 – x > x + 10 
Bài tập 2 : Hình v ẽ dưới đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? 
 a ) x > 3 b) x ≤ 3 
 c ) x < 3 d ) x ≥ 3 
0 3 
Chọn đáp án đúng. 
- Chữa bài tập 25 câu d (SGK-47): Giải bất 
phương trình sau: 
TI ẾT 63 : LUY ỆN TẬP 
(B ất phương trình bậc nhất một ẩn ) 
Bài 1 : Gi ải c ác b ất phương trình sau 
và bi ểu diễn tập nghiệm trên trục số . 
a) 
0 
b) 
Vậy tập nghiệm của BPT là: S = 
Vậy tập nghiệm của BPT là: S = 
0 
Cách 1: 
Cách 2: 
(1) 
BPT (1) 
(vì ) 
Vậy tập nghiệm của BPT là: S = 
D ạng 1 : Gi ải BPT đưa được về dạng b ậc nhất 1 ẩn và bi ểu diễn tập nghiệm trên trục số . 
Bµi 34(SGK-Tr 49) 
T×m sai lÇm trong c¸c lêi gi¶i sau : 
a) Gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh : -2x > 23 
Ta cã 
b) G¶i bÊt ph­¬ng tr×nh : 
Ta cã 
VËy nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh lµ x > -28 
Û 
VËy nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh lµ x > 25 
VËy nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh lµ 
VËy nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh lµ x < -28 
TI ẾT 63 : LUY ỆN TẬP 
(B ất phương trình bậc nhất một ẩn ) 
D ạng 1 : Gi ải BPT đưa được về dạng b ậc nhất 1 ẩn và bi ểu diễn tập nghiệm trên trục số . 
Cách giải 
 Đưa BPT về dạng 
 bằng cách 
áp dụng các phép biến đổi đồng nhất: Phép nhân đa thức với một đa thức, khai triển hằng đẳng thức, quy tắc phá ngoặc, ước lược các số hạng đồng dạng, quy đồng mẫu số ( hoặc mẫu thức) 
Bước 2: 
Bước 1 : 
Giải BPT nhận được. 
Bước 3: 
Kết luận về tập nghiệm của BPT. 
Bước 4: 
Biểu diễn tập nghiệm trên trục số 
Bài 1 : Gi ải c ác b ất phương trình sau 
và bi ểu diễn tập nghiệm trên trục số . 
a) 
b) 
Vậy tập nghiệm của BPT là: S = 
Vậy tập nghiệm của BPT là: S = 
Môn 
Văn 
Tiếng Anh 
Hoá 
Toán 
Điểm 
8 
7 
10 
? 
B ài 2: Bài 33 (sgk-48) 
Lo ại Giỏi : ĐTB t ừ 8 tr ở lên, không có 
 môn nào dư ới 6. Toán và Văn h ệ số 2. 
Để đạt loại Giỏi số điểm thi môn Toán 
ít nhất bằng bao nhiêu ? 
TI ẾT 63 : LUY ỆN TẬP 
(B ất phương trình bậc nhất một ẩn ) 
Dạng 1 : Giải BPT đưa được về dạng bậc nhất 1 ẩn và biểu diễn tập nghiệm trên trục số . 
ĐTBM = 
Toán x 2 + Văn x 2 + T.Anh + Hóa 
6 
Giải 
Gọi x là điểm thi môn Toán của Chiến 
( ) 
Điểm trung bình các môn thi của Chiến là: 
2x + 2.8 + 7 + 10 
6 
= 
Do để đạt loại giỏi phải có điểm TBM 
từ 8 trở lên suy ra ta có BPT : 
( TMĐK ) 
Vậy để đạt loại giỏi bạn Chiến phải có 
 điểm thi môn Toán ít nhất là 7,5 điểm. 
Dang 2: Gi ải bài toán bằng cách lập BPT 
Bước 3: Kết luận: Kiểm tra xem nghiệm của BPT có thoả mãn ĐK của ẩn hay không rồi kế luận 
Môn 
Văn 
Tiếng Anh 
Hoá 
Toán 
Điểm 
8 
7 
10 
? 
B ài 2: Bài 33 (sgk-48) 
Lo ại Giỏi : ĐTB t ừ 8 tr ở lên, không có 
 môn nào dư ới 6. Toán và Văn h ệ số 2. 
Để đạt loại Giỏi số điểm thi môn Toán 
ít nhất bằng bao nhiêu ? 
TI ẾT 63 : LUY ỆN TẬP 
(B ất phương trình bậc nhất một ẩn ) 
Dạng 1 : Giải BPT đưa được về dạng bậc nhất 1 ẩn và biểu diễn tập nghiệm trên trục số 
ĐTBM = 
Toán x 2 + Văn x 2 + T.Anh + Hóa 
6 
Dang 2 : Gi ải bài toán bằng cách lập BPT 
Cách giải: 
Bước 1 : Lập BPT 
 Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp 
 cho ẩn số. 
 Biểu diễn các đại lượng chưa biết 
 theo ẩn và các đại lượng đã biết . 
 Lập BPT biểu thị mối quan hệ giữa các 
 đại lượng . 
Bước 2 : Giải BPT 
Bước 3 : Kết luận: Kiểm tra xem nghiệm 
 của BPT có thoả mãn ĐK của ẩn hay 
 không rồi kế luận. 
Dang 2 : Gi ải bài toán bằng cách lập BPT 
TI ẾT 63 : LUY ỆN TẬP 
(B ất phương trình bậc nhất một ẩn ) 
Dạng 1 : Giải BPT đưa được về dạng bậc nhất 1 ẩn và biểu diễn tập nghiệm trên trục số 
D ạng 3 : Gi ải các BPT ở dạng khác. 
Bài 3: Giải các BPT sau. 
(Bất phương trình thương) 
Cách giải 
Bước 2: Đưa BPT về dạng 
Bước 1 : Tìm ĐKXĐ 
Bước 3: Giải BPT 
a) 
Bước 4: Kết luận về tập nghiệm của BPT 
Giải 
ĐKXĐ: 
Vậy tập nghiệm của BPT là: S = 
( do 2 > 0 ) 
( thoả mãn ĐKXĐ ) 
Dang 2 : Gi ải bài toán bằng cách lập BPT 
TI ẾT 63 : LUY ỆN TẬP 
(B ất phương trình bậc nhất một ẩn ) 
Dạng 1 : Giải BPT đưa được về dạng bậc nhất 1 ẩn và biểu diễn tập nghiệm trên trục số 
D ạng 3 : Gi ải các BPT ở dạng khác. 
Bài 3: Giải các BPT sau. 
Giải 
ĐKXĐ: 
* Nếu 
( Vô lý ) 
Vậy BPT vô nghiệm. 
* Nếu 
Kết luận : 
 BPT luôn thoả mãn với 
Tập nghiệm của BPT là: S = 
Vậy tập nghiệm của BPT là: S = 
Cách 2: 
Cách 1: 
ĐKXĐ: 
Vậy tập nghiệm của BPT là: S = 
( do 2 > 0 ) 
( thoả mãn ĐKXĐ ) 
Kết hợp với 
TI ẾT 63 : LUY ỆN TẬP 
(B ất phương trình bậc nhất một ẩn ) 
Dang 2 
 Gi ải bài toán 
 bằng cách lập BPT 
D ạng 1 
Giải BPT đưa được về dạng BPT bậc nhất 1 ẩn và biểu diễn tập nghiệm trên trục số. 
D ạng 3 
 Gi ải các BPT 
ở dạng khác. 
CÁC DẠNG TOÁN GIẢI BPT 
 BẬC NHẤT MỘT ẨN 
HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ 
- Laøm caùc baøi taäp: 28; 29; 30 trong SGK- trang 48 
 59; 60; 61; 62 trong SBT – trang 47 
 Baøi taäp laøm theâm: Giaûi caùc BPT sau: 
a) 
b) 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_tiet_63_luyen_tap_giai_bat_phuong_tri.ppt
Bài giảng liên quan