Bài giảng Lịch sử 8 - Tiết 51: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về KT-XH ở VN

NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM

 - Họ bị tước đoạt ruộng đất, phải gánh chịu rất nhiều thứ thuế và vô số các khoản phụ thu của chức dịch trong các làng. Nông dân bị phá sản, có người ở lại nông thôn làm tá điền cho địa chủ, một số bỏ đi làm phu cho các đồn điền Pháp, số khác ra thành thị kiếm ăn bằng những nghề phụ như cắt tóc, kéo xe hoặc làm bồi bếp, con sen, ở vú, một số rất nhỏ làm công ở các nhà máy, hầm mỏ của tư bản và Việt Nam.

Các giai cấp và tầng lớp mới xuất hiện như thế nào ? Em hãy đánh giá thái độ cách mạng của từng giai cấp và tầng lớp đối với cách mạng Việt Nam khi nổ ra ?

Tầng lớp tư sản có nguồng gốc từ các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, xưởng thủ công, hãng buôn.bị chính quyền thực dân Pháp kìm hãm nên họ không có tinh thần cách mạng

Tiểu tư sản thành thị bao gồm chủ các xưởng nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp họ bị thực dân Pháp và phong kiến chèn ép nên họ có ý thức dân tộc sẳn sàng tham gia cách mạng.

Công nhân có khoảng 10 vạn người phần lớn xuất thân từ nông dân, làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy,xí nghiệp họ bị bóc lột nặng nề bởi tư sản và thực dân Pháp nên hỵo có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống giới chủ nhằm cải thiện đời sống.

ppt8 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 18/03/2022 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lịch sử 8 - Tiết 51: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về KT-XH ở VN, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Bài 29CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM (tiếp theo) 
Tiết 51 
II. NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM 
Ch ương II: XAÕ HOÄI VIEÄT NAM (töø naêm 1897 ñeán naêm 1918) 
H99: Nông dân Việt Nam trong thời kì Pháp thuộc 
 “ Nửa đêm thuế thúc trống dồn  Sân đình máu chảy , đường thôn lính đầy . Cha trốn ra Hòn Gai cuốc mỏ  Anh chạy vào đất đỏ làm phu  Bán thân đổi mấy đồng xu  Thịt xương vùi gốc cao su mấy tầng . Con đói lả ôm lưng mẹ khóc Mẹ đơ ̃ con đấu thóc cầm hơi  Kiếp người cơm vãi , cơm rơi  Biết đâu nẻo đất phương trời mà đi ”.   (Tố Hữu ) 
 - Họ bị tước đoạt ruộng đất, phải gánh chịu rất nhiều thứ thuế và vô số các khoản phụ thu của chức dịch trong các làng. Nông dân bị phá sản, có người ở lại nông thôn làm tá điền cho địa chủ, một số bỏ đi làm phu cho các đồn điền Pháp, số khác ra thành thị kiếm ăn bằng những nghề phụ như cắt tóc, kéo xe hoặc làm bồi bếp, con sen, ở vú, một số rất nhỏ làm công ở các nhà máy, hầm mỏ của tư bản và Việt Nam. 
II. NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM 
2. Đô thị phát triển , sự xuất hiện các giai cấp , tầng lớp mới 
Lược đồ : Các đô thị Việt Nam cuối TKXIX đầu TKXX 
Hải Phòng 
Huế 
Quy Nhơn 
Sài Gòn – Chợ lớn 
Vinh 
Ảnh : Nhà hát lớn thành phố Hà Nội 
a. Đô thi ̣ phát triển : 
II. NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM 
2. Đô thị phát triển , sự xuất hiện các giai cấp , tầng lớp mới . 
a. Đô thi ̣ phát triển : 
b. Sư ̣ xuất hiện các giai cấp , tầng lớp mới : 
-Tầng lớp tư sản c ó nguồng gốc từ các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, xưởng thủ công, hãng buôn..bị chính quyền thực dân Pháp kìm hãm nên họ không có tinh thần cách mạng 
Câu hỏi thảo luận nhóm 
Các giai cấp và tầng lớp mới xuất hiện như thế nào ? Em hãy đánh giá thái độ cách mạng của từng giai cấp và tầng lớp đối với cách mạng Việt Nam khi nổ ra ? 
-Tiểu tư sản thành thị bao gồm chủ các xưởng nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấphọ bị thực dân Pháp và phong kiến chèn ép nên họ có ý thức dân tộc sẳn sàng tham gia cách mạng. 
-Công nhân có khoảng 10 vạn người phần lớn xuất thân từ nông dân, làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy,xí nghiệp họ bị bóc lột nặng nề bởi tư sản và thực dân Pháp nên hỵo có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống giới chủ nhằm cải thiện đời sống. 
THÔNG TIN PHẢN HỒI 
Ảnh : Công nhân Việt Nam trong thời kì Pháp thuộc 
CỦNG CỐ BÀI HỌC 
2) Lập bảng thống kê theo mẫu sau : 
Giai cấp , tầng lớp 
Nghề nghiệp 
Thái độ đối với độc lập dân tộc 
1) Em hãy điền vào chỗ trống , hoàn thành đúng nội dung câu sau : 
	 Điểm mới của xu hướng cứu nước trong cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX là cứu nước theo con đường 
	...do các nhà ............................................. khởi xướng . 
dân chủ tư sản 
trí thức nho học yêu nước 
Bảng thống kê về tình hình các giai cấp , tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 
Giai cấp , tầng lớp 
Nghề nghiệp 
Thái độ đối với độc lập dân tộc 
Địa chủ 
phong kiến 
Kinh doanh ruộng đất, bóc lột địa tô 
-Tay sai của đế quốc 
 -Một bộ phận điạ chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước 
Nông dân 
Làm ruộng, nộp tô thuế 
- Sẵn sàng tham gia đấu tranh cách mạng 
Tư sản 
Kinh doanh công thương nghiệp 
-Thoả hiệp với đế quốc. 
-Một bộ phận nhỏ có tinh thần dân tộc 
Tiểu tư sản 
Làm công ăn lương, buôn bán nhỏ 
-Tích cực tham gia chống phong kiến, th ực dân . 
Công nhân 
Bán sức lao động, làm thuê 
- Kiên quyết chống đế quốc. 
DẶN DÒ 
Về nhà học bài cũ theo câu hỏi SGK.Làm bài tập 1,2 ,4 trang 143.Sưu tầm một số tranh ảnh liên quan đến bài học . 
Chuẩn bị bài 30 tiết sau học 
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_8_tiet_51_chinh_sach_khai_thac_thuoc_dia_c.ppt
Bài giảng liên quan