Bài giảng Mĩ thuật 7 Tiết: 15 – Bài: 13 Chữ trang trí

 Chữ trang trí là chữ không chỉ có vai trò thông tin về nội dung mà hình dáng đường nét, cách trang trí của nó còn mang lại cảm xúc thẩm mĩ, tác động rất nhiều đến sự cảm nhận của người đọc

 

ppt34 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 548 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mĩ thuật 7 Tiết: 15 – Bài: 13 Chữ trang trí, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY CO VEÀ DÖÏ HOÄI GIAÛNG Moân : Mó thuaät LÔÙP 7A1 GV: LÊ NGUYỄN CHÂU SƯƠNGTrường THCS Suối Ngô*KIỂM TRA MIỆNG:Em hãy quan sát bài vẽ ấm tích và bát, nhận xét về:- Hình vẽ cái ấm tích và cái bát.- Bố cục.- Đậm nhạt của ấm và bát.Tiết: 15 – Bài: 13 TiÕt 15-Bµi 13Chữ trang tríI. Quan sát nhận xét: TiÕt 15-Bµi 13:Chữ trang tríI. QUAN SAÙT, NHAÄN XEÙTa) Ch÷ trang trÝ lµ g×?* Dựa trên dáng các kiểu chữ cơ bản mà cách điệu thành chữ trang trí. - Vậy có những chữ cơ bản nào? aTiÕt 15-Bµi 13Chữ trang tríCh÷ nÐt ®ÒuCh÷ ®· ®­îc c¸ch ®iÖu lµm ch÷ trang trÝ VÝ dô1. QUAN SAÙT, NHAÄN XEÙTTiÕt 15-Bµi 13Chữ trang tríI. QUAN SAÙT, NHAÄN XEÙTb) Mét sè kiÓu c¸ch ®iÖu ch÷.KÐo dµi, rót ng¾n nÐt cña ch÷.GhÐp c¸c h×nh ¶nh thµnh d¸ng ch÷Thªm bít chi tiÕt phô.Chó ý: Ch÷ ®· c¸ch ®iÖu nh­ng ng­êi xem vÉn nhËn raA 1. QUAN SAÙT, NHAÄN XEÙTc) Mét sè c¸ch dïng ch÷ trang trÝTiÕt 15-Bµi 13Chữ trang tríC¸ch 1: ChØ trang trÝ ®Çu dßng. 1. QUAN SAÙT, NHAÄN XEÙTc) Mét sè c¸ch dïng ch÷ trang trÝTiÕt 15-Bµi 13Chữ trang tríC¸ch 2: Trang trÝ mét sè con ch÷. 1. QUAN SAÙT, NHAÄN XEÙTc) Mét sè c¸ch dïng ch÷ trang trÝTiÕt 15-Bµi 13Chữ trang tríC¸ch 3: Trang trÝ c¶ dßng ch÷. 1. QUAN SAÙT, NHAÄN XEÙTc) Mét sè c¸ch dïng ch÷ trang trÝTiÕt 15-Bµi 13Chữ trang tríC¸ch 4: Ch÷ trang trÝ kÕt hîp víi h×nh vÏ. Mét sè mÉu ch÷ trang trÝTiÕt 15-Bµi 13Chữ trang trí1. QUAN SAÙT, NHAÄN XEÙTTiÕt 15-Bµi 13Chữ trang trí1. QUAN SAÙT, NHAÄN XEÙTMét sè mÉu ch÷ trang trÝTiÕt 15-Bµi 13Chữ trang trí1. QUAN SAÙT, NHAÄN XEÙTMét sè mÉu ch÷ trang trÝ1. QUAN SAÙT, NHAÄN XEÙTTiÕt 15-Bµi 13Chữ trang tríTh­ ph¸pMét sè mÉu ch÷ trang trÝ1. QUAN SAÙT, NHAÄN XEÙT Neùt trong moät maãu chöõ tuy coù daùng veû rieâng nhöng nhaát quaùn theo moät phong caùch.TiÕt 15-Bµi 13Chữ trang tríMẫu 2Mẫu 3Mẫu 1TÓM LẠI:- Khi cách điệu các con chữ trong cùng một nội dung phải nhất quán với nhau.- Các con chữ có thay đổi hình dáng, nét nhưng người xem vẫn nhận ra chúng.- Ta có thể ghép hình tạo thành dáng chữ.Tiết 15- Bài 13: Vẽ trang tríChữ trang trí *Cách tạo chữ trang tríTrò chơi (Trắc nghiệm) 1: Phác bằng bút chì hình dáng, vị trí nét điều chỉnh bố cục. 2: Xác định kích thước vị trí của dòng chữ. 3: Vẽ màu cho các con chữ. 4: Chọn kiểu chữ trang trí. Đáp án4-2-1-3B1: Chọn kiểu chữ trang trí.B2: Xác định kích thước vị trí của dòng chữ.B3: Phác bằng bút chì hình dáng, vị trí nét điều chỉnh bố cục.B4: Vẽ màu cho các con chữ.Chữ trang tríTiÕt 15-Bµi 13Böôùc 1: Choïn kieåu chöõ (tuøy theo nội dung)Böôùc 1I. QUAN SAÙT, NHAÄN XEÙTII. CAÙCH SÖÛ DUÏNG CHÖÕ TRANG TRÍTiÕt 15-Bµi 13Chữ trang tríBöôùc 1: Choïn kieåu chöõ (tuøy theo nội dung)I. QUAN SAÙT, NHAÄN XEÙTII. CAÙCH SÖÛ DUÏNG CHÖÕ TRANG TRÍBước 2: x¸c ®Þnh kÝch th­íc, vÞ trÝ dßng ch÷ (n»m ngang, th¼ng ®øng, cong, xiªn hoÆc l­în theo h×nh ¶nh).TiÕt 15-Bµi 13Chữ trang tríBöôùc 1: Choïn kieåu chöõ (tuøy theo nội dung).I. QUAN SAÙT, NHAÄN XEÙTII. CAÙCH SÖÛ DUÏNG CHÖÕ TRANG TRÍBước 2: X¸c ®Þnh kÝch th­íc, vÞ trÝ dßng ch÷ (n»m ngang, th¼ng ®øng, cong, xiªn hoÆc l­în theo h×nh ¶nh).Böôùc 3: Vẽ phaùc neùt chöõ coù theå keát hôïp hình ve.õTiÕt 15-Bµi 13Chữ trang tríBöôùc 1: Choïn kieåu chöõ (tuøy theo nội dung).I. QUAN SAÙT, NHAÄN XEÙTII. CAÙCH SÖÛ DUÏNG CHÖÕ TRANG TRÍBước 2: X¸c ®Þnh kÝch th­íc, vÞ trÝ dßng ch÷ (n»m ngang, th¼ng ®øng, cong, xiªn hoÆc l­în theo h×nh ¶nh). Böôùc 3: Vẽ phaùc neùt chöõ coù theå keát hôïp hình vẽ. Böôùc 4 : Veõ maøuTiÕt 15-Bµi 13Chữ trang tríTiÕt 15-Bµi 13Chữ trang tríMét sè bµi lµm tham kh¶o:TiÕt 15-Bµi 13Chữ trang tríMét sè bµi lµm tham kh¶o:TiÕt 15-Bµi 13Chữ trang tríMét sè bµi lµm tham kh¶o: THỰC HÀNH H·y trang trÝ mét dßng ch÷ víi néi dung tù chänTiÕt 15-Bµi 13Chữ trang tríChó ý khi lµm bµi:Kh«ng nªn sao chÐp l¹i hoÆc l¾p ghÐp c¸c ch÷ mét c¸ch gß Ðp. Nh­ vËy sÏ lµm mÊt ®i tÝnh s¸ng t¹o. *C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶: Bè côc c©n ®èi.- KiÓu ch÷ víi néi dung phï hîp. NÐt ch÷ mÒm m¹i Mµu s¾c hµi hoµ. TỔNG KẾT TiÕt 15-Bµi 13Chữ trang tríHướng dẫn HS tự học ở nhà*Đối với bài học tiết này:_Về nhà hoàn thành bài vẽ và nộp vào tiết sau._Có thể vẽ thêm một số tranh khác cũng về chữ trang trí.*Đối với bài học tiết sau:_Chuẩn bị tiết 16.Vẽ trang trí :Trang trí chiếc khăn để đặt lọ hoa.+Xem trước nội dung bài học+Xem lại các bài trang trí hình vuông,hình tròn,hình chữ nhậtđã học+Chuẩn bị giấy vẽ,bút chì,gôm,thước,màu vẽ Traân troïng caùm ôn quyù thaày coâ ñaõ veà tham döï tieát hoïc.

File đính kèm:

  • pptCHU TRANG TRI 20132014.ppt