Bài giảng Mĩ thuật 6 Tiết 30 bài 29: Thường thức mĩ thuật sơ lược về mĩ thuật thế giới thời kì cổ đại

Mĩ thuật cổ đại đã phát triển từ hơn 3.000 năm trước Công nguyên ở vùng Lưỡng Hà, Ai Cập, Hi Lạp đánh dấu giai đoạn cực thịnh trong lịch sử tiến hóa của nhân loại.

 

ppt28 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 854 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mĩ thuật 6 Tiết 30 bài 29: Thường thức mĩ thuật sơ lược về mĩ thuật thế giới thời kì cổ đại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
GV: Nguyễn Thị Bích Phượng Chµo Mõng quý ThÇy C« Gi¸ovÒ dù giê mü thuËt Kiểm tra bài cũEm hãy nhắc lại khái niệm vẽ đậm nhạt?SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚITHỜI KÌ CỔ ĐẠITiết 30Bài 29 THƯỜNG THỨC MĨ THUẬTSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠIMĩ thuật cổ đại đã phát triển từ hơn 3.000 năm trước Công nguyên ở vùng Lưỡng Hà, Ai Cập, Hi Lạp đánh dấu giai đoạn cực thịnh trong lịch sử tiến hóa của nhân loại.SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠII - SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI 1. Kiến trúcEm hãy cho biết tiêu biểu của kiến trúc Ai Cập thời kì cổ đại là gì?SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠII - SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI 1. Kiến trúc Tiêu biểu cho kiến trúc Ai Cập thời kì cổ đại là những ngôi đền lộng lẫy, những Kim tự tháp đồ sộ.SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠII - SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI 2. Điêu khắcEm hãy cho biết nổi bậc nhất của điêu khắc cổ đại Ai Cập là những pho tượng nào ?SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠII - SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI 2. Điêu khắcLà những pho tượng đá khổng lồ, tượng trưng cho quyền năng của thần linh như Nhân sư. Ngoài ra còn có hàng trăm bức tượng được xây dựng ở các đền đàiSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠII - SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI 3. Hội họaĐặc điểm hội họa của thời kì Ai Cập cổ đại như thế nào?SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠII - SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI 3. Hội họa- Thường là tranh tường, chứa đựng các sự tích liên quan đến những vị thần và người sáng lập ra thế giới bằng những đường nét đơn giản, màu sắc hài hòa.SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠIII - SƠ LƯỢC VỀ MT HI LẠP THỜI KÌ CỔ ĐẠI 1. Kiến trúc Họ đã sáng tạo ra những kiểu cột độc đáo, khỏe khoắn, thanh nhã và duyên dáng.Người Hi Lạp thời kì cổ đại đã sáng tạo ra những gì?Công trình kiến trúc tiêu biểu trong thời kì này là gì?SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠIII - SƠ LƯỢC VỀ MT HI LẠP THỜI KÌ CỔ ĐẠI 1. Kiến trúc Tiêu biểu là đền Pác– tê–nông bằng đá cẩm thạch và hàng phù điêu nhịp nhàng , uyển chuyển SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠIII - SƠ LƯỢC VỀ MT HI LẠP THỜI KÌ CỔ ĐẠI 2. Điêu khắcNét nổi bậc của điêu khắc thời kì Hi lạp cổ đại là gì? Cho biết một số tác phẩm tiêu biểu?SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠIII - SƠ LƯỢC VỀ MT HI LẠP THỜI KÌ CỔ ĐẠI 2. Điêu khắcTượng và phù điêu Hi Lạp đã đạt tới đỉnh cao của sự hài hòa, cân đối nhịp nhàng, sinh động.Tác phẩm tiêu biểu:pho tượng Đô-ri-pho, người ném đĩa, Thần DớtSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠIII - SƠ LƯỢC VỀ MT HI LẠP THỜI KÌ CỔ ĐẠI 3. Hội họaSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠIII - SƠ LƯỢC VỀ MT HI LẠP THỜI KÌ CỔ ĐẠI 3. Hội họa- Caùc tác phaåm nguyeân baûn raát hieám veõ treân goám laø nhöõng baûn sao cuõng laø nhöõng böùc tranh tuyeät taùc.4. Đồ gốm- Saûn phaåm goám ñeïp vaø ñoäc ñaùo vôùi hình daùng, hình veõ haøi hoøa, trang troïng.- Em hãy cho biết đặc điểm đồ gốm trong thời kì này như thế nào?- Nét đáng chú ý của hội họa trong thời kì này là gì ?SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠIIII - SƠ LƯỢC VỀ MT LA MÃ THỜI KÌ CỔ ĐẠI 1. Kiến trúcSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠI1. Kiến trúc Kiến trúc đô thị, kiểu nhà mái tròn, chế tạo ra xi-măng xây dựng nhiều công trình lớn như đền Pac-tê-nông.III - SƠ LƯỢC VỀ MT LA MÃ THỜI KÌ CỔ ĐẠI Điểm mạnh về kiến trúc của người la Mã là gì?SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠIIII - SƠ LƯỢC VỀ MT LA MÃ THỜI KÌ CỔ ĐẠI 2. Điêu khắcSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠIIII - SƠ LƯỢC VỀ MT LA MÃ THỜI KÌ CỔ ĐẠI 2. Điêu khắc - Xaây döïng töôïng ñaøi kò só, pho töôïng hoaøng ñeá Maùc – oâ –ren treân löng ngöïa.3. Hội họa Tranh tường rất sinh động tìm thấy ở hai thành phố Pom-pê-i và Ec-quy-la-num. Em hãy cho biết nghệ thuật điêu khắc La Mã thời kì cổ đại như thế nào? Em hãy cho biết hội họa trong thời kì này có những điểm gì đáng chú ý?SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠI1/ Sơ lược về mĩ thuật thế giới thời kì cổ đại gồm những mặt nào ? 	 Bài tập củng cố2/ Hội họa Ai Cập như thế nào ? Có Điểm nào giống hội họa La Mã	Kiến trúc,Điêu khắc, Hội họa. 	Tranh tường, nước La Mã hội họa cũng là tranh tường SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠIHọc thuộc nội dung bài học hôm nay.Sưu tầm tranh ảnh về MT thời kì cổ đại.Chuẩn bị trước nội dung bài 32, tiết 31 “ Một số công trình tiêu biểu của MT Ai Cập, Hi Lạp, La Mã thời kì cổ đại”HÖÔÙNG DAÃN HS TÖÏ HOÏC: 

File đính kèm:

  • pptbai 30MT the gioi co dai.ppt